Державний пакет акцій розміром 25,0091% у статутному капіталі ПрАТ «Черкаський завод телеграфної апаратури»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

5 009 984 2 504 992

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴2 504 992

Державний пакет акцій Приватного акціонерного товариства «Черкаський завод телеграфної апаратури» у кількості 10 693 552 штук акцій, що становить 25,0091% статутного капіталу товариства. ПрАТ «Черкаський завод телеграфної апаратури» з 2004 року виробничу діяльність не здійснює, а надає власне нерухоме майно в оренду (станом на 30.09.2022 − 19 діючих договорів оренди). Розмір статутного капіталу товариства: 10 689 640 грн., середньооблікова чисельність працівників − 1 особа. Основний вид діяльності за КВЕД: 28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення н.в.і.у. На балансі товариства обліковується нерухоме майно (комплекси будівель та споруд), за адресами: м. Черкаси, вул. Гоголя, 1; м. Черкаси, вул. Одеська, 8; м. Черкаси, вул. Одеська, 8/3; м. Черкаси, вул. Одеська, 8/4; м. Черкаси, вул. Одеська, 8/10. Фізичний стан – незадовільний, потребують капітального ремонту. Обладнання та устаткування у кількості 520 одиниць; малоцінні необоротні матеріальні активи – 197 шт Фізичний стан − незадовільний, зношені та розукомплектовані. Правовстановлюючі документи на земельні ділянки відсутні, відповідні документи на стадії виготовлення та оформлення.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: державний пакет акцій Приватного акціонерного товариства «Черкаський завод телеграфної апаратури» у кількості 10 693 552 штук акцій, що становить  25,0091%  статутного капіталу товариства.

Місцезнаходження товариства: 18029, м. Черкаси, вул. Одеська, 8.

Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ: 14310069.

Розмір статутного капіталу товариства: 10 689 640  грн.

Середньооблікова чисельність працівників товариства: 1 особа (станом на 30.09.2022).

Основний вид діяльності за КВЕД: 28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення н.в.і.у.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг): ПрАТ «Черкаський завод телеграфної апаратури» з 2004 року виробничу діяльність не здійснює. Основні фонди, обладнання та устаткування зношені. Станом на 30.09.2022 надає власне нерухоме майно в оренду.

Основні показники господарської діяльності товариства за останні три роки та останній звітний період:

п/п

Показники Одиниця виміру 2019 2020 2021 Станом на 30.09.2022
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис: гри. 23321,8 21910,8 20683,8 20032,6
1.1 Необоротні активи тис. грн. 22510,1 21609,1 19803,7 19224,8
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.  –  –  –  –
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 4766,0 4766,0 4766,0 4766,0
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 17744,1 16843,1 15037,7 14458,8
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.  –  –  –  –
1.2 Оборотні активи тис. грн. 811,7 301,7 880,1 807,8
1.2.1 запаси тис. грн. 13,8 147,9
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок

1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 811,5 270,7 860,9 555,0
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 0,2 31,0 5,4 104,9
2. Пасиви тис. грн. 23321,8 21910,8 20683,8 20032,6
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. 1132,2 205,4 1231,8 – 8592,9
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн.  –  –  –  –
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 22189,6 21705,4 19452,0 28625,5
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 -1660 – 1665 -1670) тис. грн. 22189,6 21705,4 19452,0 17231,5
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.  –  –  – 11394,0
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.  –  –  –  –
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.  –  –  – 2775,3
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.  –  –  –  –
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.  –  –  –  –
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 806,4 879,9 4823,0 765,8
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 806,4 876,0 4775,9 758,7
3.2 Інші операційні доходи тис. грн.  –  – 5,1  –
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.  – 3,9 42,0 7,1
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 1244,3 1806,7 3796,6 10590,5
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.  –  –  –  –
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 1223,6 1782,2 2650,0 10588,0
4.3 Витрати на збут тис. грн.  –  –  –  –
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 4,7 24,5 182,9 2,5
4.5 Інші витрати тис. грн. 16,0  – 963,7  –
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.  –  –  –
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. – 437,9 – 926,8 1026,4 – 9824,7
6. Середня кількість всіх працівників чол. 1 2,4 1,75 1
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 38,0 154,0 161,6 87,7
8. Середньомісячна заробітна плата  грн. 3804,36 5310,48 7344,43 9750,0

Станом на 30.09.2022:

Прострочена кредиторська заборгованість: 11 393 990, 39 грн., у тому числі:

 • за розрахунками з бюджетом – 2 775 324,79 грн.

Поточна кредиторська заборгованість 28 625,5 тис. грн., в тому числі за:

 • довгостроковими зобов’язаннями – 15 539,2 тис.грн.;
 • товари, роботи, послуги – 871,6 тис.грн.;
 • розрахунками з бюджетом – 2 791,2 тис.грн.;
 • розрахунками з оплати праці – 3,5 тис.грн.;
 • інші поточні зобов’язання – 9 420,0 тис. грн.

Відомості про об’єкти нерухомого майна: на балансі товариства обліковується нерухоме майно (будівлі, споруди), у складі:

 1. Комплекс (м. Черкаси, вул. Гоголя, 1), реєстраційний номер 629319971101, технічний паспорт відсутній.
 2. Комплекс (м. Черкаси, вул. Одеська, 8), реєстраційний номер 629319471101. Об’єкт перебуває в процесі поділу, інформація внесена до реєстру речових прав не відповідає дійсності, потребує виправлення. З цього об’єкта виділено об’єкти з реєстраційними номерами: 1805208771101 (вул. Одеська, 8/3) площею 1335,0 кв.м., 2341809471101 (вул. Одеська, 8/4) площею 1330,5 кв.м., 2336397571101 (вул. Одеська, 8/10) площею 12395,0 кв.м та 2341809471101 (вул. Одеська, 8/11) площею 3163,7 кв.м, який відчужено 12.07.2021 року. Загалом обліковуються капітальні приміщення площею 35 873,09 кв.м, з яких 752,59 кв.м.− зруйновані; 1 055,0 кв.м. тимчасові споруди.
 3. Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, загальною площею 1335,0 кв.м (м. Черкаси, вул. Одеська, 8/3), реєстраційний номер 1805208771101.
 4. Виробничий будинок з господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 1330,5 кв.м (м. Черкаси, вул. Одеська, 8/4), реєстраційний номер 2341809471101. Площа об’єкта, вказана в реєстрі речових прав, не відповідає площі, вказаній в технічному паспорті внаслідок руйнування частини приміщення.
 5. Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, загальною площею 12 395 кв.м (м. Черкаси, вул. Одеська, 8/10), реєстраційний номер 2336397571101.

 

Назва Адреса розташування Загальна площа Реєстраційний номер Підстава виникнення права власності Форма власності та власник Примітки
Битовка з прибудовою (літ. А1) м. Черкаси, вул. Гоголя, 1 21,8 629319971101 Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта № 319622465  від 05.01.2023 Приватна, ПрАТ «Черкаський завод телеграфної апаратури»

(код за ЄДРПОУ 14310069)

не придатне

для використання

Роздягальня літ. (Б, В1) 53,7
Вбиральня (літ. Г) 10,6
Душова (літ. Д) 5,3
Свердловина, 1
Огорожа, 2-6
Замощення, І 529,8
Футбольне поле, ІІ 7280
Тенісний корт, ІІІ
Трибуна, IV
Допоміжний виробничий корпус (літ. Ю-2, ю¹1, ю², ю³) м. Черкаси, вул. Одеська, 8/3 838,6  1805208771101 Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта № 319622630  від 05.01.2023 Приватна, ПрАТ «Черкаський завод телеграфної апаратури»

(код за ЄДРПОУ 14310069)

частково зруйноване, не придатне для використання
ГРП (газорозподільчий пункт з прибудовою) (літ. Ш, ш) 38,0 не придатне для використання
Склад (літ. L-1) 458,4 частково використовується
Цех №15 (літ. S-II, s’ прибудова, s”) м. Черкаси, вул. Одеська, 8/4 1330.5 2341809471101 Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта № 319622667  від 05.01.2023 Приватна, ПрАТ «Черкаський завод телеграфної апаратури»

(код за ЄДРПОУ 14310069)

частково використовується
Адміністративно-лабораторний корпус з прибудовами (літ. Ф-4, фꝰ, ф¹º, ф¹¹, ф¹²), перехід (літ. Ф2-1), прибудова (літ. ф⁸ˉ¹), вентиляційна камера (літ. ф³ˉ¹) м. Черкаси, вул. Одеська, 8/10 12395,0 2336397571101 Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта № 319622  від 05.01.2023 Приватна, ПрАТ «Черкаський завод телеграфної апаратури»

(код за ЄДРПОУ 14310069)

частково використовується
Каналізаційна насосна (літ. Г-2, пд.) м. Черкаси, вул. Одеська, 8 92,7 629319471101 Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта № 319622704  від 05.01.2023 Приватна, ПрАТ «Черкаський завод телеграфної апаратури»

(код за ЄДРПОУ 14310069)

не добудовано, не введена в експлуатацію
Мазутонасосна (літ. Ж-1, ж-1, пд1, пд2) 184 не придатне для використання
Корпус №48 з котельнею та підвалом (літ. Ж-5, ж, пд.) не добудовано, не введена в експлуатацію
Транспортний цех (літ. З-1, з, з1, з2, з3) 785,1 частково використовується
Котельня (літ. К-2) 1034,1 не придатне для використання
Будівля допоміжних служб (літ. О-1, о, о1) 201,5 частково зруйнована
Склад РСУ (літ. П-1) 75,1 зруйнований
Підземна ГСМ (літ. С-1, с, с1, пд.) 122,2 зруйнована, демонтовано
Корпус №22 (літ. С-2) 1850,4 виділено в окремий об’єкт (м. Черкаси, вул. Одеська, 8/11) та продано
Корпус №23 з прибудовою (літ.Т6, т) 5997,4 не придатне для використання
Хімічний склад (літ. У-1, у, у1, у2) 419,4 частково використовується
Адміністративно -лабораторний корпус з прибудовами (літ. Ф-4, фꝰ, ф¹º, ф¹¹, ф¹²) 11602 виділено в окремий об’єкт за адресою м. Черкаси, вул. Одеська, 8/10
Цех  (літ. Ф1-ІІ) 21627,4 не придатне для використання
Перехід (літ. Ф2-1), виділено в окремий об’єкт за адресою м. Черкаси, вул. Одеська, 8/10
Вентиляційні камери (літ. ф³ˉ¹, ф⁶ˉ¹) виділено в окремий об’єкт за адресою м. Черкаси, вул. Одеська, 8/10
Прибудова (літ. ф⁴ˉ¹, ф⁸ˉ¹) виділено в окремий об’єкт за адресою м. Черкаси, вул. Одеська, 8/10
Трансформаторна (літ. Ф5-1, ф7-1)
Цех з прибудовою (літ. Х-1, х1) 803 не придатне для використання
Цех № 13 з прибудовою і підвалом (літ. (Ч-3, пд.) 3383,7 не придатне для використання
Прибудови (літ. Ч1-2, Ч2-2, Ч3-2)
Сараї (літ. ч1, ч2)
Навіс (літ. ч3)
Навіс для зберігання, автотранспорта з насосною, прибудовами та підвалом (літ. Э-1, э, э1, э2) 409,7 частково використовується
Будівля інженерних служб (літ. Я-2, Я1-1, я) 814,3 частково використовується
Склад фарб та хімікатів (літ. F-1) 320,3 виділено в окремий об’єкт (м. Черкаси, вул. Одеська, 8/11) та продано
Склад матеріальних цінностей (літ. N-1, N, n1) 558 виділено в окремий об’єкт (м. Черкаси, вул. Одеська, 8/11) та продано
Цех № 41 з прибудовами (літ. Q-II, q) 12300,6 не добудовано, не введено в експлуатацію
Цех № 15 з прибудовами (літ. S-II, s1,s2) 1330,5 виділено в окремий об’єкт за адресою м. Черкаси, вул. Одеська, 8/4
Прохідна (літ. S-I) 10,2 не придатне для використання
Cклад мокрого зберігання солі (літ. Z-1) 31,4 зруйнований
Контрольний пункт (літ. W-1) 11.9 використовується
Ремонтно-будівельна дільниця (V-1, V1-2, v) 748.8 V-1 – зруйнована
Контрольний пункт (літ. В)
Склад газових балонів (літ. R) 146.88 зруйнований,демонтовано
Склад металу (літ. Ч) 556,14 147,2 кв.м виділено в окремий об’єкт (м. Черкаси, вул. Одеська, 8/11) та продано
Склад хімікатів (літ. Ц) виділено в окремий об’єкт (м. Черкаси, вул. Одеська, 8/11) та продано
Хозфекальна насосна (літ. Х)
Склад тари (літ. Щ) 236,4 частково використовується
Склад мокрого зберігання  солі (навіс) (літ. Z) 89.1 зруйнований
Навіс № 35 (літ. Р) 87,91 зруйнований,демонтовано
Підземна ГСМ, V зруйнована, демонтовано
Підземні резервуари, VI відсутні
Димова труба, VII
Акумуляторні баки, VIII відсутні
Мийка автомашин, IX відсутня
Відкритий бризгаючий басейн, Х
Споруда прийому та зливу мазута, ХІ відсутня
Резервуар пінного пожежогасіння, ХІІ
Резервуар холодоносія, ХІІІ
Резервуар зберігання мазуту, ХІV
Резервуар зберігання мазуту, XV
Резервуар нагрітої води, XVI зруйновано
Резервуар нагрітої води, XVII відсутній
Відстійник І ступеня очистки, XVII не добудовано
Відстійник ІI ступеня очистки, XVIII не добудовано
Oчисні споруди дощових стоків, ХІХ не добудовано
Градирня, ХХ зруйноване
Замощення, ХХІІ частину продано
Ворота 1, 4, 5, 6, 7, 10 7- продано
Градирня, ХХІ не добудоване
Огорожа 2, 3, 8, 9 8 і частину 3 – продано

З 2004 року підприємство перебувало в процедурі банкрутства і роботи щодо обслуговування та ремонту об’єктів не проводились. Вся нерухомість потребує робіт з капітального ремонту з заміною покрівель та частковою заміною несучих та огороджувальних конструкцій.

Приєднання до мереж електропостачання відсутнє, внутрішні електромережі перебувають в непридатному до використання стані. Централізоване водопостачання та водовідведення відсутні. Системи газопостачання та теплопостачання зруйновані.

Відомості про земельні ділянки: правовстановлюючі документи на земельні ділянки відсутні, відповідні документи на стадії виготовлення та оформлення.

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка м. Черкаси, вул. Гоголя, 1 3,0000 7110136700:04:002:0111 03.16 для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17-03.20 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду Рішення ВК Черкаської міської ради народних депутатів УРСР від 26.04.1988 про погодження будівництва стадіону. Документи на право користування відсутні. 09.08.2022 Черкаською міською радою відмовлено товариству  в передачі земельної ділянки в оренду
*Земельна ділянка м. Черкаси, вул. Одеська, 8 16,3517

(реальна площа не визначена – внаслідок відчуження з 2000 року значної кількості об’єктів нерухомості та відповідної передачі земельних ділянок

7110136700:05:003:0096

7110136700:05:003:0093

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код 11.02) Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою (серія ІІ-ЧР № 001221 від 07.04.2000).

Внаслідок значних змін площі та конфігурації ділянки, розроблена технічна документація з землеустрою та підготовлено проекти договорів оренди

*За адресою м. Черкаси, вул. Одеська, 8 внаслідок відчуження з 2000 року, в т.ч. в процедурі банкрутства, значної кількості об’єктів нерухомості відбувся також перехід земельних ділянок у користування до третіх осіб.

Перелік майна, яке передано в оренду станом на  30.09.2022:

№ з/п Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа (кв.м.) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за місяць, без ПДВ (грн.)
1.  – Оренда нежитлового приміщення 23,3  – Термін дії до 28.02.2023 815,50

 

2.  – Оренда нежитлового приміщення 54,0  – Термін дії до 31.12.2022 2160,00
3.  – Оренда нежитлового приміщення 327,1

 

 – Термін дії до 31.12.2022 13084,00
4.  – Оренда нежитлового приміщення 55,55  – Термін дії до 31.12.2022 2222,00
5.  – Оренда нежитлового приміщення 28,0  – Термін дії до 31.12.2022 1120,00
6.  – Оренда нежитлового приміщення 83,7  – Термін дії до 31.12.2022 3348,00
7.  – Оренда нежитлового приміщення 56,0  – Термін дії до 30.11.2022 2240,00
8.  – Оренда нежитлового приміщення 27,0  – Термін дії до 31.12.2022 1080,00
9.  – Оренда нежитлового приміщення 53,1  – Термін дії до 31.12.2022 2124,00
10.  – Димова труба та замощення 16,00  – Термін дії до 31.12.2022 2500,00
11.  – Частина покрівлі цеху№13 (літ.Ч-3) 10,00  – Термін дії до 31.12.2022 4300,00
12.  – Оренда нежитлового приміщення 50,00  – Термін дії до 31.10.2022 2100,00
13.  – Оренда нежитлового приміщення 50,00  – Термін дії до 31.12.2023 2500,00

 

14.  – Оренда нежитлового приміщення 66,1  – Термін дії до 31.12.2022 3305,00
15.  – Оренда нежитлового приміщення 160,00  – Термін дії до 31.12.2023 8000,00
16.  – Оренда нежитлового приміщення 89,6  – Термін дії до 31.12.2022 2752,50
17.  – Оренда нежитлового приміщення 99,3  – Термін дії до 31.12.2023 5000,00
18.  – Оренда нежитлового приміщення 340,00  – Термін дії до 31.12.2023 17000,00
19.  – Оренда нежитлового приміщення з 390,3  – Термін дії до 31.12.2023 23418,00

Інформація про орендарів та реквізити договорів оренди ПрАТ «Черкаський завод телеграфної апаратури» не надано, у зв’язку з відсутністю у товариства повноважень щодо розкриття деталей договорів з орендарями та їх персональних даних перед особами, що не є стороною правочину.

На балансі товариства обліковуються об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:

з/п

Назва Інвентарний номер Адреса Примітки
1 Верстак слюсарний 4402 м.Черкаси, вул. Одеська, 8 Державне майно, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але залишилося у них на балансі
2 Фільтр – поглинач ФП-300 4431 м.Черкаси, вул. Одеська, 8
3 Радіостанція Р-159 4438 м.Черкаси, вул. Одеська, 8
4 Радіостанція Р-159 4439 м.Черкаси, вул. Одеська, 8
5 Фільтр – поглинач ФП-300 46649 м.Черкаси, вул. Одеська, 8
6 Фільтр – поглинач ФП-300 46650 м.Черкаси, вул. Одеська, 8
7 Фільтр – поглинач ФП-300 46651 м.Черкаси, вул. Одеська, 8
8 Фільтр – поглинач ФП-300 46652 м.Черкаси, вул. Одеська, 8
9 Прилад ДП-228 4407 м.Черкаси, вул. Одеська, 8
10 Сирена «С-40 С ПУ» 4423 м.Черкаси, вул. Одеська, 8
11 Прилад ДП-58 4435 м.Черкаси, вул. Одеська, 8
12 Прилад ДП-58 4436 м.Черкаси, вул. Одеська, 8
13 Прилад ИД-1 4448 м.Черкаси, вул. Одеська, 8
14 Стіл – пенал 4424 м.Черкаси, вул. Одеська, 8

Згідно з листом Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації від 28.12.2021 № 02/15-02-03/13121 за ПрАТ «Черкаський завод телеграфної апаратури» обліковуються захисні споруди цивільного захисту: сховище № 88006, корпус 23 (м. Черкаси, вул. Одеська, 8); сховище № 88035 (м. Черкаси, вул. Одеська, 8), які не підлягають приватизації.

ПрАТ «ЧЗТА» не має шкідливого виробництва, не здійснює викиди та скиди забруднюючих речовин у природне навколишнє середовище, утворення та розміщення відходів.

Умови проиватизації: без умов.

Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна у робочі дні за місцем його розташування з 9:00 до 16:00, за попередньою домовленістю з представником організатору аукціону − Управлінням забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, телефон (050) 937-29-21.

Контактна особа від товариства: Маковський Петро Михайлович − директор товариства, телефон (050) 313-53-00, електронна адреса: petr3135300@gmail.com.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, адреса вебсайта: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl/html.

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, телефон (050)937-29-21, час роботи з 8:00 до 17:00 (крім вихідних), у п’ятницю − з 8:00 до 15:45, обідня перерва з 12:30 до 13:15.

Контактна особа: Буряк Ірина Вікторівна, телефон (050)937-29-21, адреса електронної пошти: zozulja_71@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 27.02.2023
Адреса активу Україна, 18029, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Одеська, 8
Регiон Черкаська область
Балансоутримувач ПрАТ «Черкаський завод телеграфної апаратури», код за ЄДРПОУ 14310069
Вид діяльності за КВЕД 28.29 Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н. в. і. у. (основний);
28.29 Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н.в.і.у.;
22.29 Виробництво інших виробів із пластмас;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43173325
Контактна особа по об'єкту Буряк Ірина Вікторівна, +38050 937 29 21, BOBRYK_71@SPFU.GOV.UA
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 23.11.2021 № 2085 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 1045-О від 21.12.2021
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Початкова вартість 2 504 992.22
Гарантійний внесок 500 998.44
Прийом заявок до 26/02/2023
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ "ДОБРОСВІТ", № 37239807
Ціна запропонована переможцем 2504992.22
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 0161-О від 18.04.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Державний пакет акцій розміром 25,0091% у статутному капіталі ПрАТ «Черкаський завод телеграфної апаратури» ”