Державний пакет акцій розміром 100,00 % статутного капіталу АТ «Харківський електротехнічний завод «Трансзв’язок»

Номінальна вартість пакета акцій – 12 275 700,00 гривень.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Повне найменування товариства: Акціонерне товариство «Харківський електротехнічний завод «Трансзв’язок».

Місцезнаходження товариства: м. Харків, вул. Силікатна, 16.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 01056735.

Розмір статутного капіталу товариства: 12 275 700,00 грн.

Найменування об’єкта приватизації: державний пакет акцій розміром 100 % статутного капіталу акціонерного товариства «Харківський електротехнічний завод «Трансзв’язок».

Середньооблікова чисельність працівників: 97 осіб (станом на 01.10.2021).

Основним видом діяльності, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є виробництво іншого електричного устаткування (вид діяльності за КВЕД – 27.90).

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг): за період 01.01.2018 – 30.09.2021 – 58244,8 тис. грн, в тому числі експортної –  11012,2 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: виробництво апаратури автоматичної локомотивної сигналізації та контролю швидкості і перевірки пильності машиністів, апаратури тональних рейкових кіл, релейні шафи та стативи постів ЕЦ, апаратура числового кодового автоблокування, апаратура зв’язку, апаратура живлення та трансформатори для пристроїв СЦБ та зв’язку.

Обсяг продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2018 р. 21498,0 20827,4
2019 р. 18649,1 16949,6
2020 р. 10885,0 9964,5
9 місяців 2021 р. 7212,7 6236,8

Основні показники господарської діяльності АТ «Завод «Трансзв’язок» за три роки та останній звітній період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 2019 2020 9 місяців 2021
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 15971 16326 15720 13604
1.1 Необоротні активи тис. грн. 7819 7473 7571 7306
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 2256 2255 2254 2253
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 88 88
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 4897 4630 4647 4454
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 8152 8853 8149 6298
1.2.1 запаси тис. грн. 3182 3136 3527 3656
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 4505 5393 4290 1655
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 401 190 90 627
2. Пасиви тис. грн. 15971 16326 15720 13604
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. 7161 7076 4886 966
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн. 1 1 1
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 8810 9249 10833 12637
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 7100 7374 10248 12354
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 4342 5562,6 7139,9 7598,3
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 4342 5562,6 6697,3 7598,3
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.        
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.        
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.        
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 26480 25047 17314 12989
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 21498 18649 10885 7213
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 4894 6267 6081 5486
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
3.4 Інші доходи тис. грн. 88 131 348 290
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 26278 25030 19681 16909
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 19988 16359 11357 9406
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 3083 4691 5641 4533
4.3 Витрати на збут тис. грн. 247 481 254 208
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 2956 3476 2407 2739
4.5 Інші витрати тис. грн. 4 23 22 23
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 202 17 -2367 -3920
6. Середня кількість всіх працівників чол. 149 136 117 97
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 9505,5 8997,7 8436,5 6594,80
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 5316,3 5513,3 6008,9 7554,2

Станом на 30.09.2021:

Прострочена кредиторська заборгованість – 7598,3 тис. грн, а саме заборгованість по сплаті податку доходів фізичних осіб.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа, (м2) Реєстраційний номер Функціональне призначення Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Нежитлова будівля  літ. «А-3» (машинолічильна станція та бухгалтерія) м. Харків, вул. Достоєвського, 16. 1545,4 24424038 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Наказ Міністерства транспорту України від 23.04.2001 №240 «Про перетворення Харківського електротехнічного заводу «Трансзв’язок» у відкрите акціонерне товариство» та акт передачі нерухомого майна від 23.04.2001 Державна;

Корпоративна;

ВАТ Харківський електротехнічний завод «Трансзв’язок» *

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 20.08.2008 №19958971

Нежитлова будівля  літ. «Б-2» (будівля столової) 1347,8 24424038 1230.4 Їдальні, кафе, закусочні та т. ін.
Нежитлова будівля літ. «В-1» (душові, медпункт, фотолабораторія, корпус заготівельної дільниці цеху №5) 776,4 24424038 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств
Нежитлова будівля  літ. «Г-3-4» (виробничий корпус №3) 8464,6 24424038 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості
Нежитлова будівля   літ. «Д-1» (виробничий корпус деревообробного цеху) 1129,9 24424038 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості
Нежитлова будівля літ. «Е-1» (виробничий корпус ремонтно-механічного цеху) 1124,3 24424038 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості
Нежитлова будівля літ. «Ж-1» (будівля конькового типу) 1108,2 24424038 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості
Нежитлова будівля     літ. «З-1» (компресорна заводу) 94,3 24424458 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості Державна;

Корпоративна;

ВАТ Харківський електротехнічний завод «Трансзв’язок» *

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 20.08.2008 №19959416

Нежитлова будівля      літ. «И-1» (Приміщення для литьйової машини) 294,9 24424458 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості
Нежитлова будівля      літ. «К-1» (прохідна заводу) 69,1 24424458 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості
Нежитлова будівля літ. «Л-2» (виробничий корпус №1) м. Харків, вул. Достоєвського, 16. 4973,3 24424458 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості Наказ Міністерства транспорту України від 23.04.2001 №240 «Про перетворення Харківського електротехнічного заводу «Трансзв’язок» у відкрите акціонерне товариство» та акт передачі нерухомого майна від 23.04.2001 Державна;

Корпоративна;

ВАТ Харківський електротехнічний завод «Трансзв’язок» *

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 20.08.2008 №19959416

Нежитлова будівля      літ. «М-2» (виробничий корпус №2 з добудовами) ** 3293,1 24424458 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості
Нежитлова будівля      літ. «Н-1» (споруда автогаражу, сховище для зберігання металу) 965,5 24424458 1242.1 Гаражі наземні
Нежитлова будівля      літ. «О-3» (центральна котельна, сховище неприкосновенного запасу, цех переробки, приміщення гибочної машини) 2001,3 24501147 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості Державна;

Корпоративна;

ВАТ Харківський електротехнічний завод «Трансзв’язок» *

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 28.08.2008 №20033544

Нежитлова будівля літ. «П-1» (еклектропідстанції №100) 127,0 24501147 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості
Нежитлова будівля літ. “Р-1» (сховище для зберігання вимірювальних приладів) 63,0 24501147 1252.8 Склади універсальні
Нежитлова будівля літ. «Т-1» (каса) 21,5 24501147 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші
Нежитлова будівля літ. «У-1» (ангар інв. №180) 484,4 24501147 1252.9 Склади та сховища інші
Нежитлова будівля літ. «Ф» (ангар інв. №180А) 546,1 24501147 1252.9 Склади та сховища інші
Нежитлова будівля літ. «Ц-1» (виробничий корпус інструментального цеху з термовідділенням та кузнею)

 

1112,3 24501147 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості
Нежитлова будівля літ. «Ч-4» (заводоуправління, конструкторсько-технологічна служба заводу) м. Харків, вул. Достоєвського, 16. 896,6 24501147 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Наказ Міністерства транспорту України від 23.04.2001 №240 «Про перетворення Харківського електротехнічного заводу «Трансзв’язок» у відкрите акціонерне товариство» та акт передачі нерухомого майна від 23.04.2001 Державна;

Корпоративна;

ВАТ Харківський електротехнічний завод «Трансзв’язок» *

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 28.08.2008 №20033544

Нежитлова будівля літ. «Ш-1» (виробничий корпус цеху покриття) 871,0 24501147 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості
Нежитлова будівля літ. «Х-3» (сховище для зберігання готової продукції і матеріалів) ** 2179,1 24547044 1252.8 Склади універсальні Державна;

Корпоративна;

ВАТ Харківський електротехнічний завод «Трансзв’язок» *

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 02.09.2008 №20081577

Нежитлова будівля літ. «Ю-1» (підсобний корпус) 1325,8 24547044 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості
Нежитлова будівля літ. «Я-1» (спецчастина заводу) 57,5 24547044 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості
Нежитлова будівля літ. «АА» (сховище для зберігання виробів з гуми) 39,3 24547044 1252.8 Склади універсальні
Нежитлова будівля літ. «АБ-1» (сховище лакокрасочних матеріалів і гуми) 372,1 24547044 1252.8 Склади універсальні
Нежитлова будівля літ. «АВ-1» (сховище будматеріалів) 219,7 24547044 1252.8 Склади універсальні
Нежитлова будівля літ. «АГ-1» (насосна станція артсвердловини) 14,2 24547044 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості
Нежитлова будівля літ. «Щ-2» (південна прохідна заводу) 318,5 24547044 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші
Нежитлова будівля літ. «Э-1» (газорозподільний пункт) 11,9 24547044 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості

* Згідно статуту ПрАТ «Завод «Трансзв’язок» затвердженого наказом Міністерства інфраструктури від 30.11.2018 №578, ПрАТ «Завод «Трансзв’язок» є новим найменуванням ВАТ «Харківський електротехнічний завод «Трансзв’язок».

** Нежитлові будівлі знаходяться в податковій заставі. Обтяжувач: Головне управління ДПС у Харківській області (код ЄДРПОУ 43143704) по нежитловій будівлі літ. «М-2», обтяжувач: Східна об’єднана державна податкова інспекція м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області (код ЄДРПОУ 39858581)по нежитловій будівлі літ. «Х-3».

Відомості про земельну ділянку:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (м2) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка м. Харків, вул. Достоєвського, 16. 85224 6310138800:12:001:0005 Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 22.12.2009р. серія ЯЯ №319681

Перелік державного майна, яке не увійшло до статутного капіталу товариства та обліковується на його балансі:

Назва Адреса розташування Інвентарний номер Площа, м2
Склад ЛМК 100 960,4
Житловий будинок м. Харків, в”ізд Достоєвського, 33 5114 461,7
Житловий будинок м. Харків, в”ізд Достоєвського, 34 5115 588,2
Житловий будинок м. Харків, в”ізд Достоєвського, 35 5116 329,7

Перелік майна, яке передане в оренду за адресою: м. Харків, вул. Силікатна, 16 (станом на 01.02.2022р.):

№ з/п Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа (м2) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата, грн.
1 ФО-П Віталій Григор Частина нежитлового приміщення «підсобний корпус» літ. «Ю-1» 30,9 Склад Договір оренди від 20.09.2021 №130.

Термін дії договору оренди до 31.12.2021*

1 486,29
2 ФО-П Іванюк Віталій Ігорович Частина нежитлового приміщення «будівлі столової» літ. «Б-2» 68,9 Склад Договір оренди від 01.06.2019 №111

Термін дії договору оренди до 31.05.2022

2 845,63
3 ФО-П Володимир Попов Частина нежитлового приміщення «будівля конькового типу» літ. «Ж-1» 150,8 Виробництво гумових виробів Договір оренди від 01.06.2015 №10

Термін дії договору оренди до 31.05.2022

5 006,31
4 ТОВ «Прайм Снек» Частина нежитлового приміщення «душові, медпункт, фотолабораторія, корпус заготівельної дільниці №5» літ. «В-1» 317,5 Переробка молока, виробництво масла та сиру Договір оренди від 01.05.2016 №48

Термін дії договору оренди до 31.03.2022

17 073,00
5 ФО-П Канівець Михайло Частина нежитлового приміщення «заводоуправління, конструкторсько-технологічна служба» літ. «Ч-4» 137,5 Виробництво текстильного товару Договір оренди від 13.11.2017 №81

Термін дії договору оренди до 31.03.2022р

6 101,33
6 ТОВ «Відформа» Частина нежитлового приміщення «сховище для зберігання готової продукції» літ. «Х-3» 36,7 Склад Договір оренди від 01.01.2021 №127

Термін дії договору оренди до 31.12.2021*

3 430,35
7 ТОВ «Спільне підприємство «Украгропродукт» Частина нежитлового приміщення «будівля конькового типу» літ. «Ж-1» та навіс 150,0(навіс)

 

482,9

Виробництво борошномельно-круп’яної промисловості Договір оренди від 01.03.2016 №45

Термін дії договору оренди до 31.03.2022

20 639,00
8 ТОВ «Спільне підприємство «Украгропродукт» частина нежитлового приміщення «Ангар-180» літ. «У-1» 484,4 Виробництво борошномельно-круп’яної промисловості Договір оренди від 01.03.2016 №45(додаток до договору)

Термін дії договору оренди до 31.05.2022

16 426,42
9 ФО-П Конюшняк Олег Частина нежитлового приміщення «виробничий корпус ремонтно-механічного цеху №6» літ. «Е-1» 152,0 Лиття легких кольорових металів Договір оренди від 01.07.2015 №14

Термін дії договору оренди до 30.06.2022

6 105,72
10 ТОВ «Акварайз» Частина нежитлового приміщення «виробничий корпус №1» літ. «Л-2» 1262,7 Виробництво пластмасових виробів Договір оренди від 01.10.2014 №1

Термін дії договору оренди до 31.03.2022

45 195,22
11 ТОВ «Абрис-Арт» Частина нежитлового приміщення «металевий склад МЛК» 66,12 Склад Договір оренди від 01.01.2017 №60

Термін дії договору оренди до 31.03.2022

2 949,94
12 ФО-П Калашніков Сергій Частина нежитлового приміщення «підсобний корпус» літ. «Ю-1» 349,6 Виробництво інших меблів Договір оренди від 01.10.2018 №106

Термін дії договору оренди до 31.03.2022

20 939,24
13 ФО-П Мозговой Юрій Частина нежитлового приміщення «південна прохідна заводу» літ. «Щ-2» 59,0 Офіс Договір оренди від 01.12.2018 №107

Термін дії договору оренди до 31.03.2022

5 353,00
14 ФО-П Хоменко Сергій Частина нежитлового приміщення «приміщення для літьйової машини» літ. «И-1» 49,2 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі Договір оренди від 06.05.2020 №120

Термін дії договору оренди до 05.05.2022

2 930,95
15 ТОВ «Тім Пабліш груп» Частина нежитлового приміщення «заводоуправління, конструкторсько-технологічна служба» літ. «Ч-4» 126,1 Виробництво інших меблів 73,7 кв. м.;                    видавництво книг 49,8 кв. м. Договір оренди від 01.11.2020 №126

Термін дії договору оренди до 31.03.2022

4 788,11
16 ФО-П Верещагін Андрій Частина нежитлового приміщення «південна прохідна» літ. «Щ-2» 23,9 Виробництво взуття Договір оренди від 01.06.2006 №06

Термін дії договору оренди до 31.05.2022

838,77
17 ФО-П Олійник Олександр Частина нежитлового приміщення «сховище для зберігання готової продукції» літ. «Х-3» 647,0 Виробництво інших виробів із пластмас Договір оренди від 11.01.2016 №42

Термін дії договору оренди до 10.12.2021*

25 702,58
18 ФО-П Юшко Сергій Частина нежитлового приміщення «душові, медпункт, фотолабораторія, корпус заготівельної дільниці №5» літ. «В-1» 179,8 Виробництво інших меблів Договір оренди від 01.04.2018 №93

Термін дії договору оренди до 31.03.2022

11 255,36
19 ФО-П Нікульченко Костянтин Частина нежитлового приміщення «будівля столової» літ. «Б-2» 101,9 Склад Договір оренди від 01.02.2019 №109

Термін дії договору оренди до 31.12.2021*

4 121,89
20 ФО-П Гавриш Віталій Частина нежитлового приміщення «підсобний корпус» літ. «Ю-1» 23,0 Виробництво інших меблів Договір оренди від 01.10.2020 №124

Термін дії договору оренди до 31.03.2022

1 791,04
21 ФО-П Фальченко Євген Частина нежитлового приміщення «будівля столової» літ. «Б-2» 487,45 Пошив одягу Договір оренди від 01.08.2019 №114

Термін дії договору оренди до 31.12.2021*

21 271,54
22 ФО-П Солонецький Артем Частина нежитлового приміщення «підсобний корпус» літ. «Ю-1» 115,8 Виробництво спортивних товарів Договір оренди від 01.04.2021 №129

Термін дії договору оренди до 31.12.2021*

4 642,94
23 ПП «Риф-М» Частина нежитлового приміщення «будівля конькового типу» літ. «Ж-1» 38,4 Виробництво інших гумових виробів Договір оренди від 01.10.2017 №74

Термін дії договору оренди до 31.03.2022

2 209,13
24 ФО-П Сергій Силенко Частина нежитлового приміщення «південна прохідна» літ. «Щ-2» 38,4 Побутові послуги (ремонт меблів і домашнього начиння) Договір оренди від 01.11.2019 №117

Термін дії договору оренди до 31.03.2022

1 890,00
25 ФО-П Мороз Олександр Частина нежитлового приміщення «підсобний корпус» літ. «Ю-1» 26,6 Переробка пряних, ароматичних культур Договір оренди від 15.03.2021 №128

Термін дії договору оренди до 31.12.2021*

1 066,59
26 ФО-П Сергій Федоріщев Частина нежитлового приміщення «південна прохідна» літ. «Щ-2» 47,4 Виробництво рибацького приладдя Договір оренди від 01.02.2019 №109

Термін дії договору оренди до 31.12.2021*

2 351,00
27 ФО-П Степан Ванхальський Частина нежитлового приміщення «приміщення для літьйової машини» літ. «И-1» 26,5 Побутові послуги (ремонт меблів і домашнього начиння) Договір оренди від 01.01.2021 №61

Термін дії договору оренди до 31.12.2021*

880,61
28 ФО-П Володимир Лимар Частина нежитлового приміщення «машинолічільна станція та бухгалтерія» літ. «А-3» 22,7 Офіс Договір оренди від 01.12.2015 №22

Термін дії договору оренди до 31.03.2022

826,34
29 ФО-П Володимир Лимар Частина нежитлового приміщення «виробничий корпус ремонтно-механічного цеху №6» літ. «Е-1» 41,8 Виробництво виробів із пластмас Договір оренди від 01.12.2015 №24

Термін дії договору оренди до 31.03.2022

1 354,25
30 ФО-П Володимир Лимар Частина нежитлового приміщення «душові, медпункт, фотолабораторія, корпус заготівельної дільниці №5» літ. «В-1» 120,0 Виробництво виробів із пластмас Договір оренди від 07.11.2017 №87

Термін дії договору оренди до 31.03.2022

3 886,08
31 ТОВ «Спец-комплект» Частина нежитлового приміщення «споруда автогаражу, сховище для зберігання металу» літ. «Н-1» площею 42,8 кв.м, та частина нежитлового приміщення «склад двухблочний» «АВ-1» площею 24,6 кв. м. 67,4 Склад Договір оренди від 01.10.2021 №131

Термін дії договору оренди до 31.03.2022

2 114,70
32 ФО-П Світлана Моісеєнко Частина нежитлових приміщень «блок підсобних приміщень» літ. «С-1» площею 99,1 кв. м, «машинолічильнастанція та бухгалтерія» літ. «А-3»площею 15,1 кв. м, та «склад двухблочний» літ. «АД-1» площею 32,2 кв. м 146,4 Лиття легких кольорових металів Договір оренди від 01.10.2007 №09

Термін дії договору оренди до 03.06.2022

5 302,00
33 ФО-П Зубар Всеволод Частина нежитлового приміщення «виробничий корпус ремонтно-механічного цеху №6» літ. «Е-1» 244,6 Виробництво меблів Договір оренди від 01.06.2018 №100

Термін дії договору оренди до 31.05.2022

11 296,75
34 ФО-П Володимир Пранчук Частина нежитлового приміщення «виробничий корпус ремонтно-механічного цеху №6» літ. «Е-1» 320,5 Виробництво п.л.м.т. листів, труб і профілів з пластмас Договір оренди від 01.06.2015 №12

Термін дії договору оренди до 31.05.2022

11 926,74
35 ФО-П ІндєйкінВячеслав Частина нежитлового приміщення «склад ЛМК» літ. «А-1» 958,7 Виробництво тканин Договір оренди від 15.06.2020 №121

Термін дії договору оренди до 31.03.2022

21 570,75
36 ФО-П ІндєйкінВячеслав Частина нежитлового приміщення «виробничий корпус деревообробного цеху» літ. «Д-1» 483,3 Текстильна промисловість Договір оренди від 15.06.2019 №112

Термін дії договору оренди до 31.03.2022

15 798,00
37 ФОП Юрій Петренко Частина нежитлового приміщення «виробничий корпус деревообробного цеху» літ. «Д-1» 56,7 Виробництво виробів з паперу та картону Договір оренди від 01.06.2015 №09

Термін дії договору оренди до 30.11.2021*

2 226,18
38 ФОП Шилов Олексій Частина нежитлового приміщення «душові, медпункт, фотолабораторія, корпус заготівельної дільниці №5» літ. «В-1» площею 122,4 кв. м, та «машинолічільна станція та бухгалтерія» літ. «А-3» площею 15,9 кв. м. 138,3 Механічне оброблення металевих виробів Договір оренди від 01.08.2015 №15

Термін дії договору оренди до 31.03.2022

5 770,69
39 ФОП Комишан Андрій Частина нежитлового приміщення «виробничий корпус деревообробного цеху» літ. «Д-1» 155,2 Текстильна промисловість Договір оренди від 01.12.2019 №118

Термін дії договору оренди до 31.03.2022

5 073,00
40 ФОП Овчінніков Валерій Частина нежитлового приміщення «виробничий корпус деревообробного цеху» літ. «Д-1» 358,5 Виробництво будівельних матеріалів Договір оренди від 01.03.2021 №119

Термін дії договору оренди до 31.12.2021*

11 507,82
41 ПП «БІО ТЕХ АКТИВ» Частина нежитлового приміщення «виробничий корпус цеху №2 з добудовами» літ. «М-2» 244,3 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції Договір оренди від 01.08.2021 №105

Термін дії договору оренди до 31.12.2021*

8 682,29

* –  ПрАТ «Завод «Трансзв’язок» здійснює заходи щодо продовження терміну дії договорів оренди до 31.03.2022 року.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежі:

  1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2020 рік (згідно форми №2-ТП (повітря) річна) усього по підприємству – 2,98 т.

(тонн, з трьома  десятковими знаками)

Код забруднюючих речовин і парникових газів Найменування забруднюючих речовин і парникових газів Кількість викинутих в атмосферне повітря забруднюючих речовин і парникових газів
А Б 1
03000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 0,738
05000 Діоксид та інші сполуки сірки 0,002
06000 Оксид  вуглецю 0,161
11000 Неметанові леткі органічні сполуки ( НМЛОС) 2,079
00000 Всього по підприємству (без урахування діоксиду вуглецю) 2,98
  1. Утворення відходів за 2020рік (згідно форми №1-відходи (річна) усього по ПрАТ «Завод «Трансзв’язок» – 43,284т.

(тонн, з трьома  десятковими знаками)

 

 

Найменування відходів

Брухт чорних металів дрібний інший Лампи люмінесцентні та відходи , які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані Брухт кольорових металів дрібний інший Брухт та відходи сплавів мідно цинкованих (латуні)
Утворилося відходів протягом року 42,910 0,010 0,206 0,158
Передано відходів на сторону – усього 42,910 0,010 0,206 0,158
у тому числі
для утилізації 42,910 0,010 0,206 0,158
  1. Екологічні платежі за 2020 рік (згідно форми №1- екологічні витрати (річна) фактично сплачено усього – 1,03 тис. грн., у т. ч.:
  • за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 1,03 тис. грн.;
  1. Скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище відсутні.

Умови продажу:

  • збереження основного виду діяльності товариства протягом 1-го року;
  • погашення протягом шести місяців заборгованості АТ «Завод «Трансзв’язок» із заробітної плати, перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у разі їх наявності на дату переходу до покупця права власності на пакет акцій;
  • недопущення звільнення працівників АТ «Завод «Трансзв’язок» з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців;
  • фінансування охорони праці в АТ «Завод «Трансзв’язок» відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про охорону праці» протягом 1-го року.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за місцезнаходженням товариства: м. Харків, вул. Силікатна, 16. Контактна особа: Майоров Віталій Іванович, тел. (095) 573-80-69.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, адреса: 61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-77-73. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Гетьман А.С., тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Розмір частки у статутному капіталі, % 100
Адреса активу Україна, 61009, Харківська область, місто Харків, вул. Силікатна, 16
Регiон Харківська область
Вид діяльності за КВЕД 27.90 Виробництво іншого електричного устатковання (основний);
25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали;
25.62 Механічне оброблення металевих виробів;
26.30 Виробництво обладнання зв'язку;
27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів;
27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, код ЄДРПОУ 44223324
Контактна особа по об'єкту Алейник Наталія Валеріївна, +380577007560, Privat10spfu@gmail.com
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 27.09.2021 № 1707 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 №5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (зі змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 01287 від 25.10.2021
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Державний пакет акцій розміром 100,00 % статутного капіталу АТ «Харківський електротехнічний завод «Трансзв’язок» ”