Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Навчально-виробничі майстерні”

Статус:
Стартова ціна:

490 800

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Навчально-виробничі майстерні” (код ЄДРПОУ 00274660) у складі: транспортний засіб – 1 од. (ЗИЛ – 138, бортовий-С, рік випуску 1983, встанолено газобалонне устаткування, стан задовільний), обладнання та устаткування виробничого призначення, інструменти, прилади, інвентар -47 од., нематеріальний актив – 1 од. Будівлі споруди та їх окремі частини на балансі підприємства відсутні. Підприємство не здійснює господарську та виробничу діяльність з 2012 року, розташований за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37

Документація об'єкту

Прийом заявок до:

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Навчально-виробничі майстерні».

Місцезнаходження: 10029, м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37.

Балансоутримувач: Державне підприємство «Навчально-виробничі майстерні».

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00274660.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2021: 1 особа.

Опис об’єкта: до складу об’єкта входять: транспортний засіб (автомобіль ЗИЛ – 138, тип ТЗ: бортовий-С, рік випуску 1983, встановлено газово-балонне устаткування, стан задовільний), обладнання та устаткування виробничого призначення, інструменти, прилади, інвентар.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво інших меблів.

Підприємство не здійснює господарську та виробничу діяльність з 2012 року.

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018р. 2019р. 2020р. І квартал 2021р.
1. Активи (форма № 1, рядок 1300) тис. грн 70,4 70,4 70,4 490,8
1.1 Необоротні активи тис. грн 2,2 2,2 2,2 422,6
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 2,2 2,2 2,2 422,6
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 68,2 68,2 68,2 68,2
1.2.1 Запаси тис. грн 49,7 49,7 49,7 49,7
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн 17,2 17,2 17,2 17,2
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 1,3 1,3 1,3 1,3
2. Пасиви тис. грн 70,4 70,4 70,4 490,8
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 11495) тис. грн -116,6 -116,6 -116,6 222,4
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн
2.3.1 Поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695-1660-1665-1670) тис. грн
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн 187,0 187,0 271,3 268,4
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн 6,1 6,1 6,1 6,1
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн 180,9 180,9 265,2 262,3
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн
3.2 Інші операційні доходи тис. грн
3.3 Інші фінансові доходи
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн
4.2 Адміністративні витрати тис. грн
4.3 Витрати на збут тис. грн
4.4 Інші операційні витрати тис. грн
4.5 Інші витрати тис. грн
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
5. Чистий прибуток (збиток) +, – тис. грн
6. Середня кількість всіх працівників тис. грн
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн
8. Середньомісячна заробітна плата тис. грн

Станом на 31.03.2021:

Прострочена кредиторська заборгованість 268,4 тис. грн, у тому числі:

  • заборгованість за товари, роботи, послуги – 262,3 тис. грн
  • заборгованість за розрахунками з бюджетом – 6,1 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно): будівлі, споруди або їх окремі частини на балансі підприємства відсутні.

Відомості про об’єкт (рухоме майно): до складу об’єкта входить рухоме майно, оборотні активи та інші необоротні матеріальні і нематеріальні активи, а саме:

  • транспортний засіб (автомобіль ЗИЛ – 138, тип ТЗ: бортовий-С, рік випуску 1983, встановлено газово-балонне устаткування, стан задовільний), обладнання та устаткування виробничого призначення, інструменти, прилади, інвентар – 47 од.
  • нематеріальний актив – 1 од.

Відомості про земельні ділянки: відсутня.

Майно, яке перебуває в оренді, відсутнє.

На балансі підприємства об’єкти, що не підлягають приватизації, відсутні.

Викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються.

Умови продажу:

– погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати, перед бюджетом та простроченої  кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості);

– недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців згідно пункту 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Телефони для довідок: (0412) 47-39-36, (097) 682-49-00.

Відповідальна особа: Буханевич Микола Йосипович.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33001, Рівненська обл., м.Рівне, вул. Петра Могили, 24, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/.

Телефон для довідок: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області, тел.(0412) 420-416, в робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.

Додаткова інформація

Дата торгів 09.07.2021
Адреса об'єкта

м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37

Регіон
Балансоутримувач

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Навчально-виробничі майстерні», код ЄДРПОУ 00274660

Основний вид економічної діяльності за КВЕД

31.09 Виробництво інших меблів
31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.

Відповідальний за підготовку об'єкту

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, код ЄДРПОУ 42956062

Контактна особа по об`єкту

Вознюк Ірина, ztfdmu@gmail.com, +38(0412)420-416

Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації

Наказ Фонду державного майна України від 29.07.2020 № 1269 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження перліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році (із змінами)"

Наказ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію об'єкта

№ 432 від 07.08.2020

Спосіб приватизації
Розмір гарантійного внеску, грн

49080

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Навчально-виробничі майстерні” ”