Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Бюро з стандартизації та нормативного забезпечення на залізничному транспорті»

Основним видом діяльності Державного підприємства «Бюро з стандартизації та нормативного забезпечення на залізничному транспорті» відповідно до Статуту є дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природних і технічних наук (основний КВЕД – 72.19). У складі Єдиного майнового комплексу Державного підприємства «Бюро з стандартизації та нормативного забезпечення на залізничному транспорті» відсутнє нерухоме майно. Підприємство розміщується в орендованих приміщеннях.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: Єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Бюро з стандартизації та нормативного забезпечення на залізничному транспорті».

Місцезнаходження: м. Харків, вул. Халтуріна, 46.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 24341869.

Середньооблікова чисельність працівників: cтаном на 30.06.2021: 5 осіб.

Основним видом діяльності, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природних і технічних наук (основний КВЕД – 72.19).

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 01.01.2018-30.06.2021: 1328,0 тис. грн., в тому числі експортної -.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2018 р. 484,9 457,4
2019 р. 457,3 457,2
2020 р. 349,9 265,4
1 півр. 2021 р. 148,0 148,0

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р 1 півр. 2021 р.
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 26,4 38,4 45,9 16,0
1.1 Необоротні активи тис. грн.
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн.
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 26,4 38,4 45,9 16,0
1.2.1 запаси тис. грн.
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 3,1 4,9 1,9 2,2
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 1,9 6,7 18,8 2,7
2. Пасиви тис. грн. 26,4 38,4 45,9 16,0
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. -338,9 -476,7 -516,0 -568,8
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 365,3 515,1 561,9 584,8
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна 

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 365,3 515,1 561,9 584,8
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 484,9 457,3 349,9 148,0
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 457,4 457,2 265,4 148,0
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 27,5 84,4
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 0,1 0,1
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 554,7 595,1 389,2 200,8
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 393,3 399,3 291,9 144,6
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 154,4 195,8 95,9 56,2
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 7,0 1,4
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -69,8 -137,8 -39,3 -52,8
6. Середня кількість всіх працівників чол. 7 6 6 5
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 356,9 332,9 355,2 157,1
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 4248,8 4623,6 4933,3 5237,0

Станом на 30.06.2021:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі – 469520,75 грн;
  • податки з заробітної плати – 14995,04 грн;
  • інша заборгованість перед бюджетом – 2725,47 грн;
  • інша кредиторська заборгованість – 97558,74 грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно): нерухоме майно відсутнє.

Відомості про земельні ділянки: земельні ділянки відсутні.

Договори оренди відсутні.

На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів: викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються.

Умови продажу:

  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі п. 3, 4, 7 і 8 ч. 1 ст.40 та ст. 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців з дня переходу до нього права власності на об’єкт;
  • погашення протягом 6 місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності на об’єкт приватизації (у разі наявності такої заборгованості);
  • протягом одного року з дня переходу права власності на об’єкт покупець зобов’язаний вжити заходи щодо державної реєстрації припинення юридичної особи – Державне підприємство «Бюро з стандартизації та нормативного забезпечення на залізничному транспорті», код за ЄДРПОУ 24341869, за адресою: м. Харків, вул. Халтуріна, 46 (Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»).

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.

Особа відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта: Долотіна Т.В., тел. (057)700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, Україна, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kharkiv.html. Телефони для довідок  (057) 700-75-60.

Додаткова інформація

Регiон Харківська область
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, код ЄДРПОУ 44223324
Контактна особа по об'єкту Долотіна Тетяна Валеріївна, +38(057)700-75-60, Privat10spfu@gmail.com
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 154 від 24.01.2019
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Бюро з стандартизації та нормативного забезпечення на залізничному транспорті» ”