Державний пакет акцій, що належить державі у статутному капіталі ПрАТ “Іста-Центр”

Категорія: Статус: продано
Стартова ціна:

32 178 975

Кількість учасників аукціону:

2

Переможна пропозиція:

₴643 580

Пакет акцій у розмірі 21,5524% статутного капіталу ПрАТ “Іста-центр”. Статутний капітал ПрАТ “Іста-центр” складає 128171 тис. грн. Номінальна вартість пакета акцій –27 623 900 грн.

Основними напрямками та предметом діяльності підприємства є виробництво батарей і акумуляторів. Заводи ISTA мають можливість виробляти близько 5-5,5 мільйонів батарей, що дозволяє займати лідируючі позиції на ринку акумуляторів. Таке положення на ринку забезпечується високою якістю продукції, яке відповідає як українським, так і міжнародним стандартам.

Сайт компанії: http://ista.com.ua/

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: державний пакет акцій приватного акціонерного товариства «Іста – Центр» (далі-ПрАТ «Іста-Центр», товариство) у кількості  552 478 штук акцій, що становить 21,5524% статутного капіталу товариства.

Місцезнаходження товариства: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 30.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 23073489.

Розмір статутного капіталу товариства: 128 171 000,00 грн.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.08.2022 складає 124 особи.

Основний вид діяльності товариства відповідно до Статуту: КВЕД 27.20 – виробництво батарей і акумуляторів.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) товариства: за період 2019 – І півріччя 2022 року – 583 849,00 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: акумуляторні батареї.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн.

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн.

2019 рік 266 709 208 908
2020 рік 227 488 184 259
2021 рік 353 620 158 291
І півріччя 2022 року 36 155 32 391

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2019 2020 2021 І півріччя 2022
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 325 052 315 394 302 999 298 611
1.1 Необоротні активи тис. грн. 226 632 217 676 228 302 223 005
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 191 181 125 92
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 1 476 1 484 1 376 1 376
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 224 965 216 011 226 801 221 537
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн. 0 0 0 0
1.2 Оборотні активи тис. грн. 98 420 97 718 74 697 75 606
1.2.1 запаси тис. грн. 35 274 28 278 26 836 33 045
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 59 313 64 124 43 635 39 054
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 3 749 5 276 3 841 2 302
2. Пасиви тис. грн. 325 052 315 394 302 999 298 611
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. 106 956 114 278 269 131 261 460
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн. 4 198 3 150 2 874 2 835
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 213 898 197 966 30 994 34 316
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн. 174 487 174 553 20 519 20 401
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 266 709 227 488 353 620 36 155
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 249 315 206 576 173 518 33 985
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 17 392 20 156 5 172 2 170
3.3 Інші доходи тис. грн. 2 756 174 930
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 266 519 220 116 198 768 43 826
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 244 387 197 823 180 965 33 886
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 7 421 8 497 9 348 2 514
4.3 Витрати на збут тис. грн. 3 946 1 642 2 876 796
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 10 765 9 772 4 813 2 013
4.5 Інші витрати тис. грн. 2 382 766 4 255
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 362
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 190 7 372 154 852 -7 671
6. Середня кількість всіх працівників осіб. 154 148 136 130
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 17 686,0 16 311 18 059 6 191
8. Середньомісячна заробітна плата тис. грн. 9 570,35 9 184,07 11 065,75 7 937,69

Станом на 30.06.2022 прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Будівлі та споруди м. Дніпро, вул. Курсантська, 30 2052277712101 промислове виробництво акумуляторних батарей Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, індексний номер витягу: 234562268 від 27.11.2020.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія та номер: б/н, виданий 31.01.2011, видавник: Комунальне підприємство

“Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації” Дніпропетровської обласної ради

Приватна, в особі Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр» (код ЄДРПОУ 23073489)
Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна:
Назва нерухомого майна Загальна площа (м кв.)
Будівля АПК літ.А-5 з підвалом літ. підв.А-5, прибудовою літ.А1-3, підвалом літ. підв.А1-3, тамбуром літ. а-1, ганком літ. а, приямком літ.а1, сходами літ.а3 4 374,2
виробничий корпус літ.Б-2, з прибудовами літ. Б1-1, Б2-2, Б4-2, 3Б5-1, 3Б6-1, тамбуром літ. Б3-1, переходом літ.підв.Б-2, сходами літ. б, б1,б2 14 013,8
будівля майстерень ОГМ літ.В-1 з підвалом літ.підв. В-1, сходами літ. в, ганками літ.в1, в2, прибудовою літ.в-1 365,1
будівля столярного цеху літ. Г-2 174,2
дільниця гільотичних ножиць літ.Д-1 66,0
будівля матеріального складу №3 літ. Ж-1 311,6
будівля станції нейтралізації літ.З-2 з підвалом літ.підв.З-2, вентканалами літ.з-1, підв. з-1 986,2
будівля боксу для автомобіля літ. И-1 з огл. ямою літ. під.И-1 75,8
будівля матеріального складу №1 літ. Л-1 726,1
будівля складу-ангару №4 літ.М-1 440,4
будівля складу-ангару №5 літ.Н-1 220,5
будівля складу готової продукції літ.О-1 648,4
навіс для збереження балонів літ. Р
будівля боксу для холодильного обладнання літ. Ч
навіс для збереження кисневих балонів літ.Ш
Вбиральня літ.Э
навіс для збереження промислових відходів літ.Ю
господарча будівля літ.Я-1 67,3
будівля складу ГЗМ літ.S
навіси літ. У, Ф, Х, Ц, R, АВ, АН, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3Ф1, 3В1, 3М1, 3О1, 3П1, 3У1, 3Б1, 3Б2, 3Ш1, 3Н1, 3Ч1, 3Г1, 3Ю1, 3Я1
будівля відпочинку водіїв літ. 3Х1
будівля насосної станції 3И1 з підвалом літ.під.ЗИ1 18,8
будівля прохідної літ. 3А1 з ганками літ.3а2, 3а3 25,8
будівля складу літ. П-1 527,4
будівля складу літ.3Р1 203,5
будівля СМГ літ. 3Д1 зі сходами літ.3д2 484,4
будівля пральні літ. К-1 з тамбуром літ. к1-1 67,4
будівля складу кислот літ. W
сторожові вишки (тимч.) літ. АА, АБ
контейнери (тимч.) літ. АД, АЕ, АЖ, АЗ, АК, АД, АМ
огорожі та споруди
блок-кімнати (тимч.) літ. 2Д, 2Е
огорожі №1,2,4,12,13,19,23,24,25,54
ворота № 5,6,7,11,14,17,18,52,53,55
хвіртка №20,22,26
резервуари №27,28,29,47,48
декоративна огорожа №21
артскважини №30,31
резервуари для ПМЗ №32,33,34,35
опірні стінки №42,43
резервуари для кислот №44,45,46
естакада №49
залізнична колія №50
майданчик наливу кислоти №51
труба вибросу №56
естакада зливу кислоти №57
відстійник №58
мостіння І, ІІ, ІІІ

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 17.08.2022 №307610803 на нерухоме майно ПрАТ  «Іста – Центр»  (код за ЄДРПОУ  23073489) накладено арешт (номер запису про обтяження: 44573738, постанова про арешт майна боржника № 67212235 від 21.10.2021, видавник: Приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області Шаган Олексій Анатолійович).

Відомості про земельну ділянку:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (м кв.) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
земельна ділянка м. Дніпро, вул. Курсантська, 30 45 726 1210100000:09:459:0086 фактичне розміщення заводу стартерних акумуляторних батарей і проїзду комунальна власність Дніпропетровської міської ради,

Державний акт на право постійного користування землею серія та номер – 1-ДП № 003058, виданий

02.07.2001

Інформація про договори оренди, укладені щодо майна товариства, відсутня.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів:

  1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2021рік (згідно форми №2-ТП (повітря) річна) усього по підприємству 3,342 т, крім того, діоксин вуглецю – 417,63 т.
  2. Утворення відходів за 2021 рік (згідно форми №1-відходи (річна) усього по підприємству – 49,5 т., у тому числі: 4 клас небезпеки – 49,5 т.
  3. Екологічні платежі за І півріччя 2022 року (згідно форми №1- екологічні витрати (річна) фактично сплачено усього – 1,13173 тис. грн., у т. ч.: за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 1,13173 тис. грн.;

Умови продажу: без умов.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за місцем розташування об’єкта за попередньою домовленістю з представником організатора аукціону.

Телефон: (056) 744-11-41, E-mail: dkp_12@spfu.gov.ua.

Відповідальна особа: Конопля Людмила Григоріівна.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса електронної пошти: dkp_12@spfu.gov.ua, адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua.

Телефон для довідок: (056) 744-11-41.

Додаткова інформація

Дата торгів 05.12.2022
Розмір частки у статутному капіталі, % 21.5524
Адреса активу Україна, 49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Курсантська, 30
Регiон Дніпропетровська область
Вид діяльності за КВЕД 27.20 Виробництво батарей і акумуляторів
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, ЗАПОРІЗЬКІЙ ТА КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42767945
Контактна особа по об'єкту Олійник Наталія Георгіївна, reform_12@spfu.gov.ua, +38(056)744-11-41
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію №12/01-71-РП від 25.04.2018, наказом від 18.06.2020 № 12/01-196-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні, зміни від 28.07.2020 № 12/01-222-РП
Спосіб приватизації Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
Початкова вартість 32178974.9
Гарантійний внесок 6435794.98
Прийом заявок до 05/12/2022
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІСТА" Україна, 02088, Київ, м. Київ, вул. Першого Травня, буд.1-А
Ціна запропонована переможцем 643579.5
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта від 13.01.2023 №12/01-06-ЗВП

Будьте першим, хто поставить запитання “ Державний пакет акцій, що належить державі у статутному капіталі ПрАТ “Іста-Центр” ”