Державний пакет акцій розміром 50% статутного капіталу ПАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон»

Стартова ціна:

7 420 784

Державний пакет акцій розміром 50,000 % статутного капіталу ПАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» (код ЄДРПОУ 14309913, адреса: м. Одеса, вул. Академіка Гаркавого, 6) становить 2883281 штуку акцій . Номінальна вартість пакета акцій – 720820,25 гривень.

Документація об'єкту

Прийом заявок до:

Взяти участь в аукціоні

Опис

Найменування об’єкта приватизації: державний пакет акцій Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» у кількості 2 883281 штук акцій, що становить  50%  статутного капіталу товариства.

Розмір статутного капіталу товариства: 1 441 640,00 грн (один мільйон чотириста сорок одна тисяча шістсот сорок гривень).

Статутний  капітал  поділений  на  5 766 560  штук  простих  іменних акцій номінальною вартістю  0,25 грн.  Станом на 01.09.2022  року 2 883 279 штук акцій – у приватній власності недержавних  акціонерів; 2 883 281 штук акцій – у  державній власності та складають пакет акцій, що є об’єктом приватизації.

Місцезнаходження (юридична адреса) ПАТ МВО «Оріон»: м. Одеса, вул. Житомирська (Академіка  Гаркавого), 6.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 14309913.

Середньооблікова чисельність працівників: станом на 30.06.2022 -9 осіб.

Основний вид діяльності за КВЕД: 68.20 Оренда та  управління власною чи орендованою нерухомістю.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2019-І півріччя 2022 року: 21180 тис. грн., у тому числі експортної –  0,0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: надання в оренду й експлуатацію власного майна чи орендованого нерухомого майна.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн. Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2019 р. 5321 4854
2020 р. 5465 5465
2021 р. 7666 7664
І півріччя 2022 року 3197 3197

Основні показники господарської діяльності товариства за останні три роки та останній звітний період:

п/п

Показники Одиниця

виміру

2019р. 2020р. 2021р. І півріччя 2022 р.
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис: гри. 53631 38325 28413 14852
1.1 Необоротні активи тис. грн. 52696 37367 27841 14304
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 10502 10502 10502
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 42194 26865 17339 14304
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 935 958 572 548
1.2.1 запаси тис. грн.
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,

рядок

1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 910 874 561 513
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 18 80 5 29
1.2.4 Витрати майбутніх періодів  (форма №1, рядок 1170)

 

 

тис.грн.
1.2.5 Інші оборотні активи  (форма №1, ряд.1190) тис. грн. 7 4 6 6
2. Пасиви тис. грн. 53631 38325 28413 14852
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. 50664 35077 25054 10878
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн. 1490 1490
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 1477 1758 3359 3974
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 -1660 – 1665 -1670) тис. грн. 1477 1758 3359 3974
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 1406 1675 1786 3483
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 1406 1675 1786 1993
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 5321 5465 7666 3197
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 4854 5465 7664 3197
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 467
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 2
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 14618 21052 17689 12634
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 9846 14778 11840 4358
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 4497 6014 5743 2275
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 248 260 106 239
4.5 Інші витрати тис. грн. 27 5762
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.        –
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -9297 -15587 -10023 -9437
6. Середня кількість всіх працівників чол. 13 10 10 9
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 828 752 1380 659
8. Середньомісячна заробітна плата  грн. 4600 6267 11500 12203

Станом на 31.07.2022:

Прострочена кредиторська заборгованість– 3483, тис. грн., у тому числі:

 • за довгостроковими зобов’язаннями – 1490,0 тис. грн.;
 • за розрахунками з бюджетом – 1993,0 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість – 491 тис.грн., у тому числі:

 • за товари, роботи, послуги – 460 тис.грн.;
 • інша кредиторська заборгованість – 31 тис.грн.

Відомості про об’єкти нерухомого майна*:

Майно товариства розташовано за адресами:

 • виробництво №3: м. Одеса, вул. Житомирська (Академіка Гаркавого), 6;
 • виробництво №2: м. Одеса, вул. Болгарська, 71;
 • виробництво №2: м. Одеса, вул. Болгарська, 80;
 • виробництво №1: м. Одеса, вул. Степова, 9;
 • водна станція: м. Одеса, Миколаївська дорога, 142.
Назва Адреса розташування Загальна площа, кв.м. Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава** виникнення права власності Форма власності та власник Примітки
Адміністративно  – побутова/ виробнича будівля  – літера «А» м. Одеса,

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6

 

8429,0 Право власності не зареєстровано за товариством 122

Будівлі офісні

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

 

 

Адміністративна будівля товариства
Цех – літера «Б» м. Одеса,

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6

 

1597,6 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Цех- літера «Л» м. Одеса,

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6

4262,0 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Компресорна – літера «В» м. Одеса,

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6

306,8 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Котельня – літера «Г» м. Одеса,

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6

387,5 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Цех – літера «Д» м. Одеса,

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6

393,3 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Бокси – літера «Е» м. Одеса,

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6

157,2 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Склад  – літера «З» м. Одеса,

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6

873,7 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Гараж – літера «К» м. Одеса,

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6

451,8 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Битовка –літера «М» м. Одеса,

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6

71,3 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Насосна –  літера  «Н» м. Одеса,

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6

77,4 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Труборізка – літера «П» м. Одеса,

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6

43,9 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Вагова –  літера «О» м. Одеса,

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6

27,4 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Убиральня – літера «Р» м. Одеса,

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6

7,0 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

ТП – літера «С» м. Одеса,

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6

52,3 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

.

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Електропідстанція
Адміністративна  будівля – літера «А» м. Одеса,

вул. Болгарська, 71

604,2

 

Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Аварійний стан, частково зруйнована покрівля та стіни
Цех – літера «Б» м. Одеса, вул. Болгарська, 71 2413,5 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Аварійний стан, частково зруйнована покрівля та стіни
Цех – літера «В» м. Одеса, вул. Болгарська, 71 596,3 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Будівля зруйнована та фактично відсутня
Склад – літера «Г» м. Одеса, вул. Болгарська, 71 978,7 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Частина будівлі зруйнована та фактично відсутня, інша частина в  аварійному стані (зруйнована покрівля та стіни)
Прохідна – літера «К» м. Одеса, вул. Болгарська, 71 78,5 Право власності не зареєстровано за товарист вом 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Використовується товариством
Цех – літера «П» м. Одеса, вул. Болгарська, 71 547 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Гараж – літера «Т» м. Одеса, вул. Болгарська, 71 53,9 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Склад – літера «У» м. Одеса, вул. Болгарська, 71 56,5 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Будівля фактично відсутня
Склад – літера «Ф» м. Одеса, вул. Болгарська, 71 66,9 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Навіс – літера «Х» м. Одеса, вул. Болгарська, 71 20,0 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Адміністративна будівля – літера «А» ***м. Одеса,  вул. Болгарська, 80 286,6 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Аварійний стан, частково зруйнована покрівля та стіни
Гуртожиток – літера «Б» ***м. Одеса,  вул. Болгарська, 80 126,4 Право власності не зареєстровано за товариством 113

Гуртожитки

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Проживання працівників
Склад – літера «Д» ***м. Одеса,  вул. Болгарська, 80 12,4 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

»  відсутні.

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Навіс – літера «В» ***м. Одеса,  вул. Болгарська, 80 203,0 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Навіс – літера «Г» ***м. Одеса,  вул. Болгарська, 80 22,1 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Склад – літера «Е» ***м. Одеса,  вул. Болгарська, 80 85,7 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Цех – літера «Ж» ***м. Одеса,  вул. Болгарська, 80 101,9 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Будівля фактично відсутня
Вбиральня – літера «З» ***м. Одеса,  вул. Болгарська, 80 41 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Будівля фактично відсутня
Склад – літера «И» ***м. Одеса,  вул. Болгарська, 80 16,5 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Цех – літера «К» ***м. Одеса,  вул. Болгарська, 80 230,9 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Навіс – літера «Л» ***м. Одеса,  вул. Болгарська, 80 87,1 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Навіс – літера «Н» ***м. Одеса,  вул. Болгарська, 80 48,2 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Будівля фактично відсутня
Побутовой корпус з промисловими цехами – літера «А» м. Одеса, вул. Степова, 9

 

2424,6 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Аварійний стан, частково зруйнована покрівля та стіни
Промисловий цех – літера «А1» м. Одеса,

вул. Степова, 9

2237,1 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Аварійний стан, частково зруйнована покрівля та стіни
Будівельний цех – літера «А2» м. Одеса,

вул. Степова, 9

662,4 Право власності не зареєстровано за товарист вом 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Аварійний стан, частково зруйнована покрівля та стіни
Склад – літера «А3» м. Одеса,

вул. Степова, 9

1667,9 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Аварійний стан, частково зруйнована покрівля та стіни
Склад – літера «А4» м. Одеса,

вул. Степова, 9

644,5 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Аварійний стан, частково зруйнована покрівля та стіни
Компресорна – літера «А5» м. Одеса,

вул. Степова, 9

859,3 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Аварійний стан, частково зруйнована покрівля та стіни
Промисловий цех – літера «Б» м. Одеса,

вул. Степова, 9

3630,1 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Аварійний стан, частково зруйнована покрівля та стіни
Лабораторія  – літера «Г» м. Одеса,

вул. Степова, 9

1379,1 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Склад – літера «Д» м. Одеса,

вул. Степова, 9

227,3 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Будівля фактично відсутня
Адміністративний корпус – літера «Е» м. Одеса,

вул. Степова, 9

782 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Склад – літера «Ж» м. Одеса,

вул. Степова, 9

562,7 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Склад – літера «З» м. Одеса,

вул. Степова, 9

229,0 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Будівля фактично відсутня
Станція перекачки масла – літера «И» м. Одеса,

вул. Степова, 9

58,0 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Будівля фактично відсутня
Градирня – літера «Л» м. Одеса,

вул. Степова, 9

43,0 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Будівля фактично відсутня
Основна будівля – літера «А» м. Одеса, Миколаївська дорога, 142 289 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

 

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Аварійний стан, частково зруйнована покрівля та стіни

*Відомості про об’єкти нерухомого майна наведено за інформацією ПАТ МВО «Оріон». **Правовстановлюючі документи щодо нерухомого майна у ПАТ МВО «Оріон»  відсутні.

***За інформацією ПАТ МВО «Оріон» Товариство не здійснювало відчуження нерухомого майна за адресою м. Одеса, вул. Болгарська, 80, але в рамках кримінального провадження №42002116000000545 досліджується факт реєстрації права власності на нерухоме майно  за адресою м. Одеса, вул. Болгарська, 80/1.

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (м. кв) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка виробництва №3 м. Одеса, вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6 46200 Відсутній (не зареєстровано) Інформація відсутня (земельні ділянки не оформлені) Рішення ВК Одеської міської ради від 05.04.1979 №255 та від 19.05.1966 №358 про відвід землі
Земельна ділянка виробництва №2 м. Одеса, вул. Болгарська, 71 9278 Відсутній (не зареєстровано) Інформація відсутня (земельні ділянки не оформлені) Рішення ВК Одеської міської ради від 19.05.1966 №358 про відвід землі
Земельна ділянка виробництва №2 м. Одеса, вул. Болгарська, 80 3321 Відсутній (не зареєстровано) Інформація відсутня (земельні ділянки не оформлені) Рішення ВК Одеської міської ради від 19.05.1966 №358 про відвід землі
Земельна ділянка виробництва №1 м. Одеса, вул. Степова, 9 24770 Відсутній (не зареєстровано) Інформація відсутня (земельні ділянки не оформлені) Рішення ВК Одеської міської ради від 15.02.1973 №118 та від 04.01.1962 №13 про відвід землі
Земельна ділянка водної станції м. Одеса, Миколаївська дорога, 142 3300 Відсутній (не зареєстровано) Інформація відсутня (земельні ділянки не оформлені) Рішення ВК Одеської міської ради від 16.11.1967 №814 про відвід землі

В Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна наявна запис про заборону відчуження нерухомого майна товариства (реєстраційний номер обтяження 1605017).

Перелік майна, яке передано в оренду станом на  30.06.2022:

Орендар НазваОб’єктаоренди Орендованаплоща, кв.м. Цільовепризначенняоренди Реквізитидоговру Терміндії договору оренди Орендна плата за 1 кв.м. за місяць без ПДВ грн.
Дата договору № договору
1 Арабаджи М.М. ФОП Виробництво 3 290 Автомайстерня 02.03.2020 127/20 31.12.2022 33
2 Арутюнян А.О. Виробництво 2 240 Автомайстерня 01.12.2021 156/21 31.12.2022 42
3 Асратян Н.Р. ФОП Виробництво 3 533 Кафе 01.08.2015 11/15 31.12.2022 29
4 Барановський К.О. Виробництво 3 50 Склад 15.03.2018 93/18 31.12.2022 33
5 БЛОК СЕРВІС ТОВ Виробництво 3 61 офіснеприміщення 02.05.2018 02/05/18-2 31.12.2022 38
6 БЛОК СЕРВІС ТОВ Виробництво 3 813 Виробничий цех 01.06.2018 01/06/18-1 31.12.2022 25
7 Буньков Р.В. Виробництво 2 47 Автомайстерня 01.02.2022 159/22 31.12.2022 42
8 Вартанян Левон Виробництво 3 97 Автомайстерня 04.01.2021 139/21 31.12.2022 25
9 Васильков І.Е. ФОП Виробництво 3 375 Виробничий цех 01.05.2020 130/20 31.12.2022 33
10 ВАС-ТРАНС. ТОВ Виробництво 3 100 Склад 02.05.2019 110/19 31.12.2022 42
11 ВФ УкраїнаПрАТ Виробництво 3 Обладнання на трубікотельні Телекомунікаційнеобладння 01.10.2016 01/10/16 31.12.2022 192
12 Гайдученко В.П. ФОП Виробництво 3 610 Виробничий цех 01.08.2015 18/15 31.12.2022 38
13 Гардель О.А. ФОП Виробництво 2 70 Шиномонтаж 01.08.2015 19/15 31.12.2022 42
14 Гончаренко С.В. Виробництво 3 34 Склад 03.07.2020 134/20 31.12.2022 38
15 Голубятников С.А. Виробництво 2 51 Прийманнявторсировини 01.08.2018 98/18 31.12.2022 42
16 Гуменюк Г.О. ФОП Виробництво 2 69 Магазин  04.05.2016 55/16 31.12.2022 42
17 ЕДВАНС ТЕХНОЛОДЖИ Виробництво 3 500 Виробничий цех 15.11.2019 124/19 31.12.2022 38
18 Журавлев С.О. Виробництво 3 40 Склад  01.08.2015 23/15 31.12.2022 42
19 Захаров О.В. Виробництво 2 16 Склад 01.08.2015 38/15 31.12.2022 42
20 Зінов’єв В.Ю. Виробництво 3 127 Виробничий цех 01.10.2015 41/15 31.12.2022 38
21 Іванова Н.А. ФОП Виробництво 3 82,5 Ткацький цех 01.08.2015 10/15 31.12.2022 42
22 Інтертелеком ТОВ Виробництво 3 Обладнання на трубікотельні Телекомунікаційнеобладння 01.04.2016 01/04-16 31.12.2022 192
23 Кавалєров Є.О. Виробництво 1 67 Склад 02.01.2020 125/20 31.12.2022 29
24 Канівець А.С. Виробництво 3 17 Територія 01.04.2020 128/20 31.12.2022 25
25 КиївстарПрАТ Виробництво 3 50 Телекомунікаційнеобладння 01.12.2015 168818А15 31.12.2022 117
26 Кліщенко Д.М. Виробництво 3 45 Виробничий цех 03.07.2017 79/17 31.12.2022 38
27 Кожушный О.В. Виробництво 3 270 Автомайстерня 03.07.2017 80/17 31.12.2022 38
28 Корячко С.О. ФОП Виробництво 3 800 Автомайстерня 01.10.2021 152/21 31.12.2022 14
29 Кройтор В.М. ФОП Виробництво 3 200 Виробництвотротуарної плитки 01.08.2015 24/15 31.12.2022 33
30 Куневич Л.Л. ФОП Виробництво 3 2 000 Територія 01.08.2015 25/15 31.12.2022 8
31 Куценко О.О. Виробництво 3 49 Виробничий цех 01.08.2021 150/21 31.12.2022 38
32 Лайфселл ТОВ Виробництво 2 10 Телекомунікаційнеобладння 01.08.2015 ODO314 31.12.2022 192
33 Лайфселл ТОВ Виробництво 3 Обладнання на трубікотельні Телекомунікаційнеобладння 01.08.2016 ODO478 31.12.2022 192
34 Лисенко В.Ю. ФОП Виробництво 2 13 Склад 03.08.2020 135/20 31.12.2022 46
35 Лісинецький В.В. Виробництво 3 60 Ткацький цех 01.12.2021 157/21 31.12.2022 21
36 Люлька В.Л. Виробництво 2 100 Автомайстерня 01.08.2015 28/15 31.12.2022 38
37 Лянгасов Є.М. Виробництво 3 40 Склад 05.05.2018 94/18 31.12.2022 42
38 Маценко Ю.В. Виробництво 2 25 Склад 01.08.2015 29/15 31.12.2022 38
39 Мєрєуца О.В. Виробництво 3 280 Склад 01.03.2019 107/19 31.12.2022 38
40 Мирза О.В. Виробництво 3 35 Ткацький цех 15.01.2019 103/19 31.12.2022 30
41 Михайловський Р.В. Виробництво 3 12 Склад 01.07.2019 116/19 31.12.2022 67
42 Монін С.В. ФОП Виробництво 3 189 Виробництвотротуарної плитки 01.11.2018 101/18 31.12.2022 38
43 Нізамов В.Р. Виробництво 2 12 Склад 01.03.2021 142/21 31.12.2022 42
44 НОВЕ ДІЛО ТОВ Виробництво 3 20 Склад 01.04.2022 161/22 31.12.2022 42
45 Образцов Є.І. ФОП Виробництво 3 137 Виробничий цех 01.06.2018 96/18 31.12.2022 42
46 Османов Я.Б. Виробництво 3 65 Склад 01.07.2016 65/16 31.12.2022 52
47 Павенко Наталія ФОП Виробництво 3 100 Ткацький цех 01.10.2020 138/20 31.12.2022 46
48 ПАЛЛЕТЕКС ТОВ Виробництво 3 700 Склад 01.06.2021 147/21 31.12.2022 35
49 Перпері М.М. Виробництво 3 63 Склад 01.05.2021 143/21 31.12.2022 38
50 ПЕЙНТ ТОВ Виробництво 3 540 Виробничий цех 15.12.2020 140/20 31.12.2022 33
51 Перепелиця С.М. ФОП Виробництво 3 100 Ткацький цех  01.08.2015 30/15 31.12.2022 42
52 Піддубровський П.О. Виробництво 3 72 Склад 16.06.2022 162/22 31.12.2022 33
53 Пічурін М.Б. Виробництво 2 42 Склад 01.06.2016 60/16 31.12.2022 42
54 Політова І.С. Виробництво 3 31 Ткацький цех  01.09.2016 68/16 31.12.2022 42
55 Польнюк О.М. ФОП Виробництво 3 100 Виробничий цех 01.08.2015 9/15 31.12.2022 33
56 Приблуда В.В. ФОП Виробництво 3 200 Склад  01.03.2016 49/16 31.12.2022 38
57 Приблуда В.В. ФОП Виробництво 3 283 Склад  01.03.2016 50/16 31.12.2022 38
58 РУВ ТРАНС ТОВ Виробництво 3 10 Офіс 01.06.2021 148/21 31.12.2022 25
59 Сафронов К.Ч. Виробництво 3 92 Склад 01.03.2016 48/16 31.12.2022 42
60 Семенков С.С. ФОП Виробництво 3 160 Виробничий цех 01.08.2015 7/15 31.12.2022 38
61 СК ВИТАТЕХ ТОВ Виробництво 3 595 Виробничий цех 01.02.2021 141/21 31.12.2022 33
62 Скопенко Л.В. ФОП Виробництво 3 85 Ткацький цех 02.05.2019 109/19 31.12.2022 50
63 Сорокін А.Ф. ФОП Виробництво 3 225 Виробничий цех 01.05.2021 144/21 31.12.2022 33
64 Сорокін В.М. ФОП Виробництво 3 400 Виробничий цех 01.08.2015 32/15 31.12.2022 33
65 Станчуляк О.О. Виробництво 3 390 Автомайстерня 02.05.2019 111/19 31.12.2022 42
66 Темчук П.А. ФОП Виробництво 3 50 Склад  01.04.2015 51/16 31.12.2022 38
67 Тертишник П.В. ФОП Виробництво 3 46 Виробничий цех 01.08.2015 33/15 31.12.2022 38
68 Умрихін Р.В. Виробництво 2 30 Склад 01.06.2020 131/20 31.12.2022 42
69 Федюк В.І. ФОП Виробництво 3 198 Виробничий цех 01.07.2021 149/21 31.12.2022 17
70 Хрущев І.В. ФОП Виробництво 3 70 Склад  01.08.2015 8/15 31.12.2022 33
71 Чан ТхіБі Виробництво 3 45 Ткацький цех 01.12.2017 87/17 31.12.2022 19
72 Чобанян Г.К. ФОП Виробництво 3 200 Автомайстерня 01.08.2015 5/15 31.12.2022 38
73 Шинкарук П.В. Виробництво 2 225 Автомайстерня 01.09.2020 136/20 31.12.2022 38
74 Шувалов Д.А. Виробництво 3 32 Склад 01.08.2015 36/15 31.12.2022 38
75 ЮЖНАЯ ВОЛНА ТОВ Виробництво 2 365 Склад 01.06.2018 95/18 31.12.2022 21
76 Яремчук Ю.Б. ФОП Виробництво 3 302 Склад 04.01.2021 140/21 30.04.2023 33

На балансі товариства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:

№з/п Назва Адреса
1 Бомбосховище  виробництва №3, а саме:

бомбосховище №56447, окремо розташована споруда

м. Одеса, вул. Житомирська (Академіка Гаркавого), 6.
2 Бомбосховище  виробництва №1, а саме:

бомбосховище №56422, розташоване частково під будівлею літ. «Е»

м. Одеса, вул. Степова, 9
3 Магазин м. Одеса, вул. Житомирська (Академіка Гаркавого), 6
4 Освітлення зовнішнє виробництва №1 м. Одеса, вул. Степова, 9
5 Зовнішні кабельні мережі високовольтні м. Одеса, вул. Житомирська (Академіка Гаркавого), 6
6 Зовнішнє освітлення виробництва №3 м. Одеса, вул. Житомирська (Академіка Гаркавого), 6
7 Перекладка водопроводу Д-1200 м. Одеса, вул. Житомирська (Академіка Гаркавого), 6
8 Котельня виробництва №1 м. Одеса, вул. Степова, 9
9 Котельня виробництва №2 м. Одеса, вул. Болгарська, 71/80

ПАТ МВО «Оріон» не має шкідливого виробництва, не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин  у природне навколишнє середовище, утворення та розміщення відходів

Умови продажу:

Покупець  державного пакета акцій ПАТ МВО «Оріон» зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити:

 • погашення протягом 6 місяців  заборгованості Товариства  із  заробітної плати, перед бюджетом у разі їх наявності на дату переходу до покупця права власності на пакет акцій;
 • недопущення звільнення працівників ПАТ МВО «Оріон» з ініціативи нового власника  чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7,8 частини першої ст. 40 та  статті 41 Кодексу законів України про працю) протягом 6 місяців.
 • забезпечити протягом трьох років утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до використання за призначенням за рахунок коштів товариства (відповідно до пункту 8 статті 32 Кодексу цивільного захисту).

Час і місце проведення огляду об’єктів ПАТ МВО «Оріон»: у робочі дні за місцем розташування об’єкта (м. Одеса, вул. Житомирська, 6) з 900 до 1700.

Контактна особа: Ковальчук К.А. моб. (050)826-74-66 Е-mail: orion-ur@ukr.net.

Телефон для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51, (095)799-88-57 Е-mail: odesa@spfu.gov.ua.

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях. Адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106 тел. (048) 731-50-28, (095)799-88-57. Час роботи Регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/.

Додаткова інформація

Дата торгів 12.10.2022
Адреса активу Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Ак. Гаркавого, 6
Регiон Одеська область
Балансоутримувач ПАТ «Машинобудівне виробниче об'єднання «Оріон», код за ЄДРПОУ 14309913
Вид діяльності за КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
85.10 Дошкільна освіта
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43015722
Контактна особа по об'єкту Ланова Юлія Віталіївна, spfu51@gmail.com, +38 (048) 731-40-43
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 22.12.2021 № 2295 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 «Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 89 від 18.01.2022
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 7420784.16
Гарантійний внесок 1484156.83
Прийом заявок до 11/10/2022

Будьте першим, хто поставить запитання “ Державний пакет акцій розміром 50% статутного капіталу ПАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» ”