Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровський обласний виробничо-технічний центр стандартизації і метрології «Дніпрооблагростандарт» (ДП «ДНІПРООБЛАГРОСТАНДАРТ»)

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровський обласний виробничо-технічний центр стандартизації і метрології «Дніпрооблагростандарт» (ДП «ДНІПРООБЛАГРОСТАНДАРТ»). Основним видом діяльності підприємства є технічні випробування та дослідження.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровський обласний виробничо-технічний центр стандартизації і метрології «Дніпрооблагростандарт».

Місцезнаходження: 49011, м. Дніпро, просп. Сергія Нігояна, 16/5.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – 05500428.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021 – 4 особи.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є технічні випробування та дослідження (вид діяльності за КВЕД: 71.20).

Основними напрямками діяльності підприємства є організація та виконання робіт, пов’язаних з забезпеченням єдності вимірювань і впровадження стандартів в галузі сільськогосподарського виробництва та здійснення іншої діяльності з метою одержання прибутку.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 – 2020 роки та за 9 місяців 2021 року: 4 490,8 тис. грн., в тому числі експортної – відсутній.

Основна номенклатура продукції:

  • виконання комплексу послуг з оцінювання та визнання вимірювальних можливостей вимірювальної лабораторії (позачергового оцінювання) згідно з вимогами СОУ 74.9-05500428-001:2016 «Визнання вимірювальних можливостей суб’єктів господарювання на добровільних засадах. Порядок оцінювання»;
  • перевірка вимірювальної лабораторії з метою підтвердження визнання її вимірювальних можливостей;
  • виконання електровимірювальних робіт на об’єктах «Замовника» згідно з вимогами ПТЕЕП 2007- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», ПУЕ 2009 – «Правила устройства электроустановок», ПБЕЕС 2007 – «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПА-ОП 40.1-1-21-98 (ДНАОП 0.00-1-21-98);
  • товар.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн.

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн.

2018 рік 1707,8 1707,8
2019 рік 1472,2 1471,9
2020 рік 712,1 711,8
9 місяців 2021 року 599,3 599,3

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 2019 2020 9 місяців 2021
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 184,8 46,8 52,6 249,1
1.1 Необоротні активи тис. грн. 21,3 12,5 34,5 28,5
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 8,7 6,5 20,3 18,8
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.1.5 Інші необоротні активи тис. грн. 12,6 6,0 14,2 9,7
1.2 Оборотні активи тис. грн. 163,5 34,3 18,1 220,6
1.2.1 запаси тис. грн. 12,6 2,6 0,2 0,2
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 31,3 25,4 11,3 10,7
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 89,9 2,0 2,9 196,2
1.2.4 Інші оборотні активи тис. грн. 17,5 13,5
2. Пасиви тис. грн. 184,8 46,8 52,6 249,1
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. 25,7 24,4 51,5 51,5
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн. 6,0
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 153,1 22,4 1,1 197,6
2.3.1 Поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн. 153,1 22,4 1,1 197,6
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 49,8
2.4.1 Розрахунками з оплати праці тис. грн. 35,0
2.4.2 Розрахунками перед бюджетом тис. грн. 6,8
2.4.3 Розрахунками зі страхування тис. грн. 8,0
2.4.4 Розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 1707,8 1472,2 712,1 599,3
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 1707,8 1471,9 711,8 599,3
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 0,3 0,3
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
3.4 Інші доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 1 692,7 1 450,9 705,5 599,3
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 1324,3 1 118,3 495,6 431,5
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 365,1 327,9 208,4 162,1
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн.
4.5 Фінансові витрати тис. грн.
4.5 Інші витрати тис. грн. 5,7
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 3,3 4,7 1,5
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 15,1 21,3 6,6
6. Середня кількість всіх працівників осіб 8 7 3 4
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 1106,5 887,9 465,4 375,0
8. Середньомісячна заробітна плата тис. грн. 11,526 10,570 12,928 10,418

Станом на 30.09.2021:

Прострочена кредиторська заборгованість – 49,8 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість – 197,6 тис. грн., в тому числі:

  • заборгованість по розрахункам з бюджетом – 10,9 тис. грн.;
  • заборгованість по розрахункам зі страхування – 11,6 тис. грн.;
  • заборгованість по заробітній платі – 61,8 тис. грн.;
  • інші поточні зобов’язання – 113,3 тис. грн.

Інформація про об’єкти нерухомості: цілісні майнові комплекси, склади, гаражі і інше нерухоме майно, а також автомобільний транспорт у підприємства відсутні.

До складу об’єкта входить: технічне обладнання, меблі та інвентар.

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка відсутня.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.

Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: екологічні платежі викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення за 9 місяців 2021 року – 11,51 гривень.

Умови продажу об’єкта приватизації:

  • погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства протягом 6 (шести) місяців;
  • недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності згідно пункту 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9-00 до 16-00 за місцем розташування об’єкта за попередньою домовленістю з представником організатора аукціону.

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Коломоєць Вікторія Олександрівна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: dkp1_12@spfu.gov.ua.

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41.

Додаткова інформація

Регiон Дніпропетровська область
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, ЗАПОРІЗЬКІЙ ТА КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42767945
Контактна особа по об'єкту Остащенко Ольга Сергіївна, privat_12@spfu.gov.ua, +38 (056) 744-11-41
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 19.05.2021 № 843 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 «Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 12/01-107-РП від 16.06.2021
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровський обласний виробничо-технічний центр стандартизації і метрології «Дніпрооблагростандарт» (ДП «ДНІПРООБЛАГРОСТАНДАРТ») ”