ПАТ «Херсонський завод «Судмаш»

Державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу ПАТ “Херсонський завод “Судмаш”, що становить 67235 штук акцій. Номінальна вартість пакета акцій 67235000,00 гривень.

Напрямки діяльності:

 • розробка комплекту конструкторської документації для виробництва моделей автомобільних підйомників телескопічних для потреб комунальних підприємств та пожежно-рятувальних частин та їх виготовлення;
 • розробка комплекту конструкторської документації для проведення капітального ремонту пожежних автопідйомників інших виробників;
 • розробка комплекту конструкторської документації для проведення капітального ремонту та повної модернізації пожежних авто драбин;
 • розробка, впровадження нових технологічних процесів і виготовлення зразків суднових пристроїв, кнехтів, суднових водогазонепроникних дверей;
 • розробка комплекту конструкторської документації і виготовлення виробів гідравліки (силові та управляючі гідроциліндри, центруючі колони) для установки безударного заштовхування фундаментних паль;
 • розробка комплекту конструкторської документації для проведення ремонту гідравлічних циліндрів, машин та агрегатів сільськогосподарської галузі, і виконання ремонтних робіт.

До складу Товариства входять 11 об’єктів нерухомості загальною площею 32876,6 кв. м.
Земельна ділянка: Державний акт на право постійного користування землею, на праві постійного користування перебуває земельна ділянка загальною площею 6,5201 га, надана у постійне користування для розміщення виробничої бази.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування товариства: публічне акціонерне товариство «Херсонський завод “Судмаш”».

Місцезнаходження об’єкта: м. Херсон, Карантинний острів, 1.

Індентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 24944438.

Розмір статутного капіталу товариства: 67 235 000,00 грн (шістдесят сім мільйонів двісті тридцять п’ять тисяч гривень 00 копійок).

Пропонується до продажу: державний пакет акцій ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”» у кількості 67 235 штук, що становить 100% статутного капіталу Товариства.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.11.2021: 22 особи, з них: ІТР – 12 осіб, почасових робітників – 10 осіб.

Основними напрямками діяльності ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”» є:

 • розробка комплекту конструкторської документації для виробництва середньосерійної моделі автомобільного підйомника телескопічного з висотою підйому робочої платформи до 40 метрів, для потреб комунальних підприємств та пожежно-рятувальних частин ДСНС України, і виготовлення дослідного зразку;
 • розробка комплекту конструкторської документації для виробництва середньосерійної моделі автомобільного підйомника телескопічного з висотою підйому робочої платформи до 18 метрів, модульного типу (виготовлення та випробування без шасі), для потреб комунальних підприємств та пожежно-рятувальних частин ДСНС України, і виготовлення дослідних зразків;
 • розробка комплекту конструкторської документації для виробництва середньосерійної моделі причіпного підйомника телескопічного з висотою підйому робочої платформи до 15 метрів, для потреб комунальних і приватних підприємств та адаптованої моделі для потреб пожежно-рятувальних частин ДСНС України, і виготовлення дослідного зразку;
 • розробка комплекту конструкторської документації для проведення модернізації та капітального ремонту автопідйомника гідравлічного пожежного АПГП 30/20-300/206, і виконання модернізації та капітального ремонту;
 • розробка комплекту конструкторської документації для проведення капітального ремонту пожежних автопідйомників інших виробників (виробництва: Італії, Німеччини, Китаю та держав СНД);
 • розробка комплекту конструкторської документації для проведення капітального ремонту та повної модернізації пожежних авто драбин (моделі: АЛ- 30(Л21), АЛ-30(ПМ-506) та її модифікацій) для потреб пожежно-рятувальних частин ДСНС України, і виконання ремонтних робіт;
 • розробка комплекту конструкторської документації і виготовлення гідравлічних циліндрів та гідравлічних амортизаторів для зразків нової військової техніки, за програмою імпортозаміщення.

Супутні напрямки діяльності ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”» є:

 • розробка, впровадження нових технологічних процесів і виготовлення зразків суднових пристроїв, кнехтів, суднових водогазонепроникних дверей;
 • розробка комплекту конструкторської документації і виготовлення виробів гідравліки (силові та управляючі гідроциліндри, центруючі колони) для установки без ударного заштовхування фундаментних паль;
 • розробка комплекту конструкторської документації для проведення ремонту гідравлічних циліндрів, машин та агрегатів сільськогосподарської галузі, і виконання ремонтних робіт.

Зберігаючи загальну номенклатуру виробництва, завод протягом останніх років, розробив комплекти конструкторської документації та освоїв виробництво нової продукції – дослідних зразків автомобільних підйомників ПТ-40П, ПТ-18, ППТ-15.

Ці вироби вкрай необхідні вітчизняним замовникам, оскільки щороку в Україні вводиться в експлуатацію значна кількість багатоповерхових будівель різного призначення, тому збільшується потреба пожежних та рятувальних підрозділів ДСНС України в автопідйомниках з максимальною висотою підйому робочої платформи до 40 м.

Враховуючи вище зазначені потреби, завод провів комплекс заходів з модернізації дослідних зразків та підготовку до впровадження їх у серійне виробництво.

Приступивши до проектування та початку виготовлення пожежного автомобільного підйомника телескопічного на базі автомобіля МАЗ з висотою підйому робочої платформи 40 м для потреб м. Херсона, підприємство вже отримало попередні замовлення на аналогічну техніку з інших міст.

Спроектував та виготовив три дослідні зразки автомобільного підйомника з висотою підйому стріли до 18 метрів, модульного типу, та встановив два з них на шасі.

Спроектував та виготовив дослідний зразок причіпного підйомника телескопічного з висотою підйому робочої платформи до 15 метрів.

Окрім цього, завод постійно працює над освоєнням нових технологій металообробки, зменшення енергоспоживання, приймає участь в державних програмах імпортозаміщення, розробляє нові актуальні вироби та вдосконалює виготовлену продукцію.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Дохід за основним видом діяльності, тис.грн Загальний дохід, тис.грн
За 2019 рік 1637,8 5514
За 2020 рік 929,6 1861
За 9 місяців 2021 року 2089,3 2808

Основні показники господарської діяльності ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”» за останні три роки та 9 місяців 2021 року:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р. 9 місяців 2021 р
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 74832 73550 73127 73998
1.1 Необоротні активи тис. грн. 41088 37230 36730 36695
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 12744 12740 12927 12896
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 85 85 85 85
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 28259 24405 23718 23714
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 31474 35024 34907 35900
1.2.1 запаси тис. грн. 30665 34597 34563 35151
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 759 427 344 495
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 50 254
2. Пасиви тис. грн. 74729 73469 74361 75317,7
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. 67186 66139 64736 64676
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 7543 7330 8355 9322
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 7543 7330 8355 9322
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.     1270 1319,7
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.     670 688,7
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 600 631
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.    
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.  
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 6166 6730 2715 2098
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 1544 1663 947 1781
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 4056 3513 888 97
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 566 1554 880 220
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 7086 7777 4118 2158
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 2334 2864 1747 1241
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 2044 1574 989 784
4.3 Витрати на збут тис. грн. 195 219
4.4. Інші операційні витрати тис. грн. 2483 3120 1379 133
4.5 Фінансові витрати тис. грн.
4.6 Інші витрати тис. грн. 30 3
4.7 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -920 -1047 -1403 -60
6. Середня кількість всіх працівників осіб 29 27 24
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 2395,4 1197,5 1100,2
8. Середньомісячна заробітна плата тис. грн. 5,942 3,695 5,094

Дебіторська заборгованість ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”» станом на 01.11.2021:

Дебітор

найменування

Сума дебіторської заборгованості за даними бухгалтерського обліку

всього (грн)

Державна устааноав “Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України “ 2550,00
ТОВ “ГЕННЛІХ УКРАЇНА” 316,21
Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» 4072,43
ТОВ “Харківська зовнішньо торгівельна фірма “Моторімпекс” 110901,00
ДП “НОВАТОР” 10857,69
АТ  “Херсонобленерго” 12803,63
ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ХЕРСОНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ” 12090,00
Д.І.О. Трейдер Інтернаціонал 133,00
ЄВРО ПАУЕР ТОВ 0,01
ТОВ “Кривбас пром ресурс” 0,30
ТОВ”Мінерали України” 117,00
РИМЗ ТОВ 106,59
ТОВ  “СХІД АВТО” 205000,00
ТОВ  “Навчально-курсовий комбінат «Херсонбуд» 813,60
Розрахунки з іншими дебіторами 27,33
РИМЗ ТОВ 0,06
Податок на прибуток 15471,00
Збір за забрудненя навколишнього середовища 7,04
Податок на землю 5214,50
Разом 380481,39

Кредиторська заборгованість ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”» станом на 01.11.2021:

Кредитор

найменування

Сума кредиторської заборгованості за даними бухгалтерського обліку

всього (грн)

ТОВ “КОНСАЛТІНГ-ЛЮКС” 332500,00
Публічне акціонерне товариство “Дніпровське підприємство ЕРА” 36000,00
Товариство з обмеженою відповідальністю торгівельно-промислова компанія “НАК” 11472,50
ТОВ Синтез ЧХЗ 10474,69
ПП Спецуніверсал 4212,30
ФОП Співак С.В. 51100,00
ТОВ Нова пошта 125,27
ФОП  ВАЙСБЕРГ М. Б. 9280,00
Бахтіаров Михайло Вітальович 34999,00
Ісаєв О.В. 17880,00
Державне підприємство “Укроборонресурси” 9051,90
Червоняк М.М. 48000,00
ПАТ “Національний Депозитарій України” 2446,00
ФОП Марков П.  М. 47980,00
Балабанцев Олег Вікторович 11302,98
Головна Наталя Юріївна 22886,90
Рожук Лариса Павлівна 2235,00
Біліченко Андрій Віталійович 1052,00
Податок на доходи з фізичних осіб 621102,88
Розрахунки з ПДВ 215739,54
Військовий збір 1666,17
Податковий кредит 89327,55
Розрахунки з ЄСВ 24736,23
Пільгова пенсія 3528,72
Розрахунки з виплати заробітної плати 759656,21
Розрахунки з виплат по лікарняним листам 1672,11
Державне підприємство «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім А.А.Морозова» 144000,00
ДП Укроборонпром 12500,00
ПрАТ «Український пожежний концерн «Укрпожсервіс» 5306500,00
Артеменко Людмила Петрівна 50000,00
Балабанцев Олег Вікторович 323795,00
ТОВ “КОНСАЛТІНГ-ЛЮКС” 541700,00
Балабанцева Ірина Юріівна 3277,83
Разом 8752200,78

Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельні ділянки, на яких розташовано товариство, умови користування ними:

Об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо):

№ п/п Назва Адреса розташування Загальна площа будівлі кв.м Інвентарний номер

 

Кількість поверхів Площа забудови кв.м Функціональне використання
1 Дільниця суднового обладнання м. Херсон, Карантинний острів, 1 15390 000002 3 13554 Не використовується
2 Дільниця суднової арматури м. Херсон, Карантинний острів, 1 10368 000005 4 8683 Випуск продукції
3 Дільниця виготовлення кріпежу м. Херсон, Карантинний острів, 1 1728 000005-01 1 1728 Не використовується
4 Будівля ЭМО м. Херсон, Карантинний острів, 1 768,8 000002-01 2 384,4 Не використовується
5 Складське приміщення м. Херсон, Карантинний острів, 1 3731 000005-02 1 3731 Загально-технічне
6 Насосна станція м. Херсон, Карантинний острів, 1 61,8 000005-04 1 61,8 Не використовується
7 Мазутна м. Херсон, Карантинний острів, 1 30,8 000005-05 1 30,8 Не використовується
8 Склад м. Херсон, Карантинний острів, 1 162 000006 1 162 Не використовується
9 Дільниця порізки м. Херсон, Карантинний острів, 1 136,9 000002-02 1 136,9 Не використовується
10 Прохідна м. Херсон, Карантинний острів, 1 121,1 000002-04 1 121,1 Загально-організаційне
11 Гараж м. Херсон, Карантинний острів, 1 378,2 000005-03 2 189,1 Загально-технічне

Станом на 01.11.2021 у ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”» відсутні заборони на відчуження, арешти та обтяження на майно товариства.

Відомості щодо земельної ділянки, на якій розташоване товариство:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (м.кв.) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка м. Херсон, Карантинний острів, 1.

 

65201 Категорія земель: Землі промисловості.

Цільове призначення:

Для розміщення виробничої бази

Державна. Державний акт на право постійного користування землею.

 

ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”» проводить оплату земельного податку відповідно до пільгової ставки щодо сплати земельного податку в розмірі 0,01% від нормативно – грошової оцінки землі за земельні ділянки суб’єктів суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010), встановленої на підставі рішення Херсонської міської ради від 31.07.2015 №1958.

Сума сплаченого податку за землю за 2020 рік складає 1 876,58 грн.

На даній земельній ділянці відсутні об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), які належать іншому власнику.

Договори оренди, щодо нерухомого майна ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”» станом на 01.11.2021 не укладались.

Станом на 01.11.2021 на балансі ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”», майно, яке б не увійшло до його статутного капіталу та перебувало б у державній власності, не обліковується.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів тощо:

ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”» не має шкідливого виробництва, викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів. Є платником екологічних зборів та платежів.

Умови продажу:

 • збереження основних видів діяльності товариства протягом 1-го року;
 • погашення протягом шести місяців заборгованості ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”» із заробітної плати, перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у разі їх наявності на дату переходу до покупця права власності на пакет акцій;
 • недопущення звільнення працівників Товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців;
 • фінансування охорони праці в Товаристві відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про охорону праці» протягом 1-го року;
 • належне збереження в технічному архіві ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”» науково-технічної документації, що належить до Національного архівного фонду (НАФ) України відповідно до вимог Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (далі – Закон) та Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях (далі – Правила), затверджених наказом Міністерства Юстиції України від 06.2015 № 1000/5, та здійснити заходи з її передачі на постійне зберігання до Центрального державного науково-технічного архіву (ЦДНТА) України (згідно з переліками) протягом 3-х місяців;
 • збереження в належному стані в архіві ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”» документів довготривалого зберігання впродовж граничних строків, зокрема, документів трудового архіву товариства, та здійснити заходи з передачі їх на зберігання до спеціалізованої архівної установи відповідно до вимог Закону та Правил протягом 3-х місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 10:00 до 15:00 за місцем його розташування: м. Херсон, Карантинний острів, 1, за попереднім узгодженням з контактною особою від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Тищенко Оксана Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.

Контактні особи ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”», які є відповідальними за забезпечення можливості огляду об’єкта:

 • Балабанцев Олег Вікторович (095) 579-22-90;
 • Рожук Лариса Павлівна (095) 503-30-07.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, адреса: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, поверх 2, тел. (0552) 22-44-44.

Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 08:00 до 17:00, п’ятниця з 08:00 до 15:45, веб-сайт: www.spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Розмір частки у статутному капіталі, % 100
Регiон Херсонська область
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Контактна особа по об'єкту Казначеєва Світлана Михайлівна, +38 (0552) 22 44 44
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 27.05.2019 № 504 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 24.06.2019 № 343
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ ПАТ «Херсонський завод «Судмаш» ”