Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Бюро з стандартизації та нормативного забезпечення на залізничному транспорті»

Основним видом діяльності Державного підприємства «Бюро з стандартизації та нормативного забезпечення на залізничному транспорті» відповідно до Статуту є дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природних і технічних наук (основний КВЕД – 72.19). У складі Єдиного майнового комплексу Державного підприємства «Бюро з стандартизації та нормативного забезпечення на залізничному транспорті» відсутнє нерухоме майно. Підприємство розміщується в орендованих приміщеннях, згідно договору оренди нежитлового приміщення від 01.01.2020 № А-235 (оф.602), укладеного з власником нерухомого майна ПрАТ «Хардіпротранс».

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Бюро з стандартизації та нормативного забезпечення на залізничному транспорті.

Вид майна: єдиний майновий комплекс.

Місцезнаходження: м. Харків, вул. Халтуріна, 46.

Балансоутримувач або орган управління: Фонд державного майна України.

Опис об’єкта: у складі єдиного майнового комплексу Державного підприємства «Бюро з стандартизації та нормативного забезпечення на залізничному транспорті» відсутнє нерухоме майно. Підприємство розміщується в орендованих приміщеннях.

Відомості про будівлі:

Відомості про рухоме майно:

Відомості про земельну ділянки:

Основна діяльність підприємства: дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природних і технічних наук (основний КВЕД – 72.19).

Середньооблікова чисельність працівників: 6 осіб.

Основні показники господарської діяльності:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 26,4 38,4 45,9
1.1 Необоротні активи тис. грн.
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн.
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 26,4 38,4 45,9
1.2.1 запаси тис. грн.
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 3,1 4,9 1,9
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 1,9 6,7 18,8
2. Пасиви тис. грн. 26,4 38,4 45,9
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. -338,9 -476,7 -516,0
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 365,3 515,1 561,9
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 365,3 515,1 561,9
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 484,9 457,3 349,9
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 457,4 457,2 265,4
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 27,5 84,4
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.   0,1 0,1
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 554,7 595,1 389,2
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 393,3 399,3 291,9
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 154,4 195,8 95,9
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 7,0 1,4
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -69,8 -137,8 -39,3
6. Середня кількість всіх працівників чол. 7 6 6
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 356,9 332,9 355,2
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 4248,8 4623,6 4933,3

Умови продажу: аукціон з умовами.

Умови продажу: Покупець є правонаступником майнових прав (крім права постійного користування земельною ділянкою) і обов’язків Державного підприємства «Бюро з стандартизації та нормативного забезпечення на залізничному транспорті» відповідно до законодавства України (ч. 1 ст. 28 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).

Покупець Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Бюро з стандартизації та нормативного забезпечення на залізничному транспорті» зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити:

  1. збереження основних видів діяльності підприємства на строк п’ять років з моменту переходу до покупця права власності на об’єкт;
  2. недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі п. 3, 4, 7 і 8 ч. 1 ст.40 та ст. 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців з дня переходу до нього права власності на об’єкт;
  3. протягом 6 місяців з дня переходу права власності на об’єкт забезпечити погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства відповідно до офіційної інформації податкового органу та Пенсійного фонду;
  4. протягом одного року з дня переходу права власності на об’єкт покупець зобов’язаний вжити заходи щодо державної реєстрації припинення юридичної особи – Державне підприємство «Бюро з стандартизації та нормативного забезпечення на залізничному транспорті», код за ЄДРПОУ 24341869, за адресою: м. Харків, вул. Халтуріна, 46 (Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»).

Відповідальна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Невмержицька О.М. тел. (057) 700-75-60, kharkiv@spfu.gov.ua.

Час і місце проведення огляду об’єкта: за місцезнаходженням об’єкта приватизації: м. Харків, вул. Халтуріна, 46. Час огляду: з 9.00 до 16.00 (крім вихідних).

Орган приватизації та контактна особа, відповідальна за підготовку: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, Невмержицька О.М. тел. (057) 700-75-60, kharkiv@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Адреса об'єкта

Харківська обл., м. Харків, вул. Халтуріна, 46

Регіон

Балансоутримувач

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Бюро з стандартизації та нормативного забезпечення на залізничному транспорті»

Код ЄДРПОУ балансоутримувача

24341869

Основний вид економічної діяльності за КВЕД

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

Відповідальний за підготовку об'єкту

Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях

Контактна особа по об`єкту

Попова Оксана Вікторівна, +38 (057) 700 75 60

Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Наказ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію об'єкта

№ 154 від 24.01.2019

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Бюро з стандартизації та нормативного забезпечення на залізничному транспорті» ”