Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром»

Єдиний майновий комплекс Державного підприємства “Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості “Полтавадіпром’ясомолпром” , за адресою: м. Полтава, вул. Сапіго, 1. Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є: діяльність у сфері архітектури. До складу інвентарних об’єктів ЄМК входять: 1. Двоповерхова цегляна будівля літ. А-2 з підвалом, загальною площею 2427,3 кв.м, огорожа №1, огорожа № 2, ворота № 3. 2. Один транспортний засіб – легковий автомобіль ВАЗ – 21053, рік випуску – 1997. 3. Обладнання, устаткування, інвентар та інше рухоме майно – 913 од. Земельна ділянка, площею 0,3056 га належить на праві постійного користування ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром» . Кадастровий номер земельної ділянки – 5310136400:14:005:0030.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром».

Місцезнаходження: 36039, м. Полтава, вул. Сапіго, 1.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 21049938.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2021: 4 особи.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: діяльність у сфері архітектури.

Обсяг  реалізації  продукції (робіт, послуг)  за період  2018 – I квартал 2021 року: 1305,6  тис. грн., в  тому числі експортної – не має.

Основна номенклатура продукції: 71.11 – діяльність у сфері архітектури, в тому числі експортної: не має.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2018 р. 757,5 673,6
2019 р. 392,5 297,5
2020 р. 140,3 85,8
I квартал 2021 р. 15,3 0

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру  

2018 р.

 

2019 р.

 

2020 р.

 

I квартал

2021 р.

1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 1475,2 1312,3 19692,3 19462,1
1.1 Необоротні активи тис. грн. 1250,4 1250,4 19632,0 19392,3
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 1250,4 1250,4 1250,4 1250,4
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 0 0 18381,6 18141,9
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 224,8  61,9 60,3 69,8
1.2.1 запаси тис. грн. 8,5 9,7 10,1 10,0
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 204,2 21,1 19,2 19,5
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 9,7 3,1 2,1 0,6
2. Пасиви тис. грн. 1475,2  1312,3 19692,3 19462,1
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. 1156,0  657,3 18606,8 18229,3
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн. 36,5
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 319,2  618,5 1085,5 1232,8
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 319,2  618,5 1085,5 1212,1
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 101,0 309,6 776,0 884,4
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 84,5 245,4 539,8 601,6
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 16,5 64,2 202,1 226,5
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн. 0,0 0,0 34,02 56,3
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 757,5 392,5 140,3 15,3
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 673,6 297,5 85,8 0
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 83,9 95,0 54,5 15,3
3.3 Інші доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 848,8 891,2 572,3 419,9
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 533,1 327,7 314,3 329,4
4.2 Інші операційні витрати тис. грн. 315,7 563,5 258,0 90,5
4.3 Інші витрати тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -91,3 -498,7 -432,0 -404,6
6. Середня кількість всіх працівників осіб. 7 6 5 4
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 383,2 365,3 368,7 108,0
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 4562,0 5073,6 6145,0 7200,0

Станом на 31.03.2021 р.:

Прострочена кредиторська заборгованість – 884,36 тис.грн., в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 601,61 тис.грн.
 • розрахунки по ЄСВ – 56,26 тис.грн.
 • розрахунки по ПДФО – 133,79 тис.грн.
 • військовий збір – 11,15 тис.грн.
 • за землю – 81,55 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість – 327,71 тис.грн., в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 28,99 тис.грн;
 • розрахунки по ЄСВ – 7,92 тис.грн;
 • розрахунки по ПДФО – 6,48 тис.грн;
 • військовий збір – 0,54 тис.грн.
 • за землю – 7,61 тис. грн.
 • ПДВ – 0,17 тис. грн
 • за товари, роботи, послуги – 1,4 тис.грн.
 • інші поточні зобов’язання – 274,6 тис.грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа

(кв.м)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності

та власник

Адміністративна будівля Полтавська обл.,

м. Полтава, вул. Сапіго, 1

2427,3 431586553101 Адміністративна будівля Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 07.08.2014, номер запису про право власності 6682585;

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, серія та номер: САС № 785359, виданий 15.06.2010, видавник: Управління житлово-комунального господарства.

Державна, Фонд державного майна України

 

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки,       (гектари) Кадастровий номер земельної ділянки

 

Цільове призначення земельної ділянки Форма власності,

підстава на право користування земельною

ділянкою,

 інформація про обтяження

Земельна ділянка Полтавська обл.,

м. Полтава, вул. Сапіго, 1

0,3056 5310136400:14:005:0030 громадського призначення Комунальна,

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія ЯЯ № 225161 від 11.01.2017, обтяження відсутні

Відомості про транспортні засоби:

№ з/п Назва ТЗ/марка Рік випуску Пробіг, км
1 Легковий автомобіль ВАЗ 21053 1997

Перелік майна, яке передане в оренду:


з/п
Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа

(кв. м)

Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв. м за місяць без ПДВ (грн.)
1 ТОВ «Телесвіт» Нежитлове приміщення 6,4 Розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до інтернет № 53/15-Н від 19.08.2015, термін дії до 18.06.2021 141,09
2 ТОВ «Телерадіокомпанія «АІР» Нежитлові вбудовані приміщення 137,0 Може бути використане за будь-яким цільовим призначенням № 1603/1 від 16.03.2021, термін дії до 16.03.2026 (договір оренди укладений на строк, визначений  у договорі, але в будь-якому разі не довше ніж до моменту переходу права власності на майно (єдиний майновий комплекс, до складу якого входить майно) до переможця аукціону, проведеного відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна») 75,36

Договори оренди зберігають свою чинність для нового власника приватизованого майна згідно частини 4 статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації  – право користування земельною ділянкою за адресою: Полтавська обл., м. Полтава,  вул. Сапіго, 1, кадастровий номер 5310136400:14:005:0030 балансовою вартістю 1 250 384,00 грн.

Адміністративна будівля значиться  у Списку об’єктів  культурної спадщини міста Полтава, який затверджений Рішенням позачергової 58-ї сесії Полтавської міськради «Про затвердження Списку об’єктів культурної спадщини міста Полтава» від 21.10.2010 та рішенням Полтавської міської ради від 15 вересня 2017 року.

Вказаний об’єкт не занесений до Переліку об’єктів культурної спадщини відповідно до Закону України  «Про охорону культурної спадщини» та Порядку обліку об’єктів культурної спадщини, який затверджений Наказом Міністерства культури України від 11.03.2013 № 158 (із внесеними змінами від 24.06.2019 №501), а тому не є щойно виявленим, статусу пам’ятки культурної спадщини не має. Вказана будівля не занесена до Списку будинків-пам’яток архітектури, приватизація яких заборонена.

Викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються.

Умови продажу:

 • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності (частина 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
 • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (відповідно до абзацу 6 частини 2 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні: з 10.00 до 16.00 за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.

Контактна особа на об’єкті: Шапран Ігор Володимирович, телефон 097 577 35 50, адреса електронної пошти dp_polmmproekt@ukr.net.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса веб-сайту  – http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html. Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.

Контактна особа організатора аукціону: Шевчук Ірина. Телефон для довідок (0532) 50-06-12.

Додаткова інформація

Адреса активу 36000, Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Сапіго, 1
Регiон Полтавська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний інститут по проектуванню підприємств м'ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром'ясомолпром», код за ЄДРПОУ 21049938
Вид діяльності за КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
77.39 Надання в оренду
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ТА СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42769539
Контактна особа по об'єкту Атеєва Інна Вікторівна, +380532500612, i.ateieva@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 353 від 18.06.2018

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром» ”