Державний пакет акцій, що належить державі у статутному капіталі ПрАТ “Іста-Центр”

Пакет акцій у розмірі 21,5524% статутного капіталу ПрАТ “Іста-центр”, яке знаходиться за адресою: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 30 (код за ЄДРПОУ 23073489). Статутний капітал ПрАТ “Іста-центр” складає 128171 тис. грн. Номінальна вартість пакета акцій –27 623 900 грн.

Основними напрямками та предметом діяльності підприємства є виробництво батарей і акумуляторів. Заводи ISTA мають можливість виробляти близько 5-5,5 мільйонів батарей, що дозволяє займати лідируючі позиції на ринку акумуляторів. Таке положення на ринку забезпечується високою якістю продукції, яке відповідає як українським, так і міжнародним стандартам.

Сайт компанії: http://ista.com.ua/

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Назва об’єкту: державний пакет акцій приватного акціонерного товариства «Іста – Центр» (код ЄДРПОУ 23073489, адреса: 49051, м. Дніпро вул. Курсантська, 30) у кількості 552 478 (п’ятсот п’ятдесят дві тисячі чотириста сімдесят вісім) штук, що становить 21,5524% статутного капіталу товариства.

Вид майна: Акції (частки), що належать державі у статутному капіталі господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або поза її межами.

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Іста-Центр».

Місцезнаходження: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 30.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 23073489.

Орган управління: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Розмір статутного капіталу товариства: 128 171 000,00 грн.

Пропонується до продажу: державний пакет акцій у кількості 552 478 штук, що становить 21,5524% статутного капіталу товариства.

Середньооблікова чисельність працівників: 131 особа (станом на 31.03.2021).

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво батарей і акумуляторів (вид діяльності за КВЕД: 27.20).

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) в період 2018 – 2020рр.: 700 203,0 тис. грн., за І квартал 2021 року – 54 715,0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: акумуляторні батареї.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2018 рік 268 827 244 312
2019 рік 266 709 249 315
2020 рік 227 488 206 576
І квартал 2021 року 56 517 54 715

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 2019 2020 І кв. 2021
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 331 804 325 052 315 394 330 358
1.1 Необоротні активи тис. грн. 235 541 226 632 217 676 236 465
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 176 191 181 164
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 1 385 1 476 1 484 1 467
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 233 980 224 965 216 011 234 834
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 96 263 98 420 97 718 93 893
1.2.1 запаси тис. грн. 33 039 35 274 28 278 41 911
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 61 777 59 313 64 124 49 487
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 1 425 3 749 5 276 2 422
2. Пасиви тис. грн. 331 804 325 052 315 394 330 358
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. 106 766 106 956 114 278 111 808
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн. 3 622 4 198 3 150 3 364
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 221 416 213 898 197 966 215 186
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн. 221 416 213 898 197966 215 186
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 268 827 266 709 227 488 56 517
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 244 312 249 315 206 576 54 715
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 24 478 17 392 20 156 1 802
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 34
3.4 Інші доходи тис. грн. 3 2 756
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 268 829 266 519 220 116 58 987
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 228 376 244 387 197 823 54 090
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 6 236 7 421 8 497 2 193
4.3 Витрати на збут тис. грн. 3 890 3 946 1 642 808
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 23 752 10 765 9 772 1 824
4.5 Фінансові витрати тис. грн. 6 474
4.5 Інші витрати тис. грн. 101 2 382
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. – 2 190 7 372 – 2 470
6. Середня кількість всіх працівників осіб. 147 143 135 131

Кредиторська заборгованість станом на 31.03.2021 складає всього 215 186,00 тис. грн:

  • товари, роботи, послуги – 35 675,00 тис. грн: у т. ч.
  • прострочена кредиторська заборгованість – 19 823,00 тис. грн;
  • розрахунки з бюджетом – 208,00 тис. грн;
  • розрахунки зі страхування – 173,00 тис. грн;
  • розрахунки з оплати праці – 840,00 тис. грн;
  • за одержаними авансами – 3 758,0 тис. грн;
  • інша кредиторська заборгованість – 174 532,00 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа (м кв.) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Будівлі та споруди м. Дніпро, вул. Курсантська, 30 2052277712101 промислове виробництво акумуляторних батарей свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія та номер: б/н, виданий 31.01.2011, видавник: Комунальне підприємство

“Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації” Дніпропетровської обласної ради

Приватна в особі Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»
Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна:
Назва складові частини об’єкта нерухомого майна Загальна площа (м кв.)
Будівля АПК 4 374,2
виробничий корпус 14 013,8
будівля майстерень ОГМ 365,1
будівля столярного цеху 174,2
дільниця гільйотинних ножиць 66,0
будівля матеріального складу №3 311,6
будівля станції нейтралізації 986,2
будівля боксу для автомобіля 75,8
будівля складу кислот 67,4
будівля матеріального складу №1 726,1
будівля складу-ангару №4 440,4
будівля складу-ангару №5 220,5
будівля: складу готової продукції 648,4
навіс для збереження балонів
навіси; будівля боксу для холодильного обладнання
навіс для збереження кисневих балонів
вбиральня
навіс для збереження промислових відходів
господарча будівля 67,3
будівля складу ГЗМ
будівля складу кисню
сторожові вишки (тимч.)
контейнери (тимч.)
блок-кімнати (тимч.)
будівля відпочинку водіїв
будівля насосної станції 18,8
будівля прохідної 25,8
будівля складу 527,4
будівля складу 203,5
будівля СМГ 484,4
огорожі
ворота
хвіртки
декоративна огорожа
резервуари
артскважини
резервуари для ГІЗМ
опірні стінки
резервуари для кислот
естакада
залізнична колія
майданчик наливу кислоти
труба вибросу
естакада зливу кислоти
відстійник
мостіння

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (м кв.) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності,

підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження

земельна ділянка м. Дніпро, вул. Курсантська, 30 45 726 код ДЗК 84441031 фактичне розміщення заводу стартерних акумуляторних батарей і проїзду комунальна власність Дніпропетровської міської ради, Державний акт на право постійного користування землею від 02.07.2001 1-ДП № 003058

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів тощо: за підсумками І кварталу 2021 року кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферу становила 100,343475 т. Нараховано та сплачено екологічного податку у повному обсязі – 778,16 грн.

Умови продажу: без умов.

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9-00 до 16-00 за місцем розташування об’єкта за попередньою домовленістю з представником організатора аукціону.

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: reform_12@spfu.gov.ua.

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41.

Додаткова інформація

Розмір частки у статутному капіталі, % 21.5524
Регiон Дніпропетровська область

Будьте першим, хто поставить запитання “ Державний пакет акцій, що належить державі у статутному капіталі ПрАТ “Іста-Центр” ”