Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Барський спиртовий комбінат»

Стартова ціна:

2 295 282

Кількість учасників аукціону:

5

Переможна пропозиція:

₴30 000 000

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Барський спиртовий комбінат». Предметом діяльності є: виробництво інших основних хімічних речовин. До складу ЄМК входять 72 одиниці нерухомого майна (будівлі та споруди) загальною площею 22384,2 кв.м.

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Барський спиртовий  комбінат».

Місцезнаходження: Вінницька область, Жмеринський р-н, м. Бар, вул. Б. Хмельницького, 34.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00376372.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2022: 15 осіб.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є виробництво інших основних органічних хімічних речовин.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2019 рік – І півріччя 2022 року: 0 тис. грн, в  тому числі експортної – 0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: 0 тис. грн. в тому числі експортної: 0 тис. грн.

У зв’язку з  довгостроковим простоєм з 2009 року відсутній обсяг випуску номенклатурної продукції.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2019р. 490
2020р. 554
2021р. 230
За І півріччя 2022 року 14

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2019 р. 2020 р. 2021 р. За І півріччя 2022 р
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн 5086 4903 4738 4603
1.1 Необоротні активи тис. грн 3979 3729 3513 3406
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн 1627     1627    1627    1627
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 2352 2102 1886 1779
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн 0 0 0 0
1.2 Оборотні активи тис. грн 1107 1174 1225 1197
1.2.1 запаси тис. грн 404 368 354 354
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн 538 669 693 702
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн 29 1 42 6
2. Пасиви тис. грн 5086 4903 4738 4603
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 11495)

тис. грн -16888 -18782 -21780 -23623
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн 0 0 0 0
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 21974 23685 26518 28226
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн 21974 23685 26518 28226
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн 21974 23685 26518 28226
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн 43 203 1244 1879
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн 5172 5736 7086 7941
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн 3397 3635 4004 4206
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн 13362 14111 14184 14200
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 490 554 230 14
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 0 0 0 0
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 490 554 230 14
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн 0 0 0 0
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 5718 2448 3228 1857
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 0 0 0 0
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 885 679 1722 1023
4.3 Витрати на збут тис. грн 0 0 0 0
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 4833 1769 1506 834
4.5 Інші витрати тис. грн 0 0 0 0
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн 0 0 0 0
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн -5228 -1894 -2998 -1843
6. Середня кількість всіх працівників чол. 9 15 15 15
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 299 508 1386 832
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 2768,5 2822,2 7700 9244,4

Станом на 31.06.2022 кредиторська заборгованість (в т. ч. прострочена кредиторська заборгованість) – 28226220,97 грн.

  • заборгованість по заробітній платі – 1878823,74 грн.;
  • податки з заробітної плати – 4206333,36 грн.;
  • заборгованість перед бюджетом – 7940922,07 грн.;
  • інша кредиторська заборгованість – 14200141,80 грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа

2)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/інформація про реєстрацію права власності Форма власності

та власник

269/500 частини комплексу, а саме: Вінницька обл., м.Вінниця,
вул. Брацлавська, 59
1148189005101 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 280111388 від 20.10.2021 Державна,

Фонд державного майна України

Котельня, літ. Д Вінницька обл., м.Вінниця,

вул. Брацлавська, 59

491 1148189005101 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 280111388 від 20.10.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Прохідна заводу, літ. З Вінницька обл., м.Вінниця,

вул. Брацлавська, 59

23,8 1148189005101 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 280111388  від 20.10.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Спиртосховище, літ. Р Вінницька обл., м.Вінниця,

вул. Брацлавська, 59

661,3 1148189005101 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 280111388  від 20.10.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Будівля БРВ

(брагоректифікаційне відділення), літ. С

Вінницька обл., м.Вінниця,

вул. Брацлавська, 59

813,1 1148189005101 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 280111388  від 20.10.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Головний корпус, літ. Т Вінницька обл., м.Вінниця,

вул. Брацлавська, 59

2309,2 1148189005101 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 280111388  від 20.10.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Трансформаторна ТП – 81, літ. І Вінницька обл., м.Вінниця,

вул. Брацлавська, 59

55,4 1148189005101 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 280111388  від 20.10.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Трансформаторна ТП – 617, літ. В Вінницька обл., м.Вінниця,

вул. Брацлавська, 59

72,3 1148189005101 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 280111388  від 20.10.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Убиральня,

літ. П

Вінницька обл., м.Вінниця,

вул. Брацлавська, 59

6,3 1148189005101 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 280111388  від 20.10.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Димова труба , літ.4 м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59 1148189005101 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 280111388  від 20.10.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Міст автомобільний №ІІ м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59  – 1148189005101 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 280111388  від 20.10.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Міст пішоходний №ІІІ м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59  –  1148189005101 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 280111388  від 20.10.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Каналізація від головного корпусу заводу м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59 Каналізаційна мережа Не потребує реєстрації Державна

 

Паркан залізобетонний м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59 Огорожі Не потребує реєстрації Державна

 

Дорога асфальтована м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59 Дороги Не потребує реєстрації Державна

 

Цілісний майновий комплекс, у тому числі: Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Головний корпус, літ.1 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 5019,5      (4990,7 кв.м згідно довідки БТІ від 18.01.2022 №18) 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Апаратний цех, літ.2 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул.  Б.Хмельницького, 25/18 1104,2 (1247,1 кв.м згідно довідки БТІ від 18.01.2022 №18) 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Комора, літ.3 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 278,3 (263,1 кв.м згідно довідки БТІ від 18.01.2022 №18) 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Столярна майстерня, літ.4 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 458,4 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Будівля сколодки ящиків, літ.5 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 72,6 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Автогараж, літ.6 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 301,1 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Спиртосховище, літ.7 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 328 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Склад тари, літ. 8 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 668,6 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Склад хімікатів, літ. 9 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул.  Б.Хмельницького, 25/18 312,4  2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Матеріальний склад, літ.10 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул.  Б.Хмельницького, 25/18 388,3  2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Прохідна з прибудовою, літ.11 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул.  Б.Хмельницького, 25/18 284,1  2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Фірмовий магазин, літ.12 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 107,7 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Мехмайстерня, літ.13 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул.  Б.Хмельницького, 25/18 611,4  2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Склад цементу, літ.14 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул.  Б.Хмельницького, 25/18 73,8  2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Цех сухих кормових дріжджів, літ.15 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул.  Б.Хмельницького, 25/18 1863,7  2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Побутове приміщення будівельників, літ.16 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул.  Б.Хмельницького, 25/18 106,2  2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Паточна насосна станція, літ.17 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 76,6 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Водна насосна станція, літ.18 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул.  Б.Хмельницького, 25/18 125 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Станція перекачки барди, літ.19 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул.  Б.Хмельницького, 25/18 45,8 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Водоприймальний колодязь, літ.20 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул.  Б.Хмельницького, 25/18 10,3 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Артезіанська свердловина № 1, літ.21 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 15,2 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Артезіанська свердловина
№ 2, літ.22
Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 10  2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Артезіанська свердловина
№ 3, літ.23
Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 6,4 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Артезіанська свердловина
№ 4, літ.24
Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б. Хмельницького, 25/18 5,9 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Насосна каналізаційна станція, літ.25 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б. Хмельницького, 25/18 48,1  2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Мазутна станція, літ.26 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 123,8 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

КПП (контрольно пропускна прохідна) №2, літ.27 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 16 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Трансформаторна підстанція, літ.28 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 113,8 (45,9 кв.м згідно довідки БТІ від 18.01.2022 №18) 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Димова труба, літ.29 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 60 п/м 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Автозаправка (мат. склад 2 шт.), літ.30 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмнльницького, 25/18 18,6 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Хімводоочисналіт.31 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2785,6 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Бойлерна

установка РММ, літ.32

Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 103,1 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461 від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Сушилка, літ.33 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 209 (474,1 кв.м згідно довідки БТІ від 18.01.2022 №18) 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461 від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Комплексна підстанція 2х630, літ.34 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 73,5 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

КТП-630 УКМ 58-04-100, літ.35 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 110,1 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Паточний резервуар №13, літ.36 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18  – 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Паточний резервуар №2, літ.37 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Паточний резервуар №3, літ.38 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Паточний резервуар №4, літ.39 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18  2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Паточний резервуар №5, літ.40 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Паточний резервуар №6, літ.41 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Паточний резервуар №7, літ.42 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461 від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Паточний резервуар №8, літ.43 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461 від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Паточний резервуар №9, літ.44 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461 від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Паточний резервуар №10, літ.45 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18  2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Паточний резервуар №11, літ.46 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Паточний резервуар №12, літ.47 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Паточний резервуар №14, літ.48 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Резервуар для мазуту №1, літ.49 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Резервуар для мазуту №2, літ.50 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Резервуар для мазуту №3, літ.51 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Резервуар для мазуту №4, літ.52 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Бензосховище, літ.53 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Пілон для зливання мазуту, літ.54 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Паркан, літ.55 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Огорожі Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Огорожа спиртових ємкостей, літ.56 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Огорожі Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Спиртовий резервуар №1, літ.60 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Спиртовий резервуар №2, літ.61 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18  – 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Ємкість для ЕАФ, літ.62 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 165 куб.м 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Ємкість для кінцевих сортів, 2шт.,  літ.63 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 18 куб.м 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461 від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Ємкість для сивухи (сивушних масел), літ.64 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 65 куб.м 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461 від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Ємкість барди, літ.65 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18  – 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461 від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Ємкість 100 куб.м, літ.66 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18  100 куб.м 2415341905202 Ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Дріжджанка (дріжегенератор) №3, літ.67 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18 600 куб.м 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Дріжджанка (дріжегенератор) №1, літ.68 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18  – 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Дріжджанка (дріжегенератор) №4, літ.69 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18  – 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Дріжджанка (дріжегенератор) №2, літ.70 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18  – 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Дріжджанка (дріжегенератор) №5, літ.71 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 25/18  2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Ємкість 8 куб.м Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького , 25/18 8 куб.м 2415341905202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 267180461від 23.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Нежитлові приміщення №6, літ.А Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 23, приміщення 6 330,8 2412946205202 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, індексний номер витягу: 266751971 від 21.07.2021 Державна,

Фонд державного майна України.

Адміністративний корпус, літ. А Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34 1483,7 38159260

(Свідоцтво про право власності)

Виробничі приміщення Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія САЕ
№ 834057 від  24.12.2012р.
Держава в особі Верховної Ради України (в повному господарському віданні державного підприємства  «Барський спиртовий комбінат»)
Склад, літ. Б Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34 А 63,4 38159260

(Свідоцтво про право власності)

Виробничі приміщення Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія САЕ
№ 834057 від  24.12.2012р.
Держава в особі Верховної Ради України (в повному господарському віданні державного підприємства  «Барський спиртовий комбінат»)
Лабораторні кімнати (мед.) Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34 114          Виробничі приміщення Проводяться заходи по реєстрації Державна

 

Будівля ТЕС Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34 2447,6 Виробничі приміщення Проводяться заходи по реєстрації Державна

 

Будівля для приготування живильних розчинів Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34 137,2 Виробничі приміщення Проводяться заходи по реєстрації Державна

 

Приймальний колодязь Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34            Колодязі Проводяться заходи по реєстрації Державна

 

Сушильне відділення цеху скд, побутові приміщення транспортного цеху Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34 Виробничі приміщення Проводяться заходи по реєстрації Державна

 

Каналізація основна Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34 Каналізації Не потребує реєстрації Державна

 

Мережа каналізації Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34 Каналізації Не потребує реєстрації Державна

 

Дорога і площа в території Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34 Дороги Проводяться заходи по реєстрації Державна

 

Дорога поза територією Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34 Дороги Проводяться заходи по реєстрації Державна

 

Поля фільтраційного осаду (площею 135387 кв.м розташоване на земельній ділянці загальною площею 399500) Вінницька обл., Жмеринський р-н 135387          – Не зареєстровано Державна

 

Поля фільтраційного осаду (площею 59572 кв.м розташоване на земельній ділянці загальною площею 294212) Вінницька обл., Жмеринський р-н 59572          – Не зареєстровано Державна

 

Поля фільтраційного осаду (площею 90726 кв.м розташоване на земельній ділянці загальною площею 410988) Вінницька обл., Жмеринський р-н 90726         – Не зареєстровано Державна

 

Підприємство має в своїх активах транспортні засоби в кількості 26 одиниць та виробниче обладнання.

Відомості про земельні ділянки:

з/п

Адреса розташування Площа земельної ділянки (м2) Кадастровий номер земельної ділянки

 

Цільове призначення земельної ділянки Форма власності,

підстава на право користування земельною

ділянкою,

 інформація про обтяження

1 м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59 8542 0510137000:03:008:0166 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер ЯЯ 018403, виданий 14.09.2007
2 м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59 592 0510137000:03:008:0167 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер ЯЯ 018402, виданий 14.09.2007
3 м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59 114 0510137000:03:008:0171 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер ЯЯ 017093, виданий 14.09.2007
4 м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59 15 0510137000:03:008:0168 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер ЯЯ 018401, виданий 14.09.2007
5 м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59 120 0510137000:03:008:0170 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер ЯЯ 017092, виданий 14.09.2007
6 м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59 91 0510137000:03:008:0169 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер ЯЯ 017091, виданий 14.09.2007
7 Вінницька обл., Жмеринський р-н (колишній Барський р-н), м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34 76846 0520210100:01:151:0045 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна,

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер ВН 00005, виданий 02.12.1993

8 Вінницька обл., Жмеринський р-н (колишній Барський р-н), м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34 2800 0520210100:01:153:0008 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна,

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер ВН 00005, виданий 02.12.1993

9 Вінницька обл., Жмеринський р-н (колишній Барський р-н), c. Іванівці (землі за межами населеного пункту) 399500 0520281800:03:002:0078 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна,

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер ВН 00005, виданий 02.12.1993

10 Вінницька обл., Жмеринський р-н (колишній Барський р-н), c. Іванівці (землі за межами населеного пункту) 410988 0520281800:03:002:0079 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна,

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер ВН 00005, виданий 02.12.1993

11 Вінницька обл., Жмеринський р-н (колишній Барський р-н), м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34 294212 0520210100:07:001:0003 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна,

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер ВН 00005, виданий 02.12.1993

Майно, що входить до складу ЄМК ДП «Барський спиртовий комбінат» не перебуває в оренді.

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації:

  • захисна споруда цивільного захисту – протирадіаційне укриття № 00297, за адресою: Вінницька обл., Жмеринський р-н (колишній Барський р-н), м. Бар, вул. Б. Хмельницького, 34;
  • пожежна автоцистерна ГАЗ-66 АЦ-30 16-73 ВИР, за адресою: Вінницька обл., Жмеринський р-н (колишній Барський р-н), м. Бар, вул. Б. Хмельницького, 34.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не проводились, відходи не утворювались та не розміщались, у звязку з тим, що ДП «Барський спиртовий комбінат» не здійснює господарську діяльність з виробництва алкогольних напоїв.

Умови продажу:

  • погашення протягом шести місяців боргів ДП «Барський спиртовий комбінат» із заробітної плати, перед бюджетом, у розмірі що складеться на дату переходу до покупця права власності  на ЄМК ДП «Барський спиртовий комбінат»;
  • недопущення звільнення працівників ДП «Барський спиртовий комбінат» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті  40 та статті  41 Кодексу законів про працю України), протягом шести місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00 за місцем його розташування за адресою: Вінницька область, Жмеринський р-н, м. Бар, вул. Б. Хмельницького, 34.

Телефон: +380965990 486, E-mail: barspirit@ukr.net.

Відповідальна особа: Гуцол Олександр Аркадійович, в.о. директора ДП «Барський спиртовий комбінат».

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/

Телефон для довідок: 0432672608.

Додаткова інформація

Дата торгів 07.12.2022
Адреса активу Україна, 23000, Вінницька обл., Жмеринський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34
Регiон Вінницька область
Балансоутримувач ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАРСЬКИЙ СПИРТОВИЙ КОМБІНАТ", код ЄДРПОУ 00376372
Вид діяльності за КВЕД 20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин (основний);
10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань;
11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв;
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
35.11 Виробництво електроенергії;
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітр
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42964094
Контактна особа по об'єкту Войтова Людмила Олексіївна, vinnytsia@spfu.gov.ua, +380432672746
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 26.04.2021 № 697 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 632 від 11.05.2021
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Початкова вартість 2295282.09
Гарантійний внесок 459056.42
Прийом заявок до 06/12/2022
Інформація про переможця ТОВ "СВІТ ТРАНСЛАЙН" Україна, Вінницька область, Гайсин, Вінницька обл., Гайсинський р-н., м. Гайсин, вул. Груднева 46-А
Ціна запропонована переможцем 30000000

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Барський спиртовий комбінат» ”