Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Нововолинський ремонтно-механічний завод”

Категорія: Статус: Підписання договору
Стартова ціна:

51 084 709 25 542 354

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴25 545 000

Державне підприємство “Нововолинський ремонтно-механічний завод”, адреса: 45400, Волинська обл., м.Нововолинськ, вул.Шахтарська,53. Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва, ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення. Підприємство повністю відключене від електроенергії. Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна на все нерухоме майно підприємства накладено арешт. За період 2021-2023 виконувались роботи та надавались послуги з розподілення електроенергії; по виготовленню аркового кріплення АКПЗ/11,2 з спецпрофілю СВП-22; з поточного ремонту з’єднувальної муфти індивідуального виготовлення від насосних агрегатів ЦНС 300/720 з електродвигуном ВАО – 1200кВт. Загальна площа нерухомого майна складає 9272,5 кв.м. Загальна площа земельної ділянки становить 3,877 га.

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Нововолинський ремонтно-механічний завод».

Місцезнаходження: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 53.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00179000.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2023: 2 особи.

Основний вид діяльності, відповідно до Статуту: виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва, ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період  2021-2023: 606,4 тис. грн, в  тому числі експортної – 0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): за період 2021-2023 виконувались роботи та надавались послуги з розподілення електроенергії; по виготовленню аркового кріплення АКПЗ/11,2 з спецпрофілю СВП-22; з поточного ремонту з’єднувальної муфти індивідуального виготовлення від насосних агрегатів ЦНС 300/720 з електродвигуном ВАО – 1200кВт.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн.

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2021р. 287,7 128,7
2022р. 172,7 36,0
2023р. 146,0

 Основні показники господарської діяльності за останні три роки

№ п/п Показники Одиниця виміру 2021 р. 2022р. 2023р.
1. Активи                                                             (форма №1, рядок 1300) тис. грн 2648,8 1942,1 51871,0
2. Основні засоби тис. грн 147,6 111,1 47722,2
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн 0 0 0
4 Оборотні активи тис. грн 514,9 298,7 278,7
4.1 запаси тис. грн 138,1 137,5 137,5
4.2 сумарна дебіторська заборгованість            (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн 242,0 87,0 68,7
5. Власний капітал тис. грн -3464,2 -4352,5 44687,6
6. Довгострокові зобов’язання, в тому числі тис. грн 0 0 0
6.1. інші довгострокові зобов’язання тис. грн 0 0 0
7 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 5933,0 6294,6 7183,4
7.1. поточна кредиторська заборгованість сумарна  (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670), у тому числі за: тис. грн 5933,0 6294,6 7183,4
7.1.1. розрахунками з оплати праці (рядок 1630) тис. грн 0,8 2,4 169,6
7.1.2. розрахунками перед бюджетом (рядок 1620) тис. грн 3859,1 4069,6 4517,8
7.1.3. розрахунками зі страхування (рядок 1625) тис. грн 823,8 1000,3 1196,8
7.1.4. розрахунками за товари, роботи, послуги (рядок 1615) тис. грн 107,5 79,0 135,6
7.1.5. довгостроковими зобов’язаннями (рядок 1610) 0 0 0
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 3226,0 626,0 146,1
8.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 287,7 172,7 146,0
8.2 Інші операційні доходи тис. грн 1534,3 12,1 0,1
8.3 Інші фінансові доходи тис. грн 0 0 0
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 3234,6 1240,3 1077,3
9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 75,2 9,2 0
9.2 Адміністративні витрати тис. грн * * *
9.3 Витрати на збут тис. грн * * *
9.4 Інші операційні витрати тис. грн 3159,2 1231,1 1075,5
9.5 Інші витрати тис. грн 0,2 0 1,8
9.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн 0 0 0
10. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн -8,6 -614,3 -931,2
11. Середня кількість усіх працівників чол. 4 3 3
12. Фонд оплати праці всіх працівників тис. грн 410,7 309,3 316,8
13. Середньомісячна заробітна плата грн 8760,4 8591,7 8800

*не заповнюється суб’єктом малого підприємництва (відсутні для заповнення рядки в звіті про фінансові результати форма №2-м). Адміністративні витрати та витрати на збут включено в рядок 9.4 Таблиці  інші операційні витрати.

Станом на 31.12.2023 прострочена кредиторська заборгованість – 7086,8 тис. грн, в тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі 148,5 тис. грн,
  • заборгованість перед бюджетом 4461,9 тис. грн,
  • інша кредиторська заборгованість 2476,4 тис. грн.

Відомості про  нерухоме майно:

 

№ з/п

Назва Адреса розташування Загальна площа 2) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності

Форма власності та власник/ орган управління

1. Будівля механічної дільниці Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 53 2533,4 459825607107 1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості

Свідоцтво про право власності від 23.09.2014   індексний номер: 27156456. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 23.09.2014, індексний номер витягу: 27156697. Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**
2. Автомобільні проїзди Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 53 Не підлягають реєстрації Для обслуговування ремонтно- механічного заводу Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**
3. Будівля кузня Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 53 1067,1 2277507107 1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості

Свідоцтво про право власності від  23.01.2013 індексний номер: 109125. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  від 23.01.2013, індексний номер витягу: 109041. Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**
4. Будівля ДІО (виробничий цех) Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 53 2548 2234607107 1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості

Свідоцтво про право власності від 23.01.2013   індексний номер:108208. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  від 23.01.2013, індексний номер витягу: 108104. Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**
5. Будівля дільниці по підготовці до ремонту ГШО з огорожею Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 53 1164,7 459775607107 1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості

Свідоцтво про право власності від  23.09.2014  індексний номер: 27153660. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 23.09.2014, індексний номер витягу: 27154028. Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**
6. Будівля заводоуправління* Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 53 608 8324486 1220,9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Свідоцтво про право власності від 05.11.2004   серія ССА №350542. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 09.11.2004, номер витягу: 5363797. Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**
7. Сарай Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 53 Не підлягають реєстрації Для обслуговування ремонтно- механічного заводу Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**
8. Будівля гаража на 4 бокси Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 53 133,6 459838607107 1242.1 Гаражі наземні Свідоцтво про право власності від 23.09.2014   індексний номер: 27170932. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 23.09.2014, індексний номер витягу: 27172185. Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**
9. Будівля гаража Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 53 396,6 2285807107 1242.1 Гаражі наземні Свідоцтво про право власності від  23.01.2013 індексний номер:110454. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.01.2013, індексний номер витягу: 110299. Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**
10. Гараж Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 53 359,3 459967807107 1242.1 Гаражі наземні Свідоцтво про право власності від 23.09.2014   індексний номер: 27164857. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 23.09.2014, індексний номер витягу: 27165034. Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**
11. Трансформаторна підстанція АВК Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 49 161,9 2349107107 1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості

Свідоцтво про право власності від 23.01.2013   індексний номер: 113135. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.01.2013, індексний номер витягу: 112967. Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**
12. Зовнішні мережі водовідведення (інв. №10149) Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 53 Не підлягають реєстрації Для обслуговування ремонтно- механічного заводу Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**
13. Мережі теплотраси (інв. №146) Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 53 Не підлягають реєстрації Для обслуговування ремонтно- механічного заводу Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**
14. Склад ГСМ Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 53 28,7 459728607107 1252.9 Склади та сховища інші Свідоцтво про право власності від  23.09.2014  індексний номер: 27151481. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 23.09.2014, індексний номер витягу: 27151909. Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**
15. Асфальто бетонне покриття Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 53 Не підлягають реєстрації Для обслуговування ремонтно- механічного заводу Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**
16. Газопровід середнього тиску Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 53 Не підлягають реєстрації Для обслуговування ремонтно- механічного заводу Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**
17. Склад Волинська обл., смт Шацьк, урочище Гряда 17,8 5158482 1252.9 Склади та сховища інші Свідоцтво про право власності від  18.02.2004  серія САА №224671. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 19.03.2004, номер витягу: 3122244. Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**
18. Кемпінг Волинська обл., смт Шацьк, урочище Гряда 17,8 5158585 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше Свідоцтво про право власності від   18.02.2004 серія САА №224672. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 19.03.2004, номер витягу: 3122320. Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**
19. Їдальня Волинська обл., смт Шацьк, урочище Гряда 37,9 5159507 1230.4

Їдальні, кафе, закусочні та т. ін.

Свідоцтво про право власності від   18.02.2004 серія САА №224684. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 19.03.2004, номер витягу: 3123026. Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**
20. Реєстраційна Волинська обл., смт Шацьк, урочище Гряда 8,1 5159431 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше Свідоцтво про право власності від  18.02.2004  серія САА №224683. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 19.03.2004, номер витягу: 3122960. Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**
21. Кемпінг Волинська обл., смт Шацьк, урочище Гряда 9,4 5158667 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше Свідоцтво про право власності від   18.02.2004 серія САА №784320. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 19.03.2004, номер витягу: 3122386. Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**
22. Кемпінг Волинська обл., смт Шацьк, урочище Гряда 9,4 5158980

 

1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше Свідоцтво про право власності від   18.02.2004 серія САА №784322. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 19.03.2004, номер витягу: 3122604. Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**
23. Кемпінг Волинська обл., смт Шацьк, урочище Гряда 9,4 5159293

 

1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше Свідоцтво про право власності від   18.02.2004 серія САА №784325. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 19.03.2004, номер витягу: 3122828. Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**
24. Кемпінг Волинська обл., смт Шацьк, урочище Гряда 9,4 5159119 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше Свідоцтво про право власності від   18.02.2004 серія САА №784323. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 19.03.2004, номер витягу: 3122700. Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**
25. Кемпінг Волинська обл., смт Шацьк, урочище Гряда 9,4 5158785 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше Свідоцтво про право власності від   18.02.2004 серія САА №784319. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 19.03.2004, номер витягу: 3122428. Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**
26. Кемпінг Волинська обл., смт Шацьк, урочище Гряда 9,4 5159370

 

1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше Свідоцтво про право власності від   18.02.2004 серія САА №784326. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 19.03.2004, номер витягу: 3122906. Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**
27. Кемпінг Волинська обл., смт Шацьк, урочище Гряда 9,4 5158873 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше Свідоцтво про право власності від   18.02.2004 серія САА №784321. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 19.03.2004, номер витягу: 3122512. Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**
28.

 

Кемпінг Волинська обл., смт Шацьк, урочище Гряда 9,4 5159189 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше Свідоцтво про право власності від   18.02.2004 серія САА №784324. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 19.03.2004, номер витягу: 3122746. Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**
29. Кемпінг Волинська обл., смт Шацьк, урочище Гряда 9,4 5159949 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше Свідоцтво про право власності від   18.02.2004 серія САА №784328. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 19.03.2004, номер витягу: 3123349. Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**
30. Кемпінг Волинська обл., смт Шацьк, урочище Гряда 9,4 5159638 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше Свідоцтво про право власності від   18.02.2004 серія САА №784327.  Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 19.03.2004, номер витягу: 3123209. Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**
31. Будинок відпочинку Волинська обл., смт Шацьк, урочище Гряда 83,9 5158245 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше Свідоцтво про право власності від   18.02.2004 серія САА №224670. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 19.03.2004, номер витягу: 3122174. Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**
32. Санітарний блок ***(інв. №2589) Волинська обл., смт Шацьк, урочище Гряда, вул. Центральна, 18 11,7 Не зареєстровано 1999.9 Інші будівлі Державна, Фонд державного майна України  (код за ЄДРПОУ 00032945)**

*Будівля заводоуправління загальною площею 710,8 кв. м, складається з 1-2 поверху площею 608 кв.м, що підлягає приватизації  та підвалу (ПРУ) площею 102,8 кв.м, що не підлягає приватизації.

** Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 30.05.2022 №526 «Про прийняття до сфери управління Фонду державного майна України єдиного майнового комплексу державного підприємства «Нововолинський ремонтно-механічний завод» (код за ЄДРПОУ 00179000)» єдиний майновий комплекс державного підприємства «Нововолинський ремонтно-механічний завод» (код за ЄДРПОУ 00179000) прийнято із сфери управління Міністерства енергетики України до сфери управління Фонду державного майна України.

*** виготовлено Технічний паспорт ТІ01:3965-6664-1528-1904 від 09.12.2023.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна на все нерухоме майно підприємства накладено арешт.

Відомості про земельні ділянки:

з/п

Адреса розташування Площа земельної ділянки (м²) Кадастровий номер земельної ділянки

 

Цільове призначення земельної ділянки Форма власності,

підстава на право користування земельною ділянкою,

інформація про обтяження

1 Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 53 3646 0710700000:03:004:0030 Для обслуговування виробничих приміщень Державна. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 27.03.2023, номер витягу НВ-0700216512023. Охоронна зона навколо інженерних комунікацій – 0,0987 га (безстроково). Договір №1469 про встановлення земельного сервітуту від 11.04.2014.
2 Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 53 13985 0710700000:03:005:0082 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 27.03.2023, номер витягу НВ-0700216592023.
3 Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 53 565 0710700000:03:005:0064 Для обслуговування виробничих приміщень Державна. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 27.03.2023,  номер витягу НВ-0700216562023. Охоронна зона навколо інженерних комунікацій – 0,0032 га (безстроково). Договір №1469 про встановлення земельного сервітуту від 11.04.2014.
4 Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 53 10879 0710700000:03:005:0063 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 27.03.2023,  номер витягу НВ-0700216572023. Охоронна зона навколо інженерних комунікацій – 0,2535 га (безстроково). Договір №1469 про встановлення земельного сервітуту від 11.04.2014.
5 Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 53 4260 0710700000:03:005:0076 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 27.03.2023, номер витягу НВ-0700216612023.
6 Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 53 1155 0710700000:03:005:0077 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 27.03.2023,  номер витягу НВ-0700216692023.
7 Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 53 80 0710700000:03:005:0066 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 27.03.2023, номер витягу НВ-0700216622023.
8 Волинська обл., смт Шацьк, урочище Гряда 4200 Будівництва і обслуговування бази відпочинку Державний акт на право постійного користування землею І-ВЛ №001664 від 15.10.1998.

На земельних ділянках підприємства наявні будівлі та споруди, що належать іншим власникам.

Відомості про транспортні засоби*:

№ з/п Марка Модель Реєстраційний номер Рік випуску
1 Автонавантажувач 5тн 4081 4081 1989
2 Екскаватор ЄО-2621 ЄО-2621 1991
3 Автомобіль ЗАЗ «Таврія» ЗАЗ «Таврія» 1994
4 Автомобіль ГАЗ – 51 ГАЗ – 51 1995

*Правовстановлюючі документи на транспортні засоби відсутні.

Перелік активів (рухомого майна), що обліковується на балансі державного підприємства «Нововолинський ремонтно-механічний завод» та входить до складу об’єкта приватизації: 122 одиниці (обладнання, меблі, інвентар, комп’ютерна та офісна техніка тощо) (докладніше – у додатку до інформаційного повідомлення).

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:

  • Будівля електропідстанції (інв №16) площею 53,3 кв.м, за адресою: м.Нововолинськ, вул. Шахтарська, 41-В;
  • споруда цивільного захисту – ПРУ 05003 в будівлі заводоуправління (інв №1371) площею 102,8 кв.м, за адресою: м.Нововолинськ, вул. Шахтарська, 53.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів підприємством не здійснюються.

Умови продажу:

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Нововолинський ремонтно-механічний завод» (код за ЄДРПОУ 00179000) зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити:

  • погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на Об’єкт приватизації;
  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні  з 7.30 до 16.00, за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 53.

Відповідальна особа від балансоутримувача: головний бухгалтер ДП «Нововолинський ремонтно-механічний завод» – Панчук Тетяна Петрівна, тел. 0973431493, email: nvrmz@meta.ua.

Організатор аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, адреса веб-сайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/volyn.html.

Відповідальна особа: начальник відділу приватизації, оцінки майна та майнових прав – Кизицька Наталія Володимирівна; тел. (0332) 240057; адреса електронної пошти: volyn@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 24.04.2024
Адреса активу 45400, Україна, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 53
Регiон Волинська область
Балансоутримувач Державне підприємство "Нововолинський ремонтно-механічний завод", код ЄДРПОУ 00179000
Вид діяльності за КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення (основний)
28.92 Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва
20.11 Виробництво промислових газів
24.52 Лиття сталі
25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
35.12 Передача електроенергії
35.13 Розподілення електроенергії
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.21 Будівництво трубопроводів
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ ТА ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42899921
Контактна особа по об'єкту Кизицька Наталія Володимирівна, +38095 725 43 69, ocenka_07@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України № 567 від 09.06.2022 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 №1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2022 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 04.07.2022 № 01085
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Початкова вартість 25 542 354,38
Гарантійний внесок 5 108 470,88
Прийом заявок до 23/04/2024
Інформація про переможця Товариство з обмеженою відповід­альністю «МЕХАНІЧНО-ЛИВАРНИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ 35516228, Україна, 45400, Волинська область, місто Нововолинськ, вулиця Шахтарська, будинок 55, корпус А
Ціна запропонована переможцем 25545000,00

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Нововолинський ремонтно-механічний завод” ”