Єдиний майновий комплекс державного підприємства Науково-дослідного інституту «Буран»

Стартова ціна:

413 000

Єдиний майновий комплекс державного підприємства Науково-дослідного інституту “Буран” м. Київ, вул. Німецька, 1/32.

Документація об'єкту

Прийом заявок до:

Взяти участь в аукціоні

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства Науково-дослідного інституту «Буран».

Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Німецька, буд. 1/32.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 14315150.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2023: 16 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2021- 2023: 0 тис. грн, в тому числі експортної – 0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: не в наявності, в тому числі експортної: не в наявності.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2021 р. 0 0
2022 р. 0 0
2023 р. 0 0

Основні показники господарської діяльності за останні три роки*:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2021 р. 2022 р. 2023 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 413,0 413,0 413,0
2. Основні засоби тис. грн.
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
4. Оборотні активи, в тому числі: тис. грн. 410,0 410,0 410,0
4.1 запаси тис. грн. 286,0 286,0 286,0
4.2. сумарна дебіторська заборгованість(форма № 1, рядок (125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 122,0 122,0 122,0
5. Власний капітал тис. грн. (7259,0) (7382,0) (7462,0)
6. Довгострокові зобов’язання, в тому числі тис. грн. 54,0 54,0 54,0
6.1 інші довгострокові зобов’язання тис. грн. 54,0 54,0 54,0
7. Поточні зобов’язання, в тому числі тис. грн. 7618,0 7741,0 7821,0
7.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна, (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) в тому числі за: тис. грн. 7618,0 7741,0 7821,0
7.1.1 розрахунками з оплати праці; (рядок 1630) тис. грн. 4346,0 4382,0 4411,0
7.1.2. розрахунками перед бюджетом; (рядок 1620) тис. грн. 908,0 916,0 923,0
7.1.3. розрахунками зі страхування; (рядок 1625) тис. грн. 1589,0 1659,0 1703,0
7.1.4. розрахунками за товари, роботи послуги; (рядок 1615) тис. грн. 331,0 331,0 331,0
7.1.5 довгостроковими зобов’язаннями (рядок 1610) тис. грн.
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн.
8.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.
8.2 Інші операційні доходи тис. грн.
8.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 429,0 114,0 67,0
9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.
9.2 Адміністративні витрати тис. грн.
9.3 Витрати на збут тис. грн.
9.4 Інші операційні витрати тис. грн. 429,0 114,0 67,0
9.5 Інші витрати тис. грн.
9.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
10. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. (429,0) (114) (67)
11. Середня кількість усіх працівників чол. 18 17 16
12. Фонд оплати праці всіх працівників тис. грн. 163,3 44,6 37,6
13. Середньомісячна заробітна плата грн. 0,756 0,219 0,196

* Згідно з ч.2 ст. 2, ч. 3 ст. 11 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV, «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. №419 Підприємство віднесено до складу мікропідприємств та звітний період складає календарний рік.

Станом на 31.12.2023 прострочена кредиторська заборгованість – 7 821 000,00 грн, в тому числі:

  • прострочена заборгованість по заробітній платі – 4 411 000,00 грн;
  • прострочена заборгованість перед бюджетом – 2 626 000,00 грн;
  • інша прострочена кредиторська заборгованість – 784 000, 00 грн.

Відомості про нерухоме майно:

з/п

Назва Місцезнаходження Загальна площа

2)

Реєстраційний номер Функціональне використання* Підстава виникнення права власності Форма власності та власник/орган управління
1 22/100 частки нежитлової будівлі інженерного корпусу №24 (літера А) 03150, м. Київ, вул. Німецька, буд. 1 1868,0 252283580382 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 18.06.2024р. №383348157 Державна.

Фонд державного майна України

*Юридична та фактична адреса Державного підприємства «НДІ Буран»: вул. Німецька, 1/32, м. Київ. Об’єкт нерухомого майна (нежитлова будівля) розташований на перехресті вулиць Німецької та Предславинської в м. Києві. Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, адреса вищевказаного об’єкту нерухомого майна (нежитлова будівля) вказується: вул. Німецька, 1, м. Київ.

Земельна ділянка під Об’єктом приватизації не оформлена.

Відомості про транспортні засоби:

з/п

Марка Модель Реєстраційний номер Рік випуску
1 OTOSAN P-100 3618 КИТ 1994
2 ВАЗ 21099 47136 КА 2003

Перелік активів (рухомого майна), що обліковуються на балансі підприємства та входять до складу об’єкта приватизації: 9 одиниць (комп’ютерна та офісна техніка, меблі) (докладніше – у додатку до інформаційного повідомлення).

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 31.12.2023 року:

з/п

Орендар Назва об’єкта оренди, адреса Орендована площа

2)

Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за місяць без ПДВ (грн)
1 Бюро економічної безпеки України Нежитлові приміщення 6-го поверху будівлі корпусу №24 547,5 Розміщення бюджетної установи, яка повністю фінансується з державного бюджета Договір № 9146 від 20 жовтня 2022 року.

Термін дії: на період воєнного стану та 12 місяців після припинення чи скасування воєнного стану з дати набрання чинності цим договором.

1 грн. в рік

На балансі Підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.

Відсутні викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище, а також утворення і розміщення відходів.

Мобілізаційні завдання (замовлення) у Підприємства відсутні.

Умови продажу:

Покупець єдиного майнового комплекса державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Буран», від дати переходу права власності зобов’язаний забезпечити:

  • погашення протягом шести місяців заборгованості державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Буран» із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості).
  • недопущення звільнення працівників державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Буран»з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою: м. Київ, вул. Німецька, буд. 1/32.

Телефон: +380509307894.

Відповідальна особа: директор державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Буран» Коваль Світлана Володимирівна.

Організатор аукціону: Регіональне віділення Фонду державного майна України по м. Києву, адреса: м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 50-Г, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/.

Телефон для довідок: (044) 281-00-35, контактна особа Максюта Едуард Анатолійович.

Додаткова інформація

Дата торгів 23.07.2024
Адреса активу 03150, Україна, м. Київ, вул. Німецька, 1/32
Регiон Київ
Балансоутримувач ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ "БУРАН", код ЄДРПОУ 14315150
Вид діяльності за КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (основний)
58.29 Видання іншого програмного забезпечення
62.01 Комп'ютерне програмування
62.02 Консультування з питань інформатизації
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
71.20 Технічні випробування та дослідження
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання
33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву, код ЄДРПОУ 19030825
Контактна особа по об'єкту Кравченко Вікторія Владиславівна, +38044 281 00 23, vikfond@gmail.com
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 10.03.2023 № 465 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 13.03.2023 № 329
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 413 000,00
Гарантійний внесок 82 600,00
Прийом заявок до 22/07/2024

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства Науково-дослідного інституту «Буран» ”