Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

14 607 711

Кількість учасників аукціону:

4

Переможна пропозиція:

₴40 000 000

Об’єкт являє собою єдиний майновий комплекс державного підприємства «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» (код за ЄДРПОУ 23369086). Основним видом діяльності підприємства є технічні випробування та дослідження.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Придніпровський експертно – технічний центр Держпраці».

Місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Ніла Армстронга (Казакова), 1Д*.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 23369086.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2022: 76 особи.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: технічні випробування та дослідження (вид діяльності за КВЕД: 71.20).

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020-2022 роки: 84 229,00 тис. грн.,в тому числі експортної – відсутній.

Основна номенклатура продукції станом на 31.12.2022:

 • технічний огляд, випробування, експертне обстеження, технічне діагностування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
 • надання послуг в галузі навчання та підготовки кадрів.,

в тому числі експортної – відсутня.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн. Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2020 рік 35 001 34 139
2021 рік 35 263 34 757
2022 рік 15 674 15 333

Основні показники господарської діяльності за останні три роки, тис. грн:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 2021 2022
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 17 359 21 243 14 607
1.1 Необоротні активи тис. грн. 5 770 5 510 5 097
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 162 198 140
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 1 028 1 028 1 028
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 4 038 3 894 3 539
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн. 152 0 0
1.2 Оборотні активи тис. грн. 11 589 15 733 9 510
1.2.1 запаси тис. грн. 410 325 289
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 7 571 9 569 6 381
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 3 115 4 926 1 822
2. Пасиви тис. грн. 17 359 21 243 14 607
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. 10 146 10 438 6 696
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн. 1 929 2 306 2 061
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 5 284 8 499 5 850
2.3.1 Поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн. 5 284 8 499 5 850
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 0 0 0
2.4.1 Розрахунками з оплати праці тис. грн. 0 0 0
2.4.2 Розрахунками перед бюджетом тис. грн. 0 0 0
2.4.3 Розрахункамизістрахування тис. грн. 0 0 0
2.4.4 Розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 0 0 0
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 35 001 35 263 15 674
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 34 139 34 757 15 333
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 616 472 335
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 246 34 6
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 32 505 32 759 19 369
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 23 093 22 801 12 593
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 8 829 9 374 6 774
4.3 Витрати на збут тис. грн. 0 0 0
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 33 34 2
4.5 Інші витрати тис. грн. 2 0 0
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 548 550 0
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 2 496 2 504 -3 695
6. Середня кількість всіх працівників осіб 94 92 82
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 19 717 20 057 11 113
8. Середньомісячна заробітна плата тис. грн. 17 479,6 18 167,6 11 293,7

Станом на 31.12.2022:

Прострочена кредиторська заборгованість – відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість – 5 850 тис. грн., в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 350 тис. грн.;
 • розрахунками зі страхування – 80 тис. грн.;
 • розрахунками з бюджетом – 379 тис. грн.;
 • за товари, роботи, послуги – 135 тис. грн.;
 • інші поточні зобов’язання – 90 тис. грн.

*Відповідно до рішення Виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 07.04.2020 №439 головного архітектурно-планувального управління департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради від 10.02.2020 №4-10/02 адміністративній будівлі і гаражам по вул. Казакова, 3 присвоєно адресу вул. Казакова, 1Д.

Згідно рішення Дніпровської міської ради від 21.09.2022 №43/27 вул. Казакова перейменовано на вул. Ніла Армстронга.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа 2) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/ Інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник
Будівля з прибудовами літ. А1-1, А2-1 м. Дніпро, вул. Ніла Армстронга (Казакова), 1Д 2 220,6 2234622812101 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Реєстраційне посвідчення на об’єкти нерухомого майна, які належать юридичним особам від 09.02.1998, реєстровий номер 922-89 Державна,

власник ДП «Придніпровський експертно – технічний центр Держпраці»

Гараж літ. Б, м. Дніпро, вул. Ніла Армстронга (Казакова), 1Д 16,2** 2234622812101 1242 Гаражі Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон

відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 09.02.2023 № 322381687

Державна,

власник ДП «Придніпровський експертно – технічний центр Держпраці»

Гараж літ. В м. Дніпро, вул. Ніла Армстронга (Казакова), 1Д 16,2** 2234622812101 1242 Гаражі Державна,

власник ДП «Придніпровський експертно – технічний центр Держпраці»

Гараж літ. Г м. Дніпро, вул. Ніла Армстронга (Казакова), 1Д 16,2** 2234622812101 1242 Гаражі Державна,

власник ДП «Придніпровський експертно – технічний центр Держпраці»

Гараж літ. Д м. Дніпро, вул. Ніла Армстронга (Казакова), 1Д 16,2** 2234622812101 1242 Гаражі Державна,

власник ДП «Придніпровський експертно – технічний центр Держпраці»

Гараж літ. Ж м. Дніпро, вул. Ніла Армстронга (Казакова), 1Д 16,2** 2234622812101 1242 Гаражі Державна,

власник ДП «Придніпровський експертно – технічний центр Держпраці»

Ворота, огорожа №1-4 м. Дніпро, вул. Ніла Армстронга (Казакова), 1Д 2234622812101 2421.1 Огородження Державна,

власник ДП «Придніпровський експертно – технічний центр Держпраці»

Замощення І м. Дніпро, вул. Ніла Армстронга (Казакова), 1Д 2234622812101 2112.9 Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди інші Державна,

власник ДП «Придніпровський експертно – технічний центр Держпраці»

1734/10000 частки від: адмін. корпусу літ. А; склад корпусу літ. Б; побут. корпусу літ. В;

спал. корпусів літ. Г-2,И,К,Л,М,Н; їдальні літ. Д; туалетів літ.П,Р;

медпункту літ. С; кінобудки літ. Т; недобуд. корпусу літ. О. (частка дитячого оздоровчого центру ім. Ю. Гагаріна)

Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Ленська, 26 378,5 52475023101 1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку Договір купівлі-продажу від 29.04.2013 №993, Витяг з Державного реєстру речових прав а нерухоме майно від 13.06.2013 №4819268 Державна, власник ДП «Придніпровський експертно – технічний центр Держгірпромнагляду України» (код ЄДРПОУ 23369086)

** не входить до загальної площі будівлі з прибудовами літ. А1-1, А2-1

Перелік транспортних засобів, що входять до складу об’єкта приватизації:

№ з/п Марка/модель Місцезнаходження Рік випуску
1 Легковий автомобіль Toyota Land Cruiser Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Ніла Армстронга (Казакова), 1Д 1991
2 Легковий автомобіль Volkswagen Caddy Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Ніла Армстронга (Казакова), 1Д 2007
3 Легковий автомобіль Skoda Fabia Combi Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Ніла Армстронга (Казакова), 1Д 2013
4 Легковий автомобіль ВАЗ 21043 Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Ніла Армстронга (Казакова), 1Д 2002
5 Легковий автомобіль ВАЗ 21043 Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Ніла Армстронга (Казакова), 1Д 2001
6 Легковий автомобіль Hyundai Н1 Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Ніла Армстронга (Казакова), 1Д 2013
7 Легковий автомобіль Opel Omega Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Ніла Армстронга (Казакова), 1Д 2003
8 Легковий автомобіль Opel Vectra Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Ніла Армстронга (Казакова), 1Д 2004
9 Легковий автомобіль Renault Kangoo Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Ніла Армстронга (Казакова), 1Д 2004
10 Легковий автомобіль Subaru Outback Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Ніла Армстронга (Казакова), 1Д 2008
11 Легковий автомобіль ВАЗ 21113 Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Ніла Армстронга (Казакова), 1Д 2004
12 Легковий автомобіль Volkswagen Kombi Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Ніла Армстронга (Казакова), 1Д 1998
13 Легковий автомобіль ВАЗ 21083 Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Ніла Армстронга (Казакова), 1Д 1995
14 Легковий автомобіль Renault Dokker Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Ніла Армстронга (Казакова), 1Д 2019

До складу об’єкта входить також: технічне обладнання, меблі, інвентар, тощо.

Відомості про земельні ділянки:

з/п Адреса розташування Площа земельної ділянки (м2) Кадастровий номер земельної ділянки

 

Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1 м. Дніпро, вул. Казакова, 3 2008 1210100000:02:276:0021 03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови Державна,

Державний акт від 13.04.1999 ІІ-ДП 007578;

охоронна зона навколо інженерних комунікацій площею 69 кв.м (системи газопостачання), строк дії обмеження – безстроково;

охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи площею 87 кв.м (системи електропостачання), строк дії обмеження – безстроково;

охоронна зона навколо інженерних комунікацій площею 269 кв.м (системи теплопостачання), строк дії обмеження – безстроково;

охоронна зона навколо інженерних комунікацій площею 267 кв.м, строк дії обмеження – безстроково.

2 м. Запоріжжя, вул. Ленська, 26 39147*** 2310100000:04:041:0003 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів, розташування дитячого оздоровчого центру Комунальна,

Територіальна громада міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради (код ЄДРПОУ 04053915)

***Загальний розмір земельної ділянки під дитячим оздоровчим центром ім. Ю. Гагаріна, що перебуває у спільній частковій власності

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 09.03.2023:


з/п
Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа (м2) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за місяць без ПДВ (грн)
1 Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці Адміністративний будинок 300,1 Розміщення бюджетної установи Від 09.03.2023 №12/02-7732-ОД-ГС (термін дії з 09.03.2023 на період дії воєнного стану та 12 місяців після його припинення чи скасування з дати підписання сторонами договору оренди та акту приймання-передачі, але не довше ніж до моменту переходу права власності до покупця ЄМК ДП «Придніпровський експертно – технічний центр Держпраці») 0,084

На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.

Інформація щодо наявності/відсутності мобілізаційних завдань: мобілізаційні завдання (замовлення) на підприємстві відсутні.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів:

 1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2022 рік (згідно форми №2-ТП (повітря) річна) усього по підприємству – 0 т.
 2. Утворення відходів за 2022 рік (згідно форми №1-відходи (річна) усього по підприємству – 0 т.
 3. Екологічні платежі за 2022 рік (згідно форми №1- екологічні витрати (річна) фактично сплачено усього – 10,5 тис. грн., у т. ч.:
 • за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 1,2 тис. грн.;
 • за розміщення відходів – 9,3 тис. грн.
 1. Скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище – 0,7974 т.

Умови продажу об’єкта приватизації:

 • погашення протягом 6 (шести) місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації;
 • недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом 6 (шести) місяців з дня переходу до нього права власності згідно пункту 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за місцем розташування об’єкта за попередньою домовленістю з представником організатора аукціону.

Телефон: (056) 744-11-41, E-mail: dkp1_12@spfu.gov.ua.

Відповідальна особа: Коломоєць Вікторія Олександрівна.

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua.

Телефон для довідок: (056) 744-11-41.

Додаткова інформація

Дата торгів 08.05.2023
Адреса активу Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м . Дніпро, вул. Ніла Армстронга (Казакова), 1 Д
Регiон Дніпропетровська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці»
Вид діяльності за КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження (основний);
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності;
85.32 Професійно-технічна освіта;
85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, ЗАПОРІЗЬКІЙ ТА КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42767945
Контактна особа по об'єкту Коломоєць Вікторія Олександрівна,+380567441141, dkp1_12@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України № 1235 від 19.10.2022 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2022 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 14.11.2022 №12/01-76-РП, із змінами від 28.03.2023 №12/01-28-РП
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 14 607 710.79
Гарантійний внесок 2 921 542.16
Прийом заявок до 07/05/2023
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРЕМОГА 7" (код ЄДРПОУ 33516713), Україна, 49048, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Новошкільна, будинок 117
Ціна запропонована переможцем 40000000.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта від 12.06.2023 №12/01-17-ЗВП

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» ”