Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром»

Стартова ціна:

16 795 564

Єдиний майновий комплекс Державного підприємства “Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості “Полтавадіпром’ясомолпром” , за адресою: м. Полтава, вул. Сапіго, 1. Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є: діяльність у сфері архітектури. До складу інвентарних об’єктів ЄМК входять: 1. Двоповерхова цегляна будівля літ. А-2 з підвалом, загальною площею 2427,3 кв.м, огорожа №1, огорожа № 2, ворота № 3. 2. Один транспортний засіб – легковий автомобіль ВАЗ – 21053, рік випуску – 1997. 3. Обладнання, устаткування, інвентар та інше рухоме майно – 913 од. Земельна ділянка, площею 0,3056 га належить на праві постійного користування ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром» . Кадастровий номер земельної ділянки – 5310136400:14:005:0030.

Документація об'єкту

Прийом заявок до:

Взяти участь в аукціоні

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром».

Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Григорія Левченка (Сапіго)*, 1.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 21049938.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2024: 5 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: діяльність у сфері архітектури.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2021 – I квартал 2024 року: 1 276,8 тис. грн., в тому числі експортної – немає.

Основна номенклатура продукції: розробка проектно-кошторисної документації підприємств м’ясної, харчової та інших галузей переробної промисловості агропромислового комплексу; в зв’язку з відсутністю замовлення на виконання проектних робіт впродовж 2023 року та І кварталу 2024 року реалізація проектної продукції відсутня.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2021 р. 1 055,7 939,2
2022 р. 116,6 53,3
2023 р. 82,7 0,9
I квартал 2024 р. 21,8 0,0

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2021 р. 2022 р. 2023 р. за І квартал 2024 року
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн 18 793,9 17 900,5 17 017,9 16 795,5
2. Основні засоби тис. грн 17 470,9 16 585,5 15 700,8 15 479,6
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Оборотні активи, в тому числі: тис. грн 72,6 64,6 66,7 65,5
4.1. запаси тис. грн 10,7 10,7 9,8 9,8
4.2. сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн 33,1 24,0 24,7 25,3
5. Власний капітал тис. грн 17 944,5 16 555,1 15 244,0 14 912,0
6. Довгострокові зобов’язання, в тому числі тис. грн 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1 Інші довгострокові зобов’язання тис. грн 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Поточні зобов’язання, в тому числі тис. грн 849,4 1 345,4 1 773,9 1 883,5
7.1. поточна кредиторська заборгованість сумарна, (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

в тому числі за:

тис. грн 849,4 1 345,4 1 773,9 1 883,5
7.1.1. розрахунками з оплати праці; (рядок 1630) тис. грн 357,2 616,3 821,1 879,9
7.1.2. розрахунками перед бюджетом; (рядок 1620) тис. грн 236,0 406,7 570,1 614,7
7.1.3. розрахунками зі страхування; (рядок 1625) тис. грн 18,1 66,9 122,0 131,4
7.1.4. розрахунками за товари, роботи, послуги (рядок 1615) тис. грн 2,2 11,4 17,4 14,2
7.1.5. Довгостроковими зобов’язаннями (рядок 1610) тис. грн. 0,0 0,0 0,0 0,0
7.1.6. Короткостроковими кредитами банків (рядок 1600) тис. грн 0,0 0,0 0,0 0,0
7.1.7. Інші поточні зобов’язання (рядок 1690) тис. грн. 235,9 244,1 243,3 243,3
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 1 055,7 116,6 82,7 21,8
8.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 939,2 53,3 0,9 0,0
8.2. Інші операційні доходи тис. грн 116,5 63,3 81,8 21,8
8.3 Інші фінансові доходи тис. грн
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 1 730,5 1 506,1 1 393,9 353,8
9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 1 431,6 1 271,9 1 204,0 0,0
9.2 Адміністративні витрати тис. грн
9.3 Витрати на збут тис. грн
9.4 Інші операційні витрати тис. грн 298,9 234,2 189,9 353,8
9.5 Інші витрати тис. грн 0,0 0,0 0,0 0,0
9.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн -674,8 -1389,5 -1 311,2 -332,0
11. Середня кількість усіх працівників чол. 4 4 4 5
12. Фонд оплати праці всіх працівників тис. грн 387,4 321,8 254,4 73,1
13. Середньомісячна заробітна плата грн 8 070 6 704 5 300 4 873

Станом на 31.03.2024:

Прострочена кредиторська заборгованість – 1 832,8 тис.грн:

  • за розрахунками з оплати праці – 855,2 тис. грн;
  • за розрахунками перед бюджетом – 598,1 тис. грн;
  • за розрахунками зі страхування – 122,0 тис. грн;
  • за розрахунками за товари, роботи, послуги – 14,2 тис. грн;
  • інші поточні зобов’язання – 243,3 тис. грн.

Відомості про нерухоме майно:

з/п

Назва Місце знаходження Загальна площа, кв.м Реєстраційний номер Функціональне використання/код та назва майна відповідно до  класифікатора державного майна Підстава виникнення права власності Форма власності та власник/орган управління
1111   1 Адміністративна будівля А-2 загальною площею 2427,3 кв.м; огорожа №1; огорожа №2; ворота №3 м. Полтава, вул. Григорія Левченка (Сапіго)*, 1 2427,3 431586553101 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.04.2021, індексний номер витягу: 251147611 Державна,

Фонд державного майна України

*згідно рішення 31-ї сесії Полтавської міської ради 8-го скликання від 19.05.2023 перейменовано вулицю Сапіго на Григорія Левченка.

Відомості про земельні ділянки:

  з/п

Адреса розташування Площа земельної ділянки, (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1 м. Полтава, вул. Григорія Левченка (Сапіго)*, 1 0,3056 5310136400:14:005:0030 громадського призначення Комунальна.

Власник – Територіальна громада міста Полтави в особі Полтавської міської ради, код ЄДРПОУ: 24388285.

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.04.2024, номер інформаційної довідки: 375304090. Право постійного користування земельною ділянкою; правокористувач – ДП підприємства «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром», код ЄДРПОУ: 21049938.  Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія ЯЯ № 225161 від 11.01.2017. Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні.

Відомості про транспортні засоби:

№ з/п Назва Марка Модель Реєстраційний номер Рік випуску
1. Автомобіль легковий седан-В ВАЗ 21053 05366СН 1997

Перелік активів (рухомого майна), що обліковується на балансі підприємства та входить до складу об’єкта приватизації: 367 одиниць (обладнання, меблі, інвентар тощо) (докладніше – у додатку до інформаційного повідомлення).

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 31.03.2024:

№ з/п Орендар Назва об’єкта оренди, адреса Орендована площа,

кв.м

Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за місяць без ПДВ (грн)
1. ТОВ «ТЕЛЕСВІТ» Нежитлове вбудоване приміщення 2-поверхового адміністративного будинку, за адресою: м. Полтава, вул. Григорія Левченка (Сапіго)*, 1 6,4 Може бути використане за будь-яким цільовим призначенням № 0107/21 від 01.07.2021, термін дії до 30.06.2026 (договір оренди укладений на строк, визначений у договорі, але в будь-якому разі не довше ніж до моменту переходу права власності на майно (єдиний майновий комплекс, до складу якого входить майно) до переможця аукціону, проведеного відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна») 691,33
2. ТОВ «Телерадіокомпанія «АІР» Нежитлові вбудовані приміщення 2-поверхового адміністративного будинку, за адресою: м. Полтава, вул. Григорія Левченка (Сапіго)*, 1 137,0 Може бути використане за будь-яким цільовим призначенням № 1603/1 від 16.03.2021, термін дії до 16.03.2026 (договір оренди укладений на строк, визначений у договорі, але в будь-якому разі не довше ніж до моменту переходу права власності на майно (єдиний майновий комплекс, до складу якого входить майно) до переможця аукціону, проведеного відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна») 7 555,53

На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.

Згідно Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 23.04.2024 № 90504037 щодо рухомого майна державного підприємства «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром» зареєстроване публічне обтяження – податкова застава.

ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром» не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.

ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром» не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище.

Умови продажу:

Покупець ЄМК ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром» зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити:

  • недопущення звільнення працівників ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України);
  • погашення заборгованості ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром» із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні: з 10.00 до 17.00 за попередньою домовленістю за місцем розташування  об’єкта, за адресою: вул. Григорія  Левченка (Сапіго)*, 1.

Відповідальна особа: виконуючий обов’язки директора державного підприємства «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром» – Самбурцев Павло Вікторович, телефон: (050) 5333000, email: dp_polmmproekt@ukr.net.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса веб-сайту http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html. Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Контактна особа організатора аукціону – Зьомбра Наталія. Телефон для довідок (0532) 500612.

Додаткова інформація

Дата торгів 23.07.2024
Адреса активу 36000, Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Сапіго, 1
Регiон Полтавська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний інститут по проектуванню підприємств м'ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром'ясомолпром», код за ЄДРПОУ 21049938
Вид діяльності за КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
77.39 Надання в оренду
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ТА СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42769539
Контактна особа по об'єкту Зьомбра Наталія Миколаївна, +380532500612, i.ateieva@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 353 від 18.06.2018
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 16 795 563,60
Гарантійний внесок 3 359 112,72
Прийом заявок до 22/07/2024

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром» ”