Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Львівське конструкторське бюро”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

3 217 421

Кількість учасників аукціону:

7

Переможна пропозиція:

₴12 180 000

Державне підприємство «Львівське конструкторське бюро» (код за ЄДРПОУ 00130044) за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 5.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства “Львівське конструкторське бюро”

Місцезнаходження: м. Львів, вул. Наукова, 5.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00130044.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021: 20 осіб.

Основним видом діяльності є дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (72.19).

Основна номенклатура продукції:

 • науково-технічна документація (НТД): галузеві стандарти (ГКД, СОУ), технологічні документи (технічні умови, технологічні процеси, інструкції, керівництва), конструкторська документація (проекти модернізації, реконструкції, заміни, проекти виконання робіт) на ремонт та технічне обслуговування енергетичного обладнання;
 • нормативна документація (НД): норми часу, довідники цін на ремонт та технічне обслуговування енергетичного обладнання;
 • обстеження технічного стану енергетичного обладнання, будівель та споруд;
 • консультаційні послуги.

Обсяг реалізації (робіт, послуг)за період 2018 рік – 9 місяців 2021 року: 13852,0 тис.грн, в тому числі експортної – 0 грн.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн.

Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2018р. 2456,0 2398,0
2019р. 3493,0 3458,0
2020р. 5042,0 5006,0
9 місяців 2021р. 3 016,0 2990,0

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та за останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р. 9 місяців 2021 р
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 2252,0 2260,0 2768,0 3217,0
1.1. Необоротні активи тис. грн. 499,0 497,0 487,0 477,0
1.1.1. Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2. Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3. Балансова вартість основних засобів тис. грн. 462,0 458,0 448,0 439,0
1.1.4. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.1.5. Інші необоротні активи тис. грн. 37,0 39,0 39,0 38,0
1.2 Оборотні активи тис. грн. 1753,0 1763,0 2281,0 2740,0
1.2.1. Запаси тис. грн. 729,0 864,0 1197,0 1704,0
1.2.2. Сумарна дебіторська заборгованість

(форма №1, рядок 1125+1135+1140+

1145+1155+1170+1190)

тис. грн. 1012,0 897,0 1059,0 94,0
1.2.3. Гроші

(форма №1, рядок 1165)

тис. грн. 12,0 2,0 25,0 942,0
2. Пасиви тис. грн. 2252,0 2260,0 2768,0 3516,0
2.1. Власний капітал

(форма №1, рядок 1495)

тис. грн. 1028,0 1042,0 1070,0 1052,0
2.2. Довгострокові зобов’язання

(форма №1, рядок 1595)

тис. грн.
2.3. Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 1224,0 1218,0 1698,0 2165,0
2.3.1. Поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695-1660-1665-1670) тис. грн. 1224,0 1218,0 1698,0 2165,0
2.4. Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 66,0 56,0 51,0 50,0
2.4.1.  Довгостроковими зобов’язаннями

(форма №1, рядок 1610)

тис. грн. 66,0 56,0 51,0 50,0
2.4.2. Розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.3. Розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.4. Розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.5. Розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 2456,0 3493,0 5042,0 3016,0
3.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 2398,0 3458,0 5006,0 2990,0
3.2. Інші операційні доходи тис. грн. 58,0 35,0 36,0 26,0
3.3. Інші доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 2335,0 3322,0 4866,0 3048,0
4.1. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 1842,0 2681,0 4302,0 2665,0
4.2. Адміністративні витрати тис. грн.        –
4.3. Витрати на збут тис. грн.
4.4. Інші операційні витрати тис. грн. 473,0 629,0 550,0 383,0
4.5. Інші витрати тис. грн. 20,0 12,0 14,0
5. Витрати з податку на прибуток тис. грн. 22,0 31,0 32,0
6. Чистий прибуток (збиток)+, – тис. грн. 99,0 140,0 144,0 32,0
7. Середня кількість всіх працівників од. 31 35 32 20
8. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 1650,0 2179,0 2317,0 1319,7
9. Середньомісячна заробітна плата грн. 4435,5 5188,1 6033,9 6411,1

Станом на 30.09.2021:

Поточна кредиторська заборгованість – 2165,0 тис.грн., в тому числі:

 • Заборгованість по заробітній платі – 1118,0 тис.грн.
 • Розрахунки з бюджетом – 266,0 тис.грн.
 • Розрахунки зі страхування –10,0 тис.грн.
 • Інші поточні зобов’язання –721,0 тис.грн,
 • Прострочена кредиторська заборгованість (довгострокові зобов’язання) – 50,0 тис.грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

 

Адреса розташування Загальна площа

(м кв.)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності

та власник

Адміністративна будівля м.Львів,

вул. Наукова, 5

800,9 8468217 Використовується за призначенням Свідоцтво про право власності серія САА №352782, 27.10.2004, видане Франківською райадміністрацією Львівської міської ради згідно розпорядження № 1593. державна, ДП “Львівське конструкторсь-ке бюро”

Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка перебуває в користуванні Фізико-механічного інституту ім..Г.В.Карпенка Національної академії наук України. Окремо земельна ділянка не виділена.

Майна, яке передане в оренду, станом на 30.09.2021 року немає.

Умови продажу:

 • збереження основного виду діяльності підприємства протягом одного року з дати переходу права власності на Об”єкт приватизації;
 • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на єдиний майновий комплекс ( у разі наявності такої заборгованості);
 • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дати переходу права власності.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у робочі дні з 9-00 до 17-00, у п’ятницю  з 9-00 до 16-00 за місцем його розташування за адресою: м.Львів, вул.Наукова,5.

Контактна особа: Мельник Лідія Романівна, в.о.директора державного підприємства “Львівське конструкторське бюро”, тел. 095-308-2900, 067-799-5018, lkb@lviv.net.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 79005, м. Львів, вул.Коперника, 4, адреса веб-сайту:  http://www.spfu.gov.ua.

Телефон для довідок: (032) 261-62-14.

Додаткова інформація

Дата торгів 03.02.2022
Адреса активу м. Львів, вул. Наукова, 5
Регiон Львівська область
Балансоутримувач Державне підприємство «Львівське конструкторське бюро», код за ЄДРПОУ 00130044
Вид діяльності за КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
71.20 Технічні випробування та дослідження
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, код ЄДРПОУ 42899921
Контактна особа по об'єкту Дідик Оксана Степанівна, lviv@spfu.gov.ua, +380322616214
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 06.10.2020 № 1619 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 01389 від 21.10.2020
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 3217421
Гарантійний внесок 321742.1
Прийом заявок до 02/02/2022
Інформація про переможця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАРАНТ-УСПІХ" Україна, 79026, Львівська область, м. Львів, вул. Рубчака І., буд. 21В, кв. 9
Ціна запропонована переможцем 12180000
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 01776 від 08.12.2022

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Львівське конструкторське бюро” ”