Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Миколаївське морське агентство»

Стартова ціна:

710 900

Кількість учасників аукціону:

6

Переможна пропозиція:

₴10 050 000

Будівля контори літ. А-2, приміщення охорони літ.Б-1, склад літ. В-1, вбиральня літ. Г, навіс літ. Д, покриття літ. І, покриття літ. ІІ, огорожа №№3,4, ворота №№2,5. Рухоме майно: плавучий причал ПЖ- 61.

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Миколаївське морське агентство».

Місцезнаходження:Миколаївська область, м. Миколаїв, Каботажний спуск,3.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 33854335.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2024: 2 особи.

Основний вид діяльності відповідно за КВЕД: допоміжне обслуговування водного транспорту.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2021– І квартал 2024 року: 1086,2 тис. грн., в тому числі експортної – відсутня.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг) станом на 31.03.2024: оренда майна, в тому числі експортної – відсутня.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2021 494,5 494,5
2022 168,8 168,8
2023 336,7 336,7
І квартал 2024 86,2 86,2

Основні показники господарської діяльності державного підприємства «Миколаївське морське агентство» за останні три роки та І квартал 2024 рік:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2021 рік 2022 рік 2023 рік І кв 2024
1 Активи (форма №1, рядок 1300) тис. гри. 771,1 797,3 682,5 710,9
2 Основні засоби тис. грн. 376,1 363,1 348,9 345,4
3 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
4 Оборотні активи, в тому числі: тис. грн.
4.1 Запаси тис. грн.
4.2 Сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 93,7 97,9 47,5 80,5
5 Власний капітал тис. грн. 727,6 665,5 665,9 666,7
6 Довгострокові зобов’язання, в тому числі тис. грн.
6.1 Інші довгострокові зобов’язання тис. грн.
7 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн.
7.1 Поточна кредиторська заборгованість сумарна, (форма № 1, рядок 1695 -1660 – 1665 -1670)в тому числі за: тис. грн. 43,5 131,8 16,6 44,2
7.1.1 Розрахунками з оплати праці :(рядок 1630) тис. грн.
7.1.2 Розрахунками перед бюджетом (рядок 1620) тис. грн. 1
7.1.3 Розрахунками зі страхування (рядок 1625) тис. грн.
7.1.4 Розрахунками за товари, роботи, послуги (рядок 1615) тис. грн. 36,4 2,4 10,4 34,4
7.1.5 Довгостроковими зобов’язаннями (рядок 1610) тис. грн.
8 Доходи всього, в тому числі: тис. гри. 494,5 168,8 336,7 86,2
8.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 494,5 168,8 336,7 86,2
8.2 Інші  операційні доходи тис. грн.
8.3 Інші доходи тис. грн.
9 Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 435 218,1 334,1 82,1
9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 22,2 19 14,2 3,5
9.2 Адміністративні витрати тис. грн.
9.3 Витрати на збут тис. грн.
9.4 Інші операційні витрати тис. грн. 412.8 199.1 319.9 78,6
9.5 Інші  витрати тис. грн.
9.6 витрати з податку на прибуток тис. грн. 10.7 0.5
10 Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 48.8 -49,3 2,1 4,1
11 Середня кількість усіх працівників чол 2 2 2 2
12 Фонд оплати праці всіх працівників тис. грн. 138,7 118 163 44
13 середньомісячна заробітна плата грн 5779,2 4917 6792 7333

Станом на 31.03.2024 прострочена кредиторська заборгованість – 0,00грн.

Відомості про нерухоме майно *:

№ п/п Назва Місцезнаходження Загальна площа (м2) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник/орган управління
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Будівля контори літ. А-1, А’-1, А’’-1 Миколаївська обл., м. Миколаїв, Каботажний спуск, 3 340,8 657063348101 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності від 01.02.2006 серія ЯЯЯ №277386 Державна, Фонд державного майна України**
2 Приміщення охорони літ.Б-1 8,0 Інформація з Державного реєстру речових прав від 26.04.2024 №376096175
3 Склад літ. В-1,В’-1 222,2
4 Вбиральня літ.Г-1
5 Навіс літ.Д-1
6 Ворота №№2,5; Огорожа №№3,4;

Покриття – І,ІІ

* Рішенням Господарського суду Миколаївської області від 21.04.2021 справа №915/289/21 встановлено про стягнення з державного підприємства «Миколаївське морське агентство» грошових коштів в сумі 5 260 500,86 грн, судовий процес триває. Все майно державного підприємства «Миколаївське морське агентство» перебуває під арештом.

** На виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 №1010-р «Про передачу об’єктів державної власності до сфери управління Фонду державного майна», за актом приймання-передачі єдиного майнового комплексу державного підприємства «Миколаївське морське агентство» (код за ЄДРПОУ 33854335) об’єкт приватизації прийнято із сфери управління Державного агентства меліорації та рибного господарства України до сфери управління Фонду державного майна України.

Відомості про земельну ділянку: державне підприємство «Миколаївське морське агентство» в користуванні/оренді земельну ділянку не має, а перебуває в межах земельної ділянки 0,5824 га, за цільовим призначенням – для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту, яка згідно з договором оренди землі, серія та номер: б/н, виданим 04.04.2016 Миколаївською обласною державною адміністрацією, надана в  оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Миколаївський рибний порт». Строк дії договору: 15.02.2031, без права передачі в суборенду.

Перелік майна, яке передано в оренду станом на 31.03.2024:

№ з/п Орендар Назва об’єкта оренди, адреса Орендована площа

(кв. м)

Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата

за 1 кв. м за місяць без ПДВ (грн.)

1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївський рибний порт» Миколаївська обл., м. Миколаїв, Каботажний спуск,3 4839,6

Будівля контори  літ. А-1, А’-1, А’’-1, загал. пл. 340,8 кв.м; приміщення охорони літ.Б-1 загал. пл. 8,0 кв.м; склад літ. В-1,В’-1, загал. пл. 222,2 кв.м; вбиральня літ.Г-1, загал. пл. 13,2 кв.м; навіс літ.Д-1, загал. пл. 75,4 кв.м; Ворота №№2,5; Огорожа №№3,4; Покриття – І,ІІ заг. пл. 4180 кв.м

Під розміщення офісу, складських приміщень та приміщення чергового 15.02.2006 №460

Термін дії до 15.02.2031

6,85

Відомості про транспортні засоби: транспортні засоби відсутні.

Відомості про водний транспорт:

Назва Місцезнаходження Тип Рік випуску Характеристика Підстава виникнення права власності
1. Плавучий причал (залізобетонний) несамохідний Миколаївська обл., м. Миколаїв, Каботажний спуск, 3 ПЖ – 61 1977 Довжина -108,8 м;

Ширина -9,40 м;

Осадка – 1,77;

Валова місткість – 843 т

Свідоцтво про право власності на судно серія PV №03478, видане 24.11.2011 №103-1-1424-11 Регістром судноплавства України

Перелік активів (рухомого майна), що обліковується на балансі підприємства та входять до складу об’єкта приватизації: 65 одиниць (обладнання, меблі, інвентар) (докладніше – у додатку до інформаційного повідомлення.

На балансі підприємства відсутнє майно, що не підлягає приватизації.

Мобілізаційні завдання: відсутні.

На балансі підприємства відсутні захисні споруди цивільного захисту та пам’ятки архітектури.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів: підприємство не сплачує екологічні збори та платежі, не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище.

Умови продажу:

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Миколаївське морське агентство» зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити:

  • погашення протягом шести місяців боргів із зарплати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації;
  • недопущення звільнення працівників з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 та 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати переходу права власності.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 09-00 до 15-00 за місцем його розташування за адресою: м. Миколаїв, Каботажний спуск, 3.

Контактна особа: Сарнацький Володимир Олександрович, 097-255-04-20, директор підприємства.

Організатор аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, адреса: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, адреса веб-сайта: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/mykolaiv.html.

Відповідальна особа: Заболонкова Ірина Василівна, телефони : +38 (0512) 47-04-16, е-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 27.06.2024
Адреса активу 54000, Миколаївська обл., м. Миколаїв, Каботажний спуск, 3
Регiон Миколаївська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Миколаївське морське агентство», код за ЄДРПОУ 33854335
Вид діяльності за КВЕД 52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43015722
Контактна особа по об'єкту Заболонкова Ірина Василівна, +380985630860, zabolonkova2015@gmail.com
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна Українивід 11.04.2023 № 643 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1"Про затвердження переліків обєктів малої приватизації, що підлягають приватизації (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 04.05.2023 № 503
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 710 900,00
Гарантійний внесок 142 180,00
Прийом заявок до 26/06/2024
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙПСФІД СТРІМ", код ЄДРПОУ 44829636, 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 11-13, Офіс 29
Ціна запропонована переможцем 10050000.00

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Миколаївське морське агентство» ”