ТОВ “Науково-виробничо-комерційне мале підприємство “Боррікс”

Державна частка в Науково-виробничо-комерційному малому підприємстві “Боррікс” в формі товариства з обмеженою відповідальністю розміром 24,0517% статутного капіталу товариства, номінальна вартість частки – 2,79 грн.
У власності будівель, споруд, нежитлових приміщень немає.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Повне найменування товариства: Науково-виробничо-комерційне мале підприємство “Боррікс” в формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Місцезнаходження товариства: 82300, Львівська область,  м.Борислав, пров. Губицький, 1.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 19325532.

Розмір статутного капіталу товариства:  відповідно до зареєстрованих статутних документів  – 1160461 крб (11,60 грн).

Пропонується до продажу: державна частка в НВК МП «Боррікс» в формі ТОВ, що становить 24,0517% статутного капіталу товариства.

Середньооблікова чисельність працівників: станом на  01.10.2021 – 1 особа (директор).

Види діяльності за КВЕД :

  • 25.21 Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення (основний);
  • 29. Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;
  • 29. Постачання інших готових страв;
  • 19. Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Основна номенклатура та обсяг продукції (робіт, послуг) за 2020 рік та 9 міс. 2021 року: відсутні.

Експортна продукція (роботи, послуги): відсутні.

Станом на 01.10.2021 у товариства немає діючих договорів з виконання робіт (надання послуг, постачання продукції тощо) за напрямками діяльності товариства.

Основні показники господарської діяльності  НВК МП «Боррікс»в формі ТОВ за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020р. 9 міс.

2021р.

1. Активи тис.грн
1.1 Необоротні активи тис.грн
1.2 Оборотні активи тис.грн
2. Пасиви тис.грн
2.1 Власний капітал тис.грн -1,3 -1,3 -1,3 -1,3
2.1.1 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) тис.грн -3,3 -3,3 -3,3 -3,3
2.2 Довгострокові зобов’язання тис.грн
2.3 Поточні зобов’язання, у тому числі: тис.грн 1,3 1,3 1,3 1,3
2.3.1 Поточна кредиторська заборгованість

(в т.ч. за розрахунками з бюджетом, зі страхування,  з оплати праці)

 

тис.грн

2.3.2 Інші поточні зобов’язання тис.грн 1,3 1.3 1,3 1,3
2.4. Прострочена кредиторська заборгованість, в т.ч. за розрахунками з бюджетом, зі страхування,  з оплати праці  

тис.грн

3. Доходи всього, в тому числі: тис.грн
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис.грн
4. Витрати всього, в тому числі: тис.грн
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис.грн
4.2 Адміністративні витрати тис.грн
4.3 Витрати на збут тис.грн
4.4 Інші операційні витрати тис.грн
4.5 Інші витрати тис.грн 1,3
4.5 Витрати з податку на прибуток тис.грн
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис.грн -1,3
6. Середня кількість  всіх працівників осіб 1 1 1 1
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис.грн
8. Середньомісячна заробітна плата грн

Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельні ділянки, на якій  розташовано товариство,  умови користування ними: у власності товариства будівель, споруд, нежитлових приміщень немає. Виробничо-господарську діяльність товариство при наявності замовлень проводить на обладнанні, яке орендує.

Станом на 01.10.2021 товариство укладених договорів оренди майнових активів немає. На балансі товариства майно, яке перебувало б у державній власності, не обліковується.

У власності, оренді чи користуванні  земельних ділянок товариство не має.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів тощо: у товариства відходи та скиди забруднюючих речовин відсутні, екологічні збори та платежі у 2018-2020 та 9 міс. 2021р. товариством не сплачувались.

Умови продажу: покупець об’єкта приватизації зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня переходу права власності на об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені регіональним відділенням Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залученим для проведення оцінки об’єкта приватизації, в сумі 4760,00 грн (чотири тисячі сімсот шістдесят гривень 00 коп.) без ПДВ.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна з 9.00 до 15.00 щодня, крім вихідних та святкових днів за адресою: Львівська область, м. Борислав, пров. Губицький, 1.

Контактна особа на підприємстві: керівник Матлак Володимир Васильович, моб. тел. (067)94-332-94.

Організатор аукціону: регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса: 79005 м. Львів, вул. Коперника,4. Тел. (032) 299-91-07.

Адреса веб-сторінки на сайті ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html.

Час роботи регіонального відділення: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Адреса електронної пошти – lviv@spfu.gov.ua.

Контактна особа, відповідальна за можливість ознайомлення з об’єктом: Собенко Галина Костянтинівна, головний спеціаліст відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами регіонального відділення, тел. (032) 255-39-72.

Додаткова інформація

Розмір частки у статутному капіталі, % 24.0517
Регiон Львівська область
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Контактна особа по об'єкту Наталя, +380957254369, ocenka_07@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 00539 від 25.04.2018, № 01262 від 04.09.2018 (аукціон з умовами)
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ ТОВ “Науково-виробничо-комерційне мале підприємство “Боррікс” ”