Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровський обласний виробничо-технічний центр стандартизації і метрології «Дніпрооблагростандарт» (ДП «ДНІПРООБЛАГРОСТАНДАРТ»)

Об’єкт являє собою єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровський обласний виробничо-технічний центр стандартизації і метрології «Дніпрооблагростандарт» (ДП «ДНІПРООБЛАГРОСТАНДАРТ») (код за ЄДРПОУ 05500428), що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Сергія Нігояна, будинок 16/5. Основним видом діяльності підприємства є технічні випробування та дослідження. Основними напрямками діяльності підприємства є організація та виконання робіт, пов’язаних з забезпеченням єдності вимірювань і впровадження стандартів в галузі сільськогосподарського виробництва та здійснення іншої діяльності з метою одержання прибутку. До складу об’єкта входить: технічне обладнання, меблі та інвентар.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровський обласний виробничо-технічний центр стандартизації і метрології «Дніпрооблагростандарт».

Місцезнаходження: 49011, м. Дніпро, просп. Сергія Нігояна, 16/5.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 05500428.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2023: 3 особи.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: технічні випробування та дослідження (вид діяльності за КВЕД: 71.20).

Основними напрямками діяльності підприємства є організація та виконання робіт, пов’язаних з забезпеченням єдності вимірювань і впровадження стандартів в галузі сільськогосподарського виробництва та здійснення іншої діяльності з метою одержання прибутку.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 рік – 9 місяців 2023 року: 1595,0 тис. грн.,в тому числі експортної – відсутній.

Основна номенклатура продукції станом на 30.09.2023:

  • виконання комплексу послуг з оцінювання та визнання вимірювальних можливостей вимірювальної лабораторії (позачергового оцінювання) згідно з вимогами СОУ 74.9-05500428-001:2016 «Визнання вимірювальних можливостей суб’єктів господарювання на добровільних засадах. Порядок оцінювання»;
  • перевірка вимірювальної лабораторії з метою підтвердження визнання її вимірювальних можливостей;
  • електровимірювальні роботи,

в тому числі експортної – відсутня.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн.

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн.

2020 рік 712,1 711,8
2021 рік 748,0 748,0
2022 рік 134,9 133,0
9 місяців 2023 року 0,00 0,00

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 2021 2022 9 місяців 2023
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 52,6 216,1 220,0 215,5
1.1 Необоротні активи тис. грн. 34,5 25,8 25,8 25,8
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 20,3 16,0 16,0 16,0
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 18,1 190,3 194,2 189,7
1.2.1 запаси тис. грн. 0,2 0,2 0,2 0,2
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 11,3 3,1 2,5 2,5
1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 2,9 4,8 9,5 4,9
2. Пасиви тис. грн. 52,6 216,1 220,0 215,5
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. 51,5 52,2 52,0 47,5
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн. 46,3 34,7 34,7
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 1,1 117,6 133,3 133,3
2.3.1 Поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн. 1,1 117,6 133,3 133,3
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 73,6 98,1 98,1
2.4.1 Розрахунками з оплати праці тис. грн. 47,5 71,3 71,3
2.4.2 Розрахунками перед бюджетом тис. грн. 13,1
2.4.3 Розрахунками зі страхування тис. грн. 13,0
2.4.4 Розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 26,8 26,8
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 712,1 748,1 134,9
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 711,8 748,1 133,0
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 0,3 1,9
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 705,5 744,5 135,1 4,5
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 495,6 524,8 99,7 1,1
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 208,4 210,0 35,4 3,4
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 8,9
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 1,5 0,8
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 6,6 3,6 -0,2 -4,5
6. Середня кількість всіх працівників осіб 3 3 3 3
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 465,4 472,0 104,9
8. Середньомісячна заробітна плата тис. грн. 12,928 13,111 2917

Станом на 30.09.2023:

Кредиторська заборгованість – 133,3 тис. грн., в тому числі:

  • за розрахунками з оплати праці – 71,3 тис. грн. (у тому числі прострочена 71,3 тис. грн);
  • інші поточні зобов’язання – 62,0 тис. грн. (у тому числі прострочена 26,8 тис. грн).

Нерухоме майно та транспортні засоби у підприємства відсутні.

До складу об’єкта входить: технічне обладнання, меблі та інвентар загальною кількістю 114 одиниць згідно додатку до інформаційного повідомлення.

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка відсутня.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.

Інформація щодо наявності/відсутності мобілізаційних завдань: мобілізаційні завдання (замовлення) на підприємстві відсутні.

На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів протягом дев’яти місяців 2023 року не здійснювались.

Умови продажу об’єкта приватизації:

  • погашення протягом 9 (дев’яти) місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації;
  • недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за місцем розташування об’єкта за попередньою домовленістю з представником організатора аукціону.

Телефон: (056) 744-11-41, е-mail: dkp1_12@spfu.gov.ua.

Відповідальна особа: Коломоєць Вікторія Олександрівна.

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua.

Телефон для довідок: (056) 744-11-41.

Додаткова інформація

Адреса активу Україна, 49064, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Сергія Нігояна, буд. 16/5
Регiон Дніпропетровська область
Балансоутримувач ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧО - ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ І МЕТРОЛОГІЇ "ДНІПРООБЛАГРОСТАНДАРТ" (ДП "ДНІПРООБЛАГРОСТАНДАРТ"), код за ЄДРПОУ 05500428
Вид діяльності за КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження (основний);
43.21 Електромонтажні роботи;
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення;
33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, ЗАПОРІЗЬКІЙ ТА КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42767945
Контактна особа по об'єкту Коломоєць Вікторія Олександрівна, +38056 744 11 41, dkp1_12@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 19.05.2021 № 843 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 «Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 12/01-107-РП від 16.06.2021
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровський обласний виробничо-технічний центр стандартизації і метрології «Дніпрооблагростандарт» (ДП «ДНІПРООБЛАГРОСТАНДАРТ») ”