Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр сертифікації і контролю якості будівництва об’єктів нафтогазового комплексу Держпраці»

Об’єкт являє собою єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр сертифікації і контролю якості будівництва об’єктів нафтогазового комплексу Держпраці» (код за ЄДРПОУ 13417687). Основним видом діяльності підприємства є технічні випробування та дослідження.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр сертифікації і контролю якості будівництва об’єктів нафтогазового комплексу Держпраці».

Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 68, корп. 9.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – 13417687.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2021 – 33 особи.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є технічні випробування та дослідження (вид діяльності за КВЕД: 71.20).

Основними напрямками діяльності підприємства є дії, пов’язані з забезпеченням промислової безпеки, охорони праці та підвищення якості будівництва, ремонту, реконструкції та експлуатації об’єктів нафтогазового комплексу України.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 – 2020 роки та І півріччя 2021 року – 21 426,00 тис. грн., в  тому числі експортної – 1 884,70 тис. грн.

Основна номенклатура продукції:

 • експертиза технічної документації будівництва, реконструкції, технічного переоснащення підприємств і виробничих об’єктів;
 • експертиза для отримання дозволів суб’єктів господарської діяльності, що виконують роботи підвищеної небезпеки;
 • оцінка відповідності стану безпеки промислових виробництв, технологій і об’єктів підвищеної небезпеки;
 • проведення сертифікації, сертифікаційних випробувань, технічного нагляду, оцінки та підтвердження відповідності продукції, процесів, послуг, систем управління якістю, системи управління охороною праці;
 • технічний аудит підприємств, об’єктів та аудит систем управління охороною праці.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2018 рік 8 913 8 818
2019 рік 5 435 5 277
2020 рік 4 745 4 562
І півріччя 2021 року 2 774 2 769

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 2019 2020 І півріччя 2021
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 3 901 2 496 1 587 2 028
1.1 Необоротні активи тис. грн. 331 277 225 439
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 1 3 2 1
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 204 148 97 312
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.1.5 Інші необоротні активи тис. грн. 126 126 126 126
1.2 Оборотні активи тис. грн. 3 570 2 219 1 362 1 589
1.2.1 запаси тис. грн. 22 18 26 37
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 1 287 550 393 578
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 2 158 1 520 830 779
1.2.3 Інші оборотні активи тис. грн. 96 125 112 193
2. Пасиви тис. грн. 3 901 2 496 1 587 2 028
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. 2 011 1 289 530 570
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 1 890 1 207 1 057 1 458
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн. 1 890 1 207 1 057 1 458
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 8 913 5 435 4 745 2 774
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 8 818 5 277 4 562 2 769
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 95 158 183 5
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
3.4 Інші доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 8 080 5 987 5 349 2 937
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 6 584 4 829 4 404 2 445
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 945 921 764 399
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 70 144 89 42
4.5 Фінансові витрати тис. грн.
4.5 Інші витрати тис. грн. 298 93 92 51
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 183
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 833 – 552 – 604 – 163
6. Середня кількість всіх працівників осіб 34 29 29 33
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 4 195 3 275 3 006 1 522
8. Середньомісячна заробітна плата тис. грн. 10,282 8,803 9,634 9,756

Станом на 30.06.2021:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість – 1 458,00 тис. грн., в тому числі:

 • заборгованість за товари, роботи, послуги – 3,00 тис. грн.
 • заборгованість по розрахункам з бюджетом – 58,00 тис. грн.
 • заборгованість по розрахункам зі страхування – 42,00 тис. грн.
 • заборгованість по заробітній платі – 154,00 тис .грн.;
 • заборгованість за одержаними авансами – 1 149,00 тис. грн.
 • інші поточні зобов’язання – 52,00 тис. грн.

Інформація про об’єкти нерухомості: власні приміщення у підприємства відсутні.

До складу об’єкта входить: автотранспорт, технічне обладнання, меблі та інвентар.

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка відсутня.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: Договори оренди відсутні.

Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище відсутні, утворення і розміщення відходів не здійснюється.

Умови продажу об’єкта приватизації:

– погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства протягом 1 (одного) року;

– недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців, згідно пункту 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9-00 до 16-00 за місцем розташування об’єкта за попередньою домовленістю з представником організатора аукціону.

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: reform_12@spfu.gov.ua.

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41.

Додаткова інформація

Адреса активу м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 68, корп. 9
Регiон Дніпропетровська область
Спецпроект ЄМК ДП Держпраці
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр сертифікації і контролю якості будівництва об’єктів нафтогазового комплексу Держпраці», код за ЄДРПОУ 13417687
Вид діяльності за КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження (основний);
84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
Контактна особа по об'єкту Остащенко Ольга Сергіївна, privat_12@spfu.gov.ua, +38(056)744-11-41
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 23.11.2020 № 12/01-294-РП, із змінами від 08.04.2021 № 12/01-50-РП
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр сертифікації і контролю якості будівництва об’єктів нафтогазового комплексу Держпраці» ”