Державний пакет акцій, що належить державі у статутному капіталі ПрАТ “Іста-Центр”

Стартова ціна:

18 850 000

Пакет акцій у розмірі 21,5524% статутного капіталу ПрАТ “Іста-центр”, яке знаходиться за адресою: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 30 (код за ЄДРПОУ 23073489). Статутний капітал ПрАТ “Іста-центр” складає 128171 тис. грн. Номінальна вартість пакета акцій –27 623 900 грн.

Основними напрямками та предметом діяльності підприємства є виробництво батарей і акумуляторів. Заводи ISTA мають можливість виробляти близько 5-5,5 мільйонів батарей, що дозволяє займати лідируючі позиції на ринку акумуляторів. Таке положення на ринку забезпечується високою якістю продукції, яке відповідає як українським, так і міжнародним стандартам.

Сайт компанії: http://ista.com.ua/

Документація об'єкту

Прийом заявок до:

Взяти участь в аукціоні

Опис

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Іста-Центр».

Місцезнаходження: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 30.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – 23073489.

Розмір статутного капіталу товариства: 128 171 000,00 грн.

Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 552 478 штук, що становить 21,5524% статутного капіталу товариства.

Середньооблікова чисельність працівників – 135 осіб.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є виробництво батарей і акумуляторів (вид діяльності за КВЕД: 27.20).

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг)  за період  2017 – І півріччя 2020 складає 793 908,00 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: акумуляторні батареї.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2017 рік 257 584 237 731
2018 рік 268 827 244 312
2019 рік 266 709 249 315
І півріччя 2020 року 70 281 62 550

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний період: 

№ п/п Показники Одиниця виміру 2017 2018 2019 І півріччя 2020
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 382 976 331 804 325 052 312 594
1.1 Необоротні активи тис. грн. 244 506 235 541 226 632 222 369
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 183 176 191 161
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 1 346 1 385 1 476 1 516
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 242 977 233 980 224 965 220 692
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 138 470 96 263 98 420 90 225
1.2.1 запаси тис. грн. 30 458 33 039 35 274 30 972
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 106 627 61 777 59 313 52 392
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 1 234 1 425 3 749 6 822
2. Пасиви тис. грн. 382 976 331 804 325 052 312 594
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. 106 768 106 766 106 956 104 607
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн. 3 300 3 622 4 198 4 133
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 272 908 221 416 213 898 203 854
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн. 272 908 221 416 213 898 203 854
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 257 584 268 827 266 709 70 281
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 237 731 244 312 249 315 62 550
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 19 832 24 478 17 392 7 731
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 6 34  
3.4 Інші доходи тис. грн. 15 3 2
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 283 018 268 829 266 519 72 630
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 221 063 228 376 244 387 62 404
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 5 624 6 236 7 421 3 678
4.3 Витрати на збут тис. грн. 5 977 3 890 3 946 1 182
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 18 306 23 752 10 765 3 576
4.5 Фінансові витрати тис. грн. 29 173 6 474  
4.5 Інші витрати тис. грн. 2 875 101   1 790
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.    
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. – 25 434 – 2 190 – 2 349
6. Середня кількість всіх працівників осіб. 152 147 143 135

Станом на 30.06.2020:
Прострочена кредиторська заборгованість – 19 942 361,56 грн..
Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:
заборгованість по заробітній платі                             – 574,00 тис. грн;
податки з заробітної плати                                           – 135,0 тис. грн.;
інша кредиторська заборгованість                             – 174 315,00 тис. грн.

Відомості про об’єкти нерухомого майна: Об’єкти нерухомого майна (будівлі та споруди) знаходяться за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 30. Форма власності приватна, власник ПрАТ «Іста-Центр», підстава виникнення права власності – свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія та номер: б/н, виданий 31.01.2011, видавник: Комунальне підприємство “Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації” Дніпропетровської обласної ради, що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності сформованого 12.03.2020, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 2052277712101.

Склад нерухомого майна:

Будівля АПК загальною площею 4 374,2 кв. м.; виробничий корпус загальною площею 14 013,8 кв. м.; будівля майстерень ОГМ загальною площею 365,1 кв. м.; будівля столярного цеху загальною площею 174,2 кв. м.; дільниця гільйотинних ножиць загальною площею 66,0 кв. м.; будівля матеріального складу №3 загальною площею 311,6 кв. м.; будівля станції нейтралізації загальною площею 986,2 кв. м.; будівля боксу для автомобіля загальною площею 75,8 кв. м.; будівля складу кислот загальною площею 67,4 кв. м.; будівля матеріального складу №1 загальною площею 726,1 кв. м.; будівля складу-ангару №4 загальною площею 440,4 кв. м.; будівля складу-ангару №5 загальною площею 220,5 кв. м.; будівля: складу готової продукції загальною площею 648,4 кв. м.; навіс для збереження балонів; навіси; будівля боксу для холодильного обладнання; навіс для збереження кисневих балонів; вбиральня; навіс для збереження промислових відходів; господарча будівля загальною площею 67.3 кв. м.; будівля складу ГЗМ; будівля складу кисню; сторожові вишки (тимч.); контейнери (тимч.); блок-кімнати (тимч.); будівля відпочинку водіїв; будівля насосної станції загальною площею 18,8 кв. м.; будівля прохідної загальною площею 25,8 кв. м.; будівля складу загальною площею 527,4 кв. м.; будівля складу загальною площею 203,5 кв. м.; будівля СМГ загальною площею 484,4 кв .м.; огорожі; ворота; хвіртки; декоративна огорожа; резервуари; артскважини; резервуари для ГІЗМ; опірні стінки; резервуари для кислот; естакада; залізнична колія; майданчик наливу кислоти; труба вибросу; естакада зливу кислоти; відстійник; мостіння.

Відомості про земельні ділянки:
– земельна ділянка у розмірі 4,5726 га, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Курсантська, 30 (Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 02.07.2001 серія І-ДП №003058). Призначення використання земельної ділянки – для фактичного розміщення заводу стартерних акумуляторних батарей і проїзду.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів тощо: за підсумками 2019 року кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферу становила 292,923 т. Нараховано та сплачено екологічного податку у повному обсязі  2 651,39 грн.

Умови продажу:
– відшкодування Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях вартості послуг незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки пакета акцій у розмірі 48 625 грн. в місячний термін з дати укладання договору купівлі-продажу.

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9-00 до 16-00 за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта – Олійник Наталія Георгіївна, (056) 744-11-41, reform_12@spfu.gov.ua

Додаткова інформація

Дата торгів 08.02.2021
Розмір частки у статутному капіталі, % 21.5524
Адреса об'єкта

Україна, 49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Курсантська, 30

Регіон

Основний вид економічної діяльності за КВЕД

27.20 Виробництво батарей і акумуляторів
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

Відповідальний за підготовку об'єкту

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, ЗАПОРІЗЬКІЙ ТА КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42767945

Контактна особа по об`єкту

Олійник Наталія Георгіївна, reform_12@spfu.gov.ua, +38(056)744-11-41

Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації

Наказ Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»

Наказ про прийняття рішення про приватизацію

№12/01-71-РП від 25.04.2018, наказом від 18.06.2020 № 12/01-196-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні, зміни від 28.07.2020 № 12/01-222-РП

Спосіб приватизації

Розмір гарантійного внеску, грн

1885000

Будьте першим, хто поставить запитання “ Державний пакет акцій, що належить державі у статутному капіталі ПрАТ “Іста-Центр” ”