Державний пакет акцій розміром 50 відсотків +1 акція статутного капіталу ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод»

Державний пакет акцій розміром 50 відсотків +1 акція статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Рівненський радіотехнічний завод», що становить 22 423 190 штук акцій, код ЄДРПОУ 14314989, за адресою: м. Рівне, вул. Данила Галицького, 25.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: державний пакет акцій розміром  50 відсотків +1 акція статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Рівненський радіотехнічний завод», що становить 22 423 190 штук акцій.

Розмір статутного капіталу Товариства: 11 211 594,25 грн. (одинадцять мільйонів двісті одинадцять тисяч п’ятсот дев’яносто чотири гривні 25 копійок).

Статутний капітал Товариства поділений на 44 846 377 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень. Станом на 31.08.2023 року 22 423 187 штук акцій – у приватній власності недержавних акціонерів; 22 423 190 штук акцій (50 відсотків + 1 акція) у державній власності та складають пакет акцій, що є об’єктом приватизації.

Місцезнаходження (юридична адреса) ПАТ «Рівнерадіозавод»: м. Рівне, вул. Данила Галицького, 25.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 14314989.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.08.2023: 0 осіб.

Основний вид економічної діяльності за КВЕД: 26.30 Виробництво обладнання зв’язку.

У зв’язку з тим, що ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод» з 2013 року не здійснювало господарської діяльності, в подальшому було визнано банкрутом, а також не переданням ліквідатору від попереднього керівництва первинних бухгалтерських та фінансових документів Товариства, фінансова звітність протягом процедури банкрутсва не формувалась і не подавалась.

Основні показники господарської діяльності ПАТ «Рівненський радіотехнічних завод»:

№ п/п Показники Одиниця виміру Станом на 31.08.2023
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 243 117,2
1.1 Необоротні активи тис. грн. 243 117,2
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 243 117,2
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн.
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 0,00
1.2.1 запаси тис. грн.
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн.
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 0,00
2. Пасиви тис. грн. 243 117,2
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. 224 615,9
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 18 501,3
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн. 18 501,3
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 18 501,3
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 12 479,8
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 1 831,1
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн. 1 122,0
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн 3 068,4
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн.
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.
3.2 Інші операційні доходи тис. грн.
3.3 Інші доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн.
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, посл уг) тис. грн.
4.2 Адміністративні витрати тис. грн.
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн.
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн.
6. Середня кількість всіх працівників осіб. 0
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 0,00
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 0,00

Станом на 31.08.2023 р.:

Кредиторська заборгованість – 18 501,3 тис. грн., в тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі – 12 479,8 тис. грн;
  • розрахунки зі страхування – 1 122,0 тис. грн;
  • розрахунки з бюджетом – 1 831,1 тис. грн;
  • товари, роботи, послуги – 3 068,4 тис. грн.

Відомості про об’єкти нерухомого майна, що перебувають на балансі та є власністю Товариства:

№ з/п Назва Адреса розташування Загальна площа (м2) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/ інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник
1 корпус № 2 “літ.-Ю-6” м. Рівне, вул. Данила Галицького, 25 24092,6 1360972356101 Не використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 313036428 від 21.10.2022) Приватна, Публічне акціонерне товариство “Рівненський радіотехнічний завод”
2 корпус №1 “літ.Ш-1” м. Рівне, вул. Данила Галицького, 25 36076 1360952856101 Не використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 313034361 від 21.10.2022 Приватна, Публічне акціонерне товариство “Рівненський радіотехнічний завод”
3 корпус № 9 “літ. Щ-2” м. Рівне, вул. Данила Галицького, 25 4849 1360875356101 Не використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 313038858 від 21.10.2022 Приватна, Публічне акціонерне товариство “Рівненський радіотехнічний завод”
4 корпус №7 “літ. Л-2” м. Рівне, вул. Данила Галицького, 25 3539,9 1360824556101 Не використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 313041446 від 21.10.2022 Приватна, Публічне акціонерне товариство “Рівненський радіотехнічний завод”
5 корпус № 19 “літ. Я-1” м. Рівне, вул. Данила Галицького, 25 45,1 1360754856101 Не використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 313043297 від 21.10.2022 Приватна, Публічне акціонерне товариство “Рівненський радіотехнічний завод”
6 насосна “літ. У-1” м. Рівне, вул. Данила Галицького, 25 162,9 1360694956101 Не використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 313044811 від 21.10.2022 Приватна, Публічне акціонерне товариство “Рівненський радіотехнічний завод”
7 Корпус 19б “літ.Т-1” м. Рівне, вул. Данила Галицького, 25 29,5 1360514856101 Не використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 313047190 від 21.10.2022 Приватна, Публічне акціонерне товариство “Рівненський радіотехнічний завод”

Об’єкти нерухомості, що перебувають у власності ПАТ «Рівненський радіотехнічних завод», розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 5610100000:01:037:0080 загальною площею 11.3834 га, з цільовим призначенням 11.02 «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що перебуває в комунальній власності».

На вказаній земельній ділянці розміщено розплідник собак.

Заочним рішенням Рівненського міського суду Рівненської області від 20 жовтня 2016 року у справі 569/9328/16-ц, залишеним без змін постановами апеляційного суду Рівненської області від 18 січня 2018 року та Рівненського апеляційного суду від 05 серпня 2021 року, позов Рівненської міської ради задоволено. Зобов`язано Бойка Юрія Олександровича звільнити самовільно зайняту земельну ділянку по вул. Данила Галицького, 25, шляхом знесення розплідника собак.

Станом на 31.08.2023 р. рішення суду не виконано.

Відомості про земельні ділянки:

№з/п Адреса розташування Площа земельної ділянки (м2) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою
1 м. Рівне, вул. Данила Галицького, 25 113834 5610100000:01:037:0080 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що перебуває в комунальній власності. Комунальна

На земельній ділянці розташовані об’єкти нерухомості, що перебувають у власності третіх осіб.

На балансі підприємства перебувають активи, що не підлягають  приватизації, а саме:

№ з/п Назва Адреса розташування Загальна площа (м2) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/ інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник
1 Сховище м. Рівне, вул. Данила Галицького, 25 2555,5 1526552356101 використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 359501024 від 21.12.2023 Комунальн,а Територіальна, Рівненська міська рада

Об’єкт цивільної оборони є підвальним приміщенням корпусу № 2 “літ.-Ю-6”.

Товариство  не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище.

Інформація щодо наявності/відсутності мобілізаційних завдань: мобілізаційні завдання (замовлення) на товаристві відсутні.

Інформація про наявні судові спори: наявні судові спори, учасником яких є Товариство, а саме, на розгляді у Господарському суді Рівненської області перебуває справа за позовом Приватного підприємства-фірми “Інтерекопласт” (33003, м. Рівне, вул. Гагаріна, 39, код ЄДРПОУ 30461096) в особі ліквідатора – Головко Олексія Ігоровича (03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30 В) до Публічного акціонерного товариства “Рівненський радіотехнічний завод” (33027, місто Рівне, вул. Данила Галицького, 25, код ЄДРПОУ 14314989) третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях (330001, м. Рівне, вул. Петра Могили, 24, м. Рівне, код ЄДРПОУ 42956062) в межах справи № 918/454/18 про банкрутство Приватного підприємства-фірми “Інтерекопласт” про застосування наслідків недійсності правочинів та стягнення 46 082 130 грн 40 коп.

Рішенням Господарського суду Рівненської області від 28 грудня 2023 року стягнено з Публічного акціонерного товариства “Рівненський радіотехнічний завод” (33027, м. Рівне, вул. Данила Галицького, 25, код ЄДРПОУ 14314989) на користь Приватного підприємства-фірми “Інтерекопласт” (33003, м. Рівне, вул. Гагаріна, 39, код ЄДРПОУ 30461096) 36 436 500 (тридцять шість мільйонів чотириста тридцять шість тисяч п’ятсот) грн 00 коп., сплачених за недійсними договорами від 22.06.2011, та 3 395 (три тисячі триста дев’яносто п’ять) грн 52 коп. судового збору.

На розгляді Північно-західного апеціляційного господарського суду перебувають апеляційні скарги Приватного підприємства-фірми “Інтерекопласт” та Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях на рішення суду першоі інстанції.

Умови продажу:

Покупець державного пакета акцій розміром 50 відсотків +1 акція статутного капіталу ПАТ «Рівнерадіозавод», що становить 22 423 190 штук акцій, від дати переходу права власності зобов’язаний забезпечити:

  • погашення протягом шести місяців заборгованості ПАТ «Рівнерадіозавод» із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на пакет акцій (у разі наявності такої заборгованості).

Час і місце проведення огляду Товариства: у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.

Телефон: 0362-68-40-07, e-mail: rivne@spfu.gov.ua.

Відповідальна особа: Франчук Анатолій.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33001, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Петра Могили, 24, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/.

Телефон для довідок: (0362) 68-36-93.

Додаткова інформація

Розмір частки у статутному капіталі, % 50% + 1 акція
Адреса активу 33000, Україна, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Данила Галицького, 25
Регiон Рівненська область
Вид діяльності за КВЕД 26.30 Виробництво обладнання зв'язку (основний)
27.51 Виробництво електричних побутових приладів
28.49 Виробництво інших верстатів
25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали
25.62 Механічне оброблення металевих виробів
26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, код ЄДРПОУ 42956062
Контактна особа по об'єкту Владова Марія Олімпіївна, +38036 268 36 93, rvfdmu56@gmail.com
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 10.03.2023 № 465 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 03.04.2023 № 201
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Державний пакет акцій розміром 50 відсотків +1 акція статутного капіталу ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод» ”