Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Науково-дослідна виробничо – технічна агенція “Стратегія регіонального розвитку”, за адресою: м.Київ, вул.Велика Житомирська,9

Статус:
Стартова ціна:

1 334 000

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Науково-дослідна виробничо – технічна агенція “Стратегія регіонального розвитку” (ЄДРПОУ 3582997), за адресою: м.Київ, вул.Велика Житомирська,9.

Документація об'єкту

Прийом заявок до:

Опис

Назва об’єкту: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково – дослідна виробничо-технічна агенція «Стратегія регіонального розвитку».

Вид майна: єдиний майновий комплекс державного підприємства.

Місцезнаходження(юридична адреса): м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 35829997.

Балансоутримувач або орган управління: орган управління – Фонд державного майна України.

Опис об’єкта: Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «Стратегія регіонального розвитку» утворено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27.03.2008 року №142.

Підприємство створене з метою досягнення високопрофесійного і високоефективного вирішення питань у сфері капітального будівництва та реконструкції житла і об’єктів соціального призначення, а також сприяння впровадженню у зазначену сферу прогресивних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій, виробів.

Основними джерелами прибутку підприємства є надходження коштів від виконання робіт (надання послуг) з:

  • технічного нагляду на об’єктах будівництва;
  • технічного обстеження об’єктів будівництва;
  • розробка проектно-кошторисної документації.

Підприємство здійснює діяльність у сфері інжинірингу та надає послуги технічного консультування, а також послуги у сфері архітектури. Основним механізмом залучення проектів є робота з системою «Прозоро».

Відомості про будівлі та земельні ділянки: до складу єдиного майнового комплексу державного підприємства не входять об’єкти нерухомості та земельні ділянки.

Відомості про рухоме майно: до складу єдиного майнового комплексу державного підприємства не входять транспортні засоби.

Основна діяльність підприємства: основним видом економічної діяльності, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Середньооблікова чисельність працівників: станом на 31.03.2021 р. – 9  осіб.

Обсяг  реалізації  продукції (робіт, послуг)  за період  2020 рік: 5765,00 тис. грн., в  тому числі експортної – 0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Продукція на експорт за 2020 не реалізовувалась

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2019 р. 5386,70 5386,70
2020 р. 5765,00 5765,00

Основні показники господарської діяльності:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р. 31.03.2021 р
1. Активи  (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 1925.00 3399.00 3204.00 1334.00
1.1 Необоротні активи тис. грн. 67.00 67.00 117.00 72.00
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 7.00 7.00 42.00 34.00
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 56.00 56.00 71.00 38.00
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн.
1.2.1 запаси тис. грн. 9.00 9.00 17.00 13.00
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 1206.00 1461.00 773.00 88.00
1.2.3 Гроші   (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 608.00 1735.00 2224.00 1050.00
2. Пасиви тис. грн. 1925.00 3399.00 3204.00 1334.00
2.1 Власний капітал  (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. -421.00 -420.00 -416.00 -500.00
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 2346.00 3819.00 3620.00 1834.00
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма №1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 2346.00 3819.00 3620.00 1834.00
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 3162.00 5387.10 5924.00 623.00
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 3155.00 5386.70 5765.00 150.00
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 7.00 0.4 159.00 473.00
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 3155.00 5374.10 5859.2 1395.00
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 2260.00 4217.60 4304.00 529.00
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 770.00 877.50 1050.00 145.00
4.3 Витрати на збут тис. грн. 7.4
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 116.00 264.4 485.0 721.00
4.5 Інші витрати тис. грн. 7.00 4.3 6.00
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 2.00 2.90 14.2
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 7.00 13.00 64.80 -772.00
6. Середня кількість всіх працівників чол. 11 10 15 17
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 1111.00 1210.60 1876.00 152.00
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 8416.7 10088.3 10422.2 8941.00

Cтаном на 31.03.2021:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі – 2 000 грн.;
  • податки з заробітної плати – 22 000 грн.;
  • заборгованість з податку на нерухоме майно – відсутня грн.;
  • туристичний збір – відсутня грн.;
  • фінансова допомога – відсутня грн.;
  • інша кредиторська заборгованість – 1 810 000 грн.

До складу єдиного майнового комплексу державного підприємства не входять об’єкти нерухомості та земельні ділянки.

Майно, передане в оренду: відсутнє.

На балансі підприємства відсутнє майно, що не підлягає приватизації.

Державне підприємство «Науково – дослідна виробничо-технічна агенція «Стратегія регіонального розвитку» орендує нежитлове приміщення, а саме: кімнату, загальною площею 17,0 кв.м. та частину коридору площею 3,62 кв.м., що розташовані на 2-поверсі інженерно-лабораторного корпусу за адресою: м. Київ, проспект Соборності, 15/17, відповідно до договору оренди нежитлових приміщень від 20.12.2017 №2017/24с.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів: підприємство не здійснює.

Умови продажу:

– збереження профілю діяльності єдиного майнового комплексу – діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, протягом одного року з дати переходу права власності на об’єкт приватизації;

– погашення протягом 6 місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства, що склалися на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації;

– недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації.

Відповідальна особа за огляд об’єкту: Рубан Юрій Якович, тел.: (067) 408-12-93, e-mail: info@strategia.gov.ua.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні  з 9-00 до 16-00 за місцем його фактичного розташування: м. Київ, проспект Соборності, 15/17, за попередньою домовленістю.

Орган приватизації та контактна особа, відповідальна за підготовку: Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву, Рудчук Галина Степанівна. Тел.: (044) 281-00-35, e-mail: rudchuk_30@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 25.06.2021
Адреса об'єкта

Україна, 01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9

Регіон
Балансоутримувач

ДП "Науково-дослідна виробничо-технічна агенція "Стратегія регіонального розвитку", код ЄДРПОУ 35829997

Основний вид економічної діяльності за КВЕД

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
41.10 Організація будівництва будівель
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
71.11 Діяльність у сфері архітектури
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.

Відповідальний за підготовку об'єкту

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО МІСТУ КИЄВУ, код ЄДРПОУ 19030825

Контактна особа по об`єкту

Пчолкіна Тамара Миколаївна, ptm_30@spfu.gov.ua, +38(044)281-00-23

Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації

Наказ Фонду державного майна України від 20.08.2020 №1408 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2019 №1574 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році" (із змінами)"

Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію об'єкта

№ 559 від 26.08.2020

Спосіб приватизації
Розмір гарантійного внеску, грн

133400

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Науково-дослідна виробничо – технічна агенція “Стратегія регіонального розвитку”, за адресою: м.Київ, вул.Велика Житомирська,9 ”