Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту»

Категорія: Статус: продано
Стартова ціна:

2 231 259

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴2 231 259

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту», зареєстрований за адресою: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Основним видом діяльності підприємства є технічні випробування та дослідження.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Назва об’єкту: державне підприємство «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» (код за ЄДРПОУ 24244451).

Вид майна: єдиний майновий комплекс.

Місцезнаходження об’єкта:

  • юридична адреса – 49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2,
  • фактична адреса – 49033, м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 139к.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 24244451.

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:

Київське представництво державного підприємства «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту».

  • Місцезнаходження юридичної особи: 03190, м. Київ, вул. Новомостицька, буд. 25.
  • Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ:  ВП 41161461.

На теперішній час у Київському представництві майно відсутнє, діяльність не здійснюється.

Орган управління: Фонд державного майна України.

Опис об’єкта: об’єкт являє собою єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту», зареєстрований за адресою: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Основним видом діяльності підприємства є технічні випробування та дослідження.

Середньооблікова чисельність працівників: станом на 31.12.2020 – 21 особа.

Основний вид економічної діяльності за КВЕД: 71.20 Технічні випробування та дослідження.

Обсяг  реалізації послуг за період  2018-2019-2020рр.: 24 595,7 тис. грн. в  тому числі експортної – 3485,4 тис. грн.

Основна номенклатура послуг: сертифікація продукції та сертифікація послуг.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн. Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2018 11 203,2 10 994,4
2019 9 040,3 8 941, 5
2020 4 837,2 4 659,8

Основні показники господарської діяльності підприємства за останніх три роки: 

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 2019 2020
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 4 359,8 3 079,8 2 231,3
1.1 Необоротні активи тис. грн. 1 310,7 1 120,8 746,2
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 1 310,7 1 120,8 634,2
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 3 049,1 1 959,0 1 485,1
1.2.1 запаси тис. грн. 451,8 404,1 202,0
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 1 605,7 1 500,4 1 260
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 831,6 34,2 3,4
2. Пасиви тис. грн. 4 359,8 3 079,8 2 231,3
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. 3 651,8 2 574,7 774,6
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн.
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн.  

708

 

505,1 1 456,7
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 11 203,2 9 040,3 4 837,2
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 10 994,4 8 941,5 4 659,8
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 194,4 84,2 177,4
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
3.4 Інші доходи тис. грн. 14 14,6 0
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 11 079,0 10 117,4 6 637,3
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 3 487,7 5 422,0 2 402,5
4.2 Адміністративні витрати тис. грн.
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 7 558,8 4 695,4 386,8
4.5 Фінансові витрати тис. грн.
4.5 Інші витрати тис. грн. 32,5 0 3 848,0
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +, – тис. грн. 101,8 -1 077,1 – 1 800,1
6. Середня кількість всіх працівників осіб. 33 29 21
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 4626,4 4210,0 2997,4
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 11,7 12,1 11,9

Станом на 31.12.2020:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість    – 1456,7  тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:

  • товари, роботи, послуги – 978,2 тис. грн.;
  • розрахунками з бюджетом – 187,0 тис. грн.;
  • розрахунками з оплати праці – 173,4 тис. грн.;
  • інша поточні зобов’язання – 118, 1 тис. грн.

До складу об’єкта входить: комп’ютерна техніка, меблі, обладнання та інвентар.

 Власне нерухоме майно у підприємства: відсутнє.

Інформація про земельні ділянки: земельні ділянки відсутні.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.

Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: підприємство викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє  природне середовище не здійснює, не утворює та не розміщує відходи.

Умови продажу об’єкта приватизації:

– погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства;

– недопущення виникнення заборгованості підприємства з виплати заробітної плати його працівникам, по платежах до пенсійного фонду, до бюджетів усіх рівнів за податками та зборами;

– недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності, згідно пункту 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, не перевищує п’яти років з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця відповідно до вимог частини третьої статті 27  Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з  9 години 00 хвилин до  16 години 00 хвилин  за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Остащенко Ольга Сергіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: privat_12@spfu.gov.ua.

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9 години 00 хвилин до  18 години 00 хвилин,  п’ятниця – з 9 години 00 хвилин до  16 години 45 хвилин, обідня перерва з 13 години 00 хвилин до  13 години 45 хвилин, адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41.

Контактна особа організатора аукціону: Остащенко Ольга Сергіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: privat_12@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Адреса активу Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2
Регiон Дніпропетровська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту», код ЄДРПОУ 24244451
Вид діяльності за КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код ЄДРПОУ 42767945
Контактна особа по об'єкту Олійник Наталія Георгіївна, reform_12@spfu.gov.ua, +38(056)744-11-41
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ ФДМУ від 29.07.2020 № 1269 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 №1574 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році" (зі змінами)
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 11.08.2020 №12/01-236-РП
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 2231258.6
Гарантійний внесок 223125.86
Прийом заявок до 08/04/2021
Інформація про переможця ТОВ "МС ТРЕЙД УКРАЇНА" Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 5, ПОВЕРХ 3
Ціна запропонована переможцем 2231258.6
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта від 23.10.2021 № 12/01-19-ЗВП

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» ”