Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів»

У складі ЄМК відсутнє нерухоме майно, наявне тільки рухоме майно, а саме: верстат свердлильний настільний, верстат слюсарний, стендова установка, столи канцелярські, шафи металеві, ксерокс Ricoh, комп’ютер ППЕВМ GYLIP 236, телефон-факс, стелажі металеві, шафа електрична силова, шафа книжкова, яке знаходиться у задовільному стані. Нерухоме майно відсутнє.

Object documentation

Buy product

Description

Найменування об’єкта приватизації:  Єдиний майновий комплекс державного підприємства „Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів”.

Місцезнаходження: вул. Миколи Боровського, 41, м. Одеса.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00224892.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2021: працівники відсутні.

Основним видом діяльності відповідно до Статуту є – дослідження й  експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг): за період 2017-2019 – 1136,6 тис. грн., у тому числі експортної –  0,0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: виробництво відсутнє.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн.

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн.

2017 р. 391,5
2018 р. 376,1
2019 р. 369,0

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

п/п

Показники Одиниця виміру 2017р. 2018р. 2019р. 31.10. 2020р.
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис: гри. 99,2 76,2 96,7 122,1
1.1 Необоротні активи тис. грн.
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн.
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 99,2 76,2 96,7 122,1
1.2.1 запаси тис. грн. 61,7 35,1 80,6 122,1
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,

рядок

1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн.
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 37,5 41,1 16,1
1.2.4 Витрати майбутніх періодів  (форма №1, рядок 1170)

 

 

тис.грн.
Інші оборотні активи  (форма №1, ряд.1190) тис. грн.  –
2. Пасиви тис. грн.
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. 53 53 53 53
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн.
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 -1660 – 1665 -1670) тис. грн. 69,1
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 69,1
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 39,7
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 29,4
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн.
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 391,5 376,1 369,0 97,7
3.2 Інші операційні доходи тис. грн.
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. (391,5) (376,1) (369,0) (97,7)
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. (159,4) (155,0) (159,6) (45,2)
4.2 Адміністративні витрати тис. грн.
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. (232,1) (221,1) (209,4) (52,5)
4.5 Інші витрати тис. грн. (-) (-) (-) (-)
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн.
6. Середня кількість всіх працівників чол. 5 5 5 2
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 204,0 228,0 258,0 73,3
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 3400 3800 4300 4750

Станом на 31.10.2020 прострочена кредиторська заборгованість:

  • за розрахунками із зарплати 39,7 тис.грн.;
  • за послуги – 29,4 тис.грн.

Станом на 31.03.2021 прострочена кредиторська заборгованість:

  • за розрахунками із зарплати 39,7 тис.грн.;
  • за послуги – 29,4 тис.грн.

Вартість єдиного майнового комплексу державного підприємства „Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів”, визначена відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 224) шляхом проведення незалежної оцінки станом на 31.03.2021, становить 85 360,00 гривень (без урахування ПДВ).

Відомості про об’єкт (нерухоме майно): нерухоме майно відсутнє.

Наявне рухоме майно: верстат свердлильний настільний, верстат слюсарний, стендова  установка, столи канцелярські, шафи металеві, ксерокс Ricoh, комп’ютер ППЕВМ GYLIP 236, телефон-факс, стелажі металеві, шафа електрична силова, шафа книжкова, яке знаходиться у задовільному стані.

Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка відсутня.

Майно підприємства (або його частина), яке передано в оренду. станом на 31.03.2021 договори оренди на підприємстві відсутні.

На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів  підприємством не здійснюються.

Умови продажу:

  • протягом двох місяців від дати переходу права власності на єдиний майновий комплекс погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості, у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс;
  • протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, в сумі 8 900,00 грн., без ПДВ.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні  з 09-00 до 16-00 години за місцем розташування об’єкта за попередньою домовленістю з організатором аукціону.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, адреса: 65048,  м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106, час роботи: з 08-00 до 17-00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua//.

Телефони для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51, адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua.

Контактна особа: Ланова Юлія Віталіївна, (048) 731-40-43, spfu51@gmail.com.

Be the first to question “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів» ”