Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки»

Категорії: , , Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

35 034 832

Кількість учасників аукціону:

5

Переможна пропозиція:

₴90 000 000

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки». До складу об’єкту входять активи та пасиви підприємства згідно матеріалів інвентаризації станом на 31.09.2021.

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Найменування об’єкта приватизації:  Єдиний майновий комплекс державного підприємства  „Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки”.

Місцезнаходження (юридична адреса): м. Одеса, вул. Мечникова, 132.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 13884845.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021: 8 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 – 9 місяців 2021: 2189 тис. грн., у тому числі експортної –  1649 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; виробництво обладнання зв’язку; виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворення звуку й зображення; ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн.

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн.

2018 р. 848 308
2019 р. 818 818
2020 р. 377 377
Станом на 30.09.2021 146 146

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

п/п

Показники Одиниця

виміру

2018 2019 2020 9 місяців

2021

1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис: гри. 6074,0 5947,0 3580,0 36642,0
1.1 Необоротні активи тис. грн. 4277,0 4198,0 3353,0 36574,0
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 4277,0 4198,0 3353,0 36574,0
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 1797,0 1749,0 227,0 68,0
1.2.1 запаси тис. грн. 1470,0 1282,0
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядки

1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 262,0 426,0 158,0 53,0
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 65,0 22,0 61,0 15,0
2. Пасиви тис. грн. 6074,0 5947,0 3580,0 36642,0
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. 4948,0 4287,0 -615,0 31201,0
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 1126,0 1660,0 4195,0 5441,0
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма

№ 1, рядок 1695 -1660 – 1665 -1670)

тис. грн. 1126,0 1660,0 4195,0 5441,0
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 0 687,6 3197,0 4084,0
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 0 298,0 983,0 1280,0
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 0 324,0 1980,0 2261,0
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн. 0 65,6 234,0 381,0
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 0 0 0 162,0
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 848,0 818,0 377,0 146,0
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 308,0 818,0 377,0 146,0
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 540,0
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. -1449,0 -1479,0 – 4902,0 -1508,0
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. -242,0 -1201,0 -864,0 -122,0
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. -1200,0 -275,0 -1187,0 -576,0
4.3 Витрати на збут тис. грн. -129,0
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. -7,0 -3,0 -2722,0 -810,0
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -601,0 -661,0 -4525,0 -1362,0
6. Середня кількість всіх працівників чол. 15 11 11 8
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 913,0 882,4 862,8 477,2
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 5072 6685 6536 6628

Станом на 30.09.2021:

Прострочена кредиторська заборгованість – 4084,0 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:

  • за товари, роботи, послуги – 237,0 тис. грн.;
  • за розрахунками з бюджетом – 3334,0 тис. грн.;
  • за розрахунками зі страхування – 403,0 тис. грн.;
  • по заробітній платі – 1406,0 тис. грн.;
  • із внутрішніх розрахунків – 61,0 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа, кв.м. Реєстраційний номер відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Інженерно-лабораторний корпус (АА1А2)* м. Одеса, вул. Мечникова, 132 8761,4  

 

 

 

 

23693225

 

1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ Свідоцтво про право власності САВ 375321 від 18.06.2008, видане Виконавчим комітетом Одеської міської ради

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25.02.2020 № інформаційної довідки  201691979

 

 

 

Державна форма власності.

Власник – Держава в особі Міністерства промислової політики України

Енергоблок м. Одеса, вул. Мечникова, 132 входить до складу Інженерно-лабораторного корпусу (АА1А2) 2224.9 Споруди місцевих електричних та телекомунікаційних мереж інші
КПП №6 (Ж) м. Одеса, вул. Мечникова, 132 7,4 23693391 1220.5 Адміністривно-побутові будівлі промислових підприємств  

 

 

 

Свідоцтво про право власності САВ 823126 від 18.06.2008, видане Виконавчим комітетом Одеської міської ради

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25.02.2020 № інформаційної довідки  201691979

 

 

 

 

 

Державна форма власності.

Власник – Держава в особі Міністерства промислової політики Украї                    ни

РСУ № 11 (Л) м. Одеса, вул. Мечникова, 132 412,9 23693391 1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші
Складський комплекс № 12 (М) м. Одеса, вул. Мечникова, 132 66,5 23693391 1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші
Прохідна № 14 (О) м. Одеса, вул. Мечникова, 132 23,8 23693391 1220.5 Адміністривно-побутові будівлі промислових підприємств
Склад № 15 (П) м. Одеса, вул. Мечникова, 132 164,4 23693391 1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші
Майстерні № 16 (Р) м. Одеса, вул. Мечникова, 132 476,3 23693391 1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші
Малярка № 2 (В) м. Одеса, вул. Мечникова, 132 89,7 23693391 1274.6 Господарські будівлі
Компресорна № 3 (Г) м. Одеса, вул. Мечникова, 132 66,7 23693391 1274.6 Господарські будівлі
Столярка № 10 (К) м. Одеса, вул. Мечникова, 132 161,3 23693391 1274.6 Господарські будівлі Свідоцтво про право власності САВ 823126 від 18.06.2008, видане Виконавчим комітетом Одеської міської ради

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25.02.2020 № інформаційної довідки  201691979

Державна форма власності.

Власник – Держава в особі Міністерства промислової політики  Украї                    ни

Бокси № 13 (Н) м. Одеса, вул. Мечникова, 132 282,6 23693391 1274.6 Господарські будівлі
Склад № 17 (С) м. Одеса, вул. Мечникова, 132 254,7 23693391 1252.8 Склади універсальні
Склад № 18 (Т) м. Одеса, вул. Мечникова, 132 184,6 23693391 1252.8 Склади універсальні
Склад № 19 (У) м. Одеса, вул. Мечникова, 132 381,1 23693391 1252.8 Склади універсальні
Склад № 20 (Ф) м. Одеса, вул. Мечникова, 132 366,5 23693391 1252.8 Склади універсальні
Вбиральня (Х) м. Одеса, вул. Мечникова, 132 22,6 23693391 1274.6 Господарські будівлі
Насосна ливнева каналізація (Д) м. Одеса, вул. Мечникова, 132 7,4 23693391 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі
Насосна станція (З) м. Одеса, вул. Мечникова, 132 50,4 23693391 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем інші
Електрогазозварювальна № 22 (Ц) м. Одеса, вул. Мечникова, 132 73,5 23693391 1274.6 Господарські будівлі
Пожежний резервуар (I) м. Одеса, вул. Мечникова, 132 400 куб.м. 23693391 1252.2 Резервуари та ємності інші
Зовнішні електромережі м. Одеса, вул. Мечникова, 132 23693391 2224.1 Місцеві електросилові мережі
Внутрішньо-площові кабельні мережі м. Одеса, вул. Мечникова, 132 23693391 2224.4 Місцеві телекомунікаційні лінії
Внутрішньо-площові кабельні мережі м. Одеса, вул. Мечникова, 132 23693391 2224.4 Місцеві телекомунікаційні лінії
Внутрішні та зовнішні телефоні мережі м. Одеса, вул. Мечникова, 132 23693391 2224.4 Місцеві телекомунікаційні лінії
Внутрішньо-площові мережі водопостачання та каналізації м. Одеса, вул. Мечникова, 132 23693391 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем інші
Внутрішньо-площові мережі водопостачання та каналізації м. Одеса, вул. Мечникова, 132 23693391 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем інші
Зовнішнє освітлення м. Одеса, вул. Мечникова, 132 23693391 2224.9 Споруди місцевих електричних та телекомунікаційних мереж інші
Зовнішньо-площові мережі телефонів м. Одеса, вул. Мечникова, 132 23693391 2224.4 Місцеві телекомунікаційні лінії
Внутрішньо-площові слабострумні мережі м. Одеса, вул. Мечникова, 132 23693391 2224.4 Місцеві телекомунікаційні лінії
Внутрішньо-площові мережі ВК м. Одеса, вул. Мечникова, 132 23693391 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем інші
Огорожа № 1-6 м. Одеса, вул. Мечникова, 132 2421.1 Огородження Згідно абз. 6 ч.5 ст..12 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зміни характеристик об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці, вносяться під час проведення державної реєстрації права власності на такий об’єкт у результаті вчинення дій, спрямованих на набуття, зміну або припинення речових прав.
Мостіння (III) м. Одеса, вул. Мечникова, 132 830,0 2112.3 Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств
Мостіння (ІІ) м. Одеса, вул. Мечникова, 132 200,0 2112.5 Майдани, тротуари та пішохідні зони

До складу об’єкта приватизації входить транспортний засіб – автомобіль Daewoo Lanos, 2002 року випуску.

*Інформація про об’єкти, що не підлягають приватизації на балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме: захисна споруда цивільного захисту «Сховище (протирадіаційне укриття) №56290» загальною площею 580,0 кв.м., розташована у підвалі інженерно-лабораторного корпусу (літ. АА1А2) за адресою: м. Одеса, вул. Мечнікова, 132.

Земельні ділянки  під об’єктами нерухомості окремо не виділялись.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів  підприємством не здійснюються.

Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.

Майно підприємства (або його частина), яке передано в оренду станом на 30.09.2021:

№ з/п Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа (кв.м.) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за місяць без ПДВ (грн.)
1 Приватне акціонерне товариство „Київстар” Відокремлена частина приміщення технічного поверху, та ділянка даху у будівлі інженерно-лабораторного корпусу, які розташовані за адресою: м.Одеса, вул.Мечнікова, 132. 10,9 Розміщення обладнання і антенно-фідерних устаткувань базової станції стільникового телефонного зв’язку ПрАТ „Київ стар” №209840910328 від 09.03.2 011 4084,98
2 ТОВ „Сател” Нежитлові приміщення, розташовані в будівлі ІЛК, корпус А2 (інв.№1, рег.номер 13884845.АААДКЖ276 код 1263.1), за адресою: м.Одеса, вул.Мечнікова, 132. 16,3 Розміщення офісу №20984091132 від 24.11.2006 1680,0
3 ТОВ „Лайфселл” Нежитлові приміщення, технічного поверху – 6 кв.м., відкрита площадка на даху будівлі – 9 кв.м.,  за адресою: м.Одеса, вул.Мечнікова, 132. 15,0 Розміщення офісу операторів телекомунікацій, які надають послуги з мобільного зв’язку. №20984091096 від 10.10.2006 5773,5
4 ТОВ „Інтертелеком” Частина даху та частина технічного поверху будівлі ІЛК корпус 1А, які розташовані за адресою: м.Одеса, вул.Мечнікова, 132. 7,72 Розміщення базової станції мобільного зв’язку, (розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет). №209840910950 від 26.09.2013 4560,8
5 ТОВ „Сезам продакшн” Приміщення в будівлі колишніх гаражних боксів, (інв.№ 20, згідно техпаспорту літ.”Ф”), реєстр.№13884845.1.АААДКЖ308 за адресою:м.Одеса, вул.Мечнікова, 132. 71,70 Розміщення складу №20984091632 від 03.12.2008 3274,53

Умови продажу:

  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4 ,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України), протягом шести місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації (згідно ч.7 ст. 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна);
  • погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс, протягом 30 днів від дати переходу права власності на об’єкт приватизації (відповідно до абз.6 ч.2 ст.26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
  • відповідно до пункту 8 статті 32 Кодексу цивільного захисту покупець зобов`язаний забезпечити утримання захисної споруди цивільного захисту у готовності до використання за призначенням за рахунок власних коштів протягом року.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні  з 09-00 до 16-00 години за місцем розташування об’єкта за попередньою домовленістю з організатором аукціону.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, адреса: 65048,  м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106, час роботи: з 08-00 до 17-00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua//.

Телефони для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51, адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua.

Контактна особа: Ланова Юлія Віталіївна, (048) 731-40-43, spfu51@gmail.com.

Додаткова інформація

Дата торгів 04.02.2022
Регiон Одеська область
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях, код ЄДРПОУ 43015722
Контактна особа по об'єкту Ланова Юлія Віталіївна, spfu51@gmail.com, +380487314043
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами) №1408 від 20.08.2020
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 25.08.2020 №729
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 35034832
Гарантійний внесок 3503483.2
Прийом заявок до 03/02/2022
Інформація про переможця Товариство з обмеженою відповідальністю "БУКОВЕЛЬ" Україна, Івано-Франківська область, с. Поляниця , Івано-Франківська область, Надвірнянський район, село Поляниця, участок Щивки, будинок 2
Ціна запропонована переможцем 90000000

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки» ”