Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Науково-дослідна виробничо – технічна агенція “Стратегія регіонального розвитку”, за адресою: м.Київ, вул.Велика Житомирська,9

Категорія: Статус: продано
Стартова ціна:

821 000

Переможна пропозиція:

₴985 200

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Науково-дослідна виробничо – технічна агенція “Стратегія регіонального розвитку” (ЄДРПОУ 3582997), за адресою: м.Київ, вул.Велика Житомирська,9.
Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «Стратегія регіонального розвитку» утворено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27.03.2008 року №142.
Підприємство створене з метою досягнення високопрофесійного і високоефективного вирішення питань у сфері капітального будівництва та реконструкції житла і об’єктів соціального призначення, а також сприяння впровадженню у зазначену сферу прогресивних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій, виробів.
Основними джерелами прибутку підприємства є надходження коштів від виконання робіт (надання послуг) з:
– технічного нагляду на об’єктах будівництва ;
– технічного обстеження об’єктів будівництва;
– розробка проектно-кошторисної документації.
Підприємство здійснює діяльність у сфері інжинірингу та надає послуги технічного консультування, а також послуги у сфері архітектури. Основним механізмом залучення проектів є робота з системою «Прозорро».
До складу єдиного майнового комплексу державного підприємства не входять об’єкти нерухомості та земельні ділянки.

Документація об'єкту

Результати аукціону

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково – дослідна виробничо-технічна агенція «Стратегія регіонального розвитку».

Місцезнаходження(юридична адреса): м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 35829997.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2021 р.: 9  осіб.

Основним видом економічної діяльності, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Обсяг  реалізації  продукції (робіт, послуг) за період 2019 рік – І півріччя 2021 року: 12064,70 тис.грн., в тому числі експортної – 0 тис.грн.

Основна номенклатура продукції: діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Продукція на експорт за період 2019 рік – І півріччя 2021 року: не реалізовувалась

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2019 р. 5386,70 5386,70
2020 р. 5765,00 5765,00
І півріччя 2021 р. 913,00 913,00

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітній період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р. 30.06.2021 р
1. Активи  (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 1925.00 3399.00 3204.00 821.00
1.1 Необоротні активи тис. грн. 67.00 67.00 117.00 62.00
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 7.00 7.00 42.00 30.00
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 56.00 56.00 71.00 32.00
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн.
1.2.1 запаси тис. грн. 9.00 9.00 17.00 13.00
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 1206.00 1461.00 773.00 95.00
1.2.3 Гроші   (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 608.00 1735.00 2224.00 549.00
2. Пасиви тис. грн. 1925.00 3399.00 3204.00 821.00
2.1 Власний капітал  (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. -421.00 -420.00 -416.00 -517.00
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 2346.00 3819.00 3620.00 1338.00
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма №1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 2346.00 3819.00 3620.00 1338.00
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 3162.00 5387.10 5924.00 1386.00
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 3155.00 5386.70 5765.00 913.00
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 7.00 0.4 159.00 473.00
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 3155.00 5374.10 5859.2 1487.00
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 2260.00 4217.60 4304.00 616.00
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 770.00 877.50 1050.00 150.00
4.3 Витрати на збут тис. грн. 7.4
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 116.00 264.4 485.0 721.00
4.5 Інші витрати тис. грн. 7.00 4.3 6.00
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 2.00 2.90 14.2
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 7.00 13.00 64.80 101.00
6. Середня кількість всіх працівників чол. 11 10 15 17
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 1111.00 1210.60 1876.00 175.00
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 8416.7 10088.3 10422.2 10294.00

Станом на 30.06.2021:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі – відсутня грн;
  • податки з заробітної плати – відсутня грн;
  • заборгованість з податку на нерухоме майно – відсутня грн;
  • туристичний збір – відсутня грн;
  • фінансова допомога – відсутня грн;
  • інша кредиторська заборгованість – 1 338 000 грн.

До складу єдиного майнового комплексу державного підприємства не входять об’єкти нерухомості та земельні ділянки.

Майно, передане в оренду, відсутнє.

На балансі підприємства відсутнє майно, що не підлягає приватизації.

Державне підприємство «Науково – дослідна виробничо-технічна агенція «Стратегія регіонального розвитку» орендує нежитлове приміщення, а саме: кімнату, загальною площею 17,0 кв.м. та частину коридору площею 3,62 кв.м., що розташовані на 2-поверсі інженерно-лабораторного корпусу за адресою: м. Київ, проспект Соборності, 15/17, відповідно до договору оренди нежитлових приміщень від 20.12.2017 №2017/24с.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів: підприємство не здійснює.

Умови продажу:

  • збереження профілю діяльності єдиного майнового комплексу – діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, протягом одного року з дати переходу права власності на об’єкт приватизації;
  • погашення протягом 6 місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства, що склалися на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації;
  • недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні  з 9-00 до 16-00 за місцем його фактичного розташування: м. Київ, проспект Соборності, 15/17, за попередньою домовленістю. Телефон: 067-408-12-93,  e-mail: info@strategia.gov.ua.

Відповідальна особа: Рубан Юрій Якович.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву, адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 50-Г, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html. Телефони для довідок: (044) 281-00-35.

Додаткова інформація

Адреса активу м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9
Регiон Київ
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «Стратегія регіонального розвитку», код за ЕДРПОУ 35829997
Вид діяльності за КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний);
85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
71.11 Діяльність у сфері архітектури;
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
41.10 Організація будівництва будівель
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Контактна особа по об'єкту Рудчук Галина Степанівна +38(044)281-00-35
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації наказ Фонду державного майна України від 20.08.2020 № 1408
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 559 від 26.08.2020
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 821000
Гарантійний внесок 82100
Прийом заявок до 02/09/2021
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ "ЄВРОПРОЕКТ" Україна, 02160, м. Київ, м. Київ, просп. Соборності, буд. 15/17
Ціна запропонована переможцем 985200
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта від 24.11.2021 № 2762

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Науково-дослідна виробничо – технічна агенція “Стратегія регіонального розвитку”, за адресою: м.Київ, вул.Велика Житомирська,9 ”